งานกิจการนักศึกษา

บุคลากรฝ่ายทุนการศึกษาพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรมกีฬาวิชาทหารศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์สโมสรและกิจกรรมนักศึกษาศิลปวัฒนธรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพสวัสดิการและบริการนักศึกษาทรานต์สคริปกิจกรรมขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)
kanchanaชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่


ติดต่อ
e-mail
นางสาวกาญจนา อินทร์เฉลิม
Miss Kanjana Inchaloem
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
หัวหน้าทุนการศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่สวัสดิการและบริการนักศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4202
kanjana.i@rmutp.ac.th
เกียรติภูมิชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายหรรษธร เส็งสมุทร
Mr.Hatsathon Sengsamut
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
หัวหน้ากีฬา
หัวหน้าวิชาทหาร
หัวหน้าศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
และปฏิบัติหน้าที่ทุนการศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4202
keattiphoom.s@rmutp.ac.th
ฐิตาภาชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่


ติดต่อ
e-mail
นางสาวฐิตาภา เนื่องนิยม
Miss Titapa Nuengniyom
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
หัวหน้าศิลปวัฒนธรรม
และหัวหน้างานทรานสคริปต์กิจกรรม
02-836-3000 ต่อ 4202
titapa.n@rmutp.ac.th
Srivilaiชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อ
e-mail
นางศรีวิไล พวกน้อย
Mrs.Srivilai Phuaknoy
อาจารย์
หัวหน้าแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
และหัวหน้าสวัสดิการและการบริการนักศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4146
srivilai.p@gmail.com
chaiwatชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อ
e-mail
นายชัยวัฒน์ ศักดิ์เวฬุวัน
Mr.Chaiwat Sakveruwan
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่กิจการนักศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่สารบรรณกิจการนักศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4202
chaiwat.s@rmutp.ac.th

ทุนการศึกษาของอายิโนะโมะโต๊ะ

นักศึกษาที่สนใจสมัครทุนการศึกษาจากมูลนิธิ อายิโนะโมะโต๊ะ ในโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถดาวโหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://ajinomotofoundation.or.th/help-student-to-graduate-2016/ โดยส่งหลักฐานได้ที่สาขาฯ ภายในวันที่ 11 -12 ธันวาคม 2561 โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์  0 2247 7000 ต่อ 1569 (คุณภาวัต), 1517 (คุณนครินทร์) หรื  0 2247 9547 (สายตรง)

ทุนการศึกษาของมทร.พระนคร
นักศึกษาที่สนใจรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีคุณสมบัติ ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์  และประเภทกิจกรรมดีเด่น  โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้สมัครได้ที่สาขาวิชาฯ  หรือดาวโหลดใบสมัครส่งที่สาขาฯ ภายในวันที่  19  กันยายน  2561 เพื่อรวบรวมส่งกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ดำเนินการต่อไป หากมีข้อสงสัยหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ดาวโหลดใบสมัคร ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
ดาวโหลดใบสมัคร ประเภทกิจกรรมดีเด่น 

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสเรียนต่อโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ให้แก่เยาวชนซึ่งดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษา แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกภาคการศึกษา

คุณสมบัติผู้กู้ แบบฟอร์มขอกู้ยืม แบบฟอร์มต่าง ๆ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม-กยศ.(รายใหม่) ปีการศึกษา 2561..NEW..

ผู้กู้รายใหม่
ผู้กู้รายเก่า
ผู้กู้รายเก่า จัดสรรรอบ 2

ตารางวันสัมภาษณ์นักศึกษากู้ กยศ.

กำหนดการและแนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561..NEW..
กำหนดการและแนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
กำหนดการและขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่ยืนกู้ กยศ. 

ประมวลภาพการมอบทุน

ทุนมูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ ในโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

พัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ระเบียบการแต่งกาย

นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

ระเบียบ / ประกาศ  สามารดาวน์โหลดข้อมูลได้

ระเบียบว่าด้วยการส่งนักกีฬาและคุณสมบัติผู้แข่งขันกีฬา,จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร  “พระนครเกมส์”

กรีฑา ว่ายน้ำ   ฟุตบอล ฟุตซอล
บาสเกตบอล วอลเลย์บอล   เซปักตะกร้อ เปตอง  
แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส  หมากกระดาน  ครอสเวิร์ด
มวยสากลสมัครเล่น ชักกะเย่อ  เทนนิส ลีลาศ

 

ข้อมูลประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 13  ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2561

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษา หรือเรียนรู้  (เกณฑ์ทหาร)

นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.) เมื่อมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์จะต้องทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษา หรือเรียนรู้ (เกณฑ์ทหาร) ในปีถัดไป จะต้องทำการผ่อนผัน ก่อนที่จะถึงกำหนดวันทำการตรวจเลือก ถ้านักศึกษาไม่ไปทำการขอผ่อนผันตามวัน เวลา และสถานที่ในหมายเรียก (สด.35) นักศึกษาจะมีความผิด ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 • หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันมีดังนี้
  1. อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ (นับปี พ.ศ.ที่เกิด)
  2. มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์
  3. กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า แต่จะต้องไม่สูงกว่าปริญญาโท
  4. นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันแล้ว ในปีต่อไปไม่ต้องดำเนินการขอผ่อนผันอีก แต่จะต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกเป็นประจำทุกปี
  5. นักศึกษาใหม่ที่เคยดำเนินการขอผ่อนผันแล้วจากสถานศึกษาเดิม เมื่อได้เข้ามาศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะต้องดำเนินการขอผ่อนผันใหม่พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่่นในการขอผ่อนผัน
ส่วนที่ 1

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นการขอผ่อนผันใหม่

(เกิดตามปีพ.ศ. ถึงเกณฑ์ เช่น ปัจจุบัน ผู้เกิดปี พ.ศ. 2541 ต้องทำการขอผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 )

เอกสารดังต่อไปนี้  

 1. เอกสาร สด.9 ตัวจริง นำมาส่งต่อหน้าเจ้าที่รับผิดชอบ
 2. ถ่ายสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 3 ฉบับ
 3. ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
 4. ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หน้า-หลัง) จำนวน 3 ฉบับ
 5. ถ่ายสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 3 ฉบับ
 6. ถ่ายสำเนา สด.10 ในกรณีแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร จำนวน 3 ฉบับ

ส่งเอกสารก่อน 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ก่อนเวลา 15.30 น.

ส่วนที่ 2

สำหรับผู้ที่ได้รับการผ่อนผันมาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2540 เอกสารดังต่อไปนี้

 1. ถ่ายสำเนา สด.9 (หน้า-หลัง) จำนวน 1 ฉบับ
 2. ถ่ายสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 1 ฉบับ
 3. ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หน้า-หลัง) จำนวน 1 ฉบับ
 5. ถ่ายสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 1 ฉบับ
 6. ถ่ายสำเนา สด.43 (หน้า-หลัง) จำนวน 1 ฉบับ

ส่งเอกสารก่อน 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ก่อนเวลา 15.30 น.

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุที่ 29 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูล รหัส 55, 56, 57 และ 60 (ภาคสมทบ) ให้กรอกแล้วเสร็จก่อนวันซ้อมย่อยคณะฯ หากสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02 836 3000 ต่อ 4202 และสามารถใช้บริการได้หลายช่องทางดังนี้

 1. http://sci.rmutp.ac.th
 2. http://gg.gg/aah8f
 3. QR CODE

ประชาสัมพันธ์
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 50 – 56 สามารถเข้าบริการปรับปรุงฐานข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้ที่

 1. QR CODE

2.  ลิงค์  http://gg.gg/aai85

 • จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ และโครงการไหว้ครู
 • นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
 • การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
 • สัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
 • พิธีฝึกซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร
 • จัดทำแผน และโครงการ/กิจกรรมประจำปีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่กำหนดไว้
 • ควบคุม ดูแล และประสานงานการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา
 • ควบคุม ดูแล และประสานงานการจัดจั้น และดำเนินงานของชมรมต่างๆ ในสโมสรนักศึกษา

คำสั่ง

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิลปวัฒนธรรม

 • การจัดทำเอกสารงานศิลปวัฒนธรรม/โครงการ/กิจกรรมตามผลผลิตด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • ดำเนินงานตามโครงงาน/กิจกรรม ศึกษาข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ/ดำเนินโครงการ/กิจกรรม สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก

โครงการศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ 2562 (งบประมาณรายจ่าย)

คำสั่ง

รายชื่อโรงพยาบาล 4 แห่ง    ** ไม่ต้องสำรองจ่าย** เพียงยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุและบัตรประชาชน (ตัวจริง)
– โรงพยาบาลมิชชั่น
– โรงพยาบาลบางโพ
– โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (ประชาชื่น)
– โรงพยาบาลพญาไท 2

นักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ยื่นแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน)  โดยแนบหลักฐาน
– ใบเสร็จรับเงิน(ต้นฉบับ)
– ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ)
– สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย
**มายื่นที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานสวัสดิการ  ชั้น 2

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

สิ่งที่ควรรู้
ขั้นตอนทรานสคริปต์กิจกรรม
 • ลงทะเบียนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย
 • ประสานงานกับงานระบบทรานสคริปต์กิจกรรม
 • ทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานทรานสคริปต์กิจกรรม โดยดำเนินการขออนุมัติรหัส และชั่วโมงกิจกรรม และส่งแผนกิจกรรมต่างๆ ให้มหาวิทยาลัย
 • จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การรับชั่วโมงกิจกรรม
 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมเข้าระบบสารสนเทศทรานสคริปต์กิจรรมนักศึกษา (Activity Transcripts)
 • ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงและกิจกรรมให้นักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัย การตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข่าวกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Transcript Activity)

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม