หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ( Division of Science)


แนะนำสาขาวิชาบุคลากรห้องปฏิบัติการเคมีห้องปฏิบัติการชีววิทยาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ห้องเครื่องมือวิเคราะห์
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชาคือ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ กลุ่มวิชาเคมี และกลุ่มวิชาชีววิทยา ซึ่งมีภาระกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษาของคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทั้ง 9 คณะในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นด้านวิชาการ ประกอบกับการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการแสวงหาคำตอบบนฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (STEM)

SciRMUTP-Physics SciRMUTP-Chemistry SciRMUTP-Biology
หัวหน้าหมวด
woravithchanผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
Asst.Prof.Dr.Woravith Chansuvarn
ตำแหน่ง : หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
E-mail : woravith.c@rmutp.ac.th
กลุ่มฟิสิกส์
ดร.วราวุฒิ พุทธให้
Dr.Waravut Puthai
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มวิชาฟิสิกส์
E-mail : waravut.p@rmutp.ac.th
Chatchawalดร.ชัชวาล ศรีภักดี
Dr.Chatchawal Sripakdee
E-mail : chatchawal.s@rmutp.ac.th
ดร.ไพศาล การถาง
Dr.Paisan Kanthang
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
E-mail : paisan.ka@rmutp.ac.th
tanattaผศ.ธนัฎฐา อำนวยวัฒนะกุล
Asst.Prof.Tanutta Amnuaywattanakul
E-mail : tanutta.a@rmutp.ac.th
กลุ่มเคมี
siriratผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช
Asst.Prof.Dr.Sirirat Panich
E-mail : sirirat.pan@rmutp.ac.th
woravithchanผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
Asst.Prof.Dr.Woravith Chansuvarn
E-mail : woravith.c@rmutp.ac.th
sangweiผศ.สังเวย เสวกวิหารี
Asst.Prof.Sangwoei Sawekwiharee
E-mail : dumyai@hotmail.com
udomdjaผศ.ดร.อุดมเดชา พลเยี่ยม
Asst.Prof.Dr.Udomdeja Polyium
E-mail : udomdeja.p@rmutp.ac.th
thanapornนางธนาพร บุญชู
Mrs.Thanaporn Boonchoo
E-mail : thanaporn.b@rmutp.ac.th
Aumnatดร.อำนาจ ชินพงษ์พานิช
Dr.Aumnart Chinpongpanich
E-mail : aumnart.c@rmutp.ac.th
anchanaนางสาวอัญชนา ขัตติยะวงศ์
Ms.Anchana Kuttiyawong
E-mail : anchana.k@rmutp.ac.th
กลุ่มชีววิทยา
อ.เพชรผศ.ดร.เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล
Asst.Prof.Dr.Petcharat Werukamkul
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มชีววิทยา
E-mail : petcharat.w@rmutp.ac.th
 Lily Lavanchawee ดร.ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์
Dr.Lavanchawee Sujarittanonta
E-mail : lavanchawee.s@rmutp.ac.th
ห้องปฏิบัติการเคมี ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับการจัดการเรียนสอนจำนวน 4 ห้อง และมีห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ 1 ห้อง ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้เห็นความสำคัญของการการทดลองทางวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการชีววิทยาจำนวน 1 ห้อง  สำหรับจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติของนักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของการการทดลองทางวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

ห้องเครื่องมือวิเคราะห์

 4,916 total views,  1 views today