หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ

แนะนำหลักสูตรจุดเด่นของหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรหนังสือรับรองหลักสูตรและรับรองคุณวุฒิคุณสมบัติผู้สมัครอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผลงานวิจัยค่าธรรมเนียมการศึกษาโอกาสในการประกอบอาชีพความร่วมมือกับสถาบันข้อมูลศิษยเก่าติดต่อสอบถาม

สถิติเป็นเครื่องมือสำคัญที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจ การใช้สถิติประกอบการวางแผนและการตัดสินใจจะช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน สถิติจึงมีบทบาทสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในทุกสาขาวิชา อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารมีขนาดใหญ่ องค์กรที่ได้รับสารสนเทศที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและการตัดสินใจให้มีความถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บุคลากรจำเป็นต้องมีความรู้ด้านพื้นฐานสถิติเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปผล นำเสนอข้อมูล และเขียนโปรแกรมสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่ (start up) ได้ในอนาคต และเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม สื่อสังคม (Social media) และการดำเนินธุรกิจโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ECommerce)

ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ทางสถิติเป็นอย่างดี สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูล และสามารถติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ ตลอดจนถึงสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

จุดเด่นหลักสูตร
“การนำพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล และเล่าเรื่องของข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจ”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขต/คณะ             
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ

รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : –
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Statistics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (สถิติสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Information Statistics
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. ( Information Statistics)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   จำนวน 122  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดังนี้

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  3 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  2 หน่วยกิต
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6 หน่วยกิต
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ  4 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 86 หน่วยกิต 
ข.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 52 หน่วยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
  (Thai for Communication)
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3(3-0-6)
  (Thai for Business Communication)
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ 3(3-0-6)
  (Thai for Presentation)
GE2100104 วรรณคดีไทย 3(3-0-6)
  (Thai Literature)
GE2100106 การสรรค์สร้างภาษาเพื่อพัฒนาชีวิต 3(3-0-6)
  (Language Creativity for Life Development)

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6)
  (Technical English )  
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)
  (English for Careers)
GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
  (English Reading)  
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
  (English Listening)
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
  (English Conversation)  
GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(3-0-6)
  (Fundamental Chinese)
GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
(Chinese for Communication)
GE2200108 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้  3(3-0-6)
(English for Learning)
GE2200109 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)
(English Communication Skills)
GE2200110 ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที  3(3-0-6)
(English for Public Speaking and Debate)
GE2200111 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจออนไลน์  3(3-0-6)
(English for Online Business)
GE2200112 ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในสื่อ  3(3-0-6)
(English via Media Literature)
GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์  3(3-0-6)
(English from Movies)
GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม  3(3-0-6)
(Language and Culture)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย 3(3-0-6)
  (Social Dynamics and Modernity)  
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6)
  (Human Relations)
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6)
  (Research Methodology)  
GE2300107 กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ 3(3-0-6)
  (Law and Professional Ethics)  
GE2300108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)
  (ASEAN Studies)
GE2300110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดี มีสุข 3(3-0-6)
(Quality of Life and Well-Being Development)
GE2300111 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
(The King’s Philosophy to Sustainable Development)
GE2300112 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6)
(Community  Studies)
GE2300113 วัยใส ใจสะอาด 3(3-0-6)
(Youngster with Good heart)
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
(General Psychology)
GE2400103 ไทยศึกษา 3(3-0-6)
(Thai  Studies)
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
(Personality Development)
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
(Human Behavior and Self-Development)
GE2400109 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
(Information Literacy Skills
GE2400110 จิตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0-6)
(Mental Wisdom for Self-Development)

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2500101 พลศึกษา 1(0-2-1)
  (Physical  Education)
GE2500102 ลีลาศ 1(0-2-1)
  (Social  Dance)
GE2500103 กีฬาประเภททีม 1(0-2-1)
  (Team  Sports)
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1)
  (Individual Sports)
GE2500105 นันทนาการ 1(0-2-1)
  (Recreation)
GE2500106 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย 1(0-2-1)
  (Martial Art with Thai Boxing)
GE2500107 การฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)
  (Weight Training for Health)
GE2500108 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)
  (jogging for Health

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
  (Fundamental Mathematics)
GE2600102 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
  (Introduction to Statistics)
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
  (Mathematics in Daily Life)
GE2600104 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 3(3-0-6)
  (Data Analysis Using Statistical Package Program)
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
  (Science in Daily Life)
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6)
  (Environment and Resource Management)
GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(3-0-6)
  (life and Technology)
GE2700104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6)
  (Science and Disruptive Technology)
GE2700105 การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
  (Green Living
GE2700106 เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3(3-0-6)
  Maritime Zones and Marine Resources and Coastal Management

กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
• กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21 2(2-0-4)
  (World in 21st Century)
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ 2(2-0-4)
  (Self Development for Careers)
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก 2(2-0-4)
  (Life and Positive thinking)
GE2810104 การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)
  (Exercise and Sports  for Health)
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)
  (Activities for Health)
GE2810106 จิตอาสาและการป้องกันสาธารณภัย 2(2-0-4)
  (Volunteer Spirit and Disaster Prevention)
GE2810107 การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ของมนุษย์ 2(2-0-4)
  (Human Innivative and Creative Design Thinking)
GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร 2(2-0-4)
  I Love RMUTP

• กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์ 2(2-0-4)
(Miscellaneous Mathematics)
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต 2(2-0-4)
(Science for Living)
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
(Material and Application in Daily Life)
GE2820104 การคิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
(Thinking Decision Making and Problem Solving)
GE2820105 การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อความยั่งยืน  4(4-0-8)
(The Transition to Green Technology for Sustainability)
GE2820106 ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่ออุตสาหกรรมสีเขียว   4(4-0-8)
(Intellectual property for Green Industry)

หมวดวิชาเฉพาะ  86 หน่วยกิต ประกอบด้วย
• กลุ่มวิชาชีพ 16 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2101101 แคลคูลัสสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 1 3(3-0-6)
(Calculus for Data Analysis 1)
ST2101102 แคลคูลัสสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 2  3(3-0-6)
(Calculus for Data Analysis 2)
ST2101103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  3(2-2-5)
(Computer Programming 1 )
ST2101104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
(Computer Programming 2)
ST2101105 การจัดการข้อมูลทางสถิติ 3(2-2-5)
(Statistical Data Management
ST2101306 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)
(Preparation for Cooperative Education)

• กลุ่มวิชาชีพบังคับ 52 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2102101 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(2-2-5)
Quantitative  Analysis
ST2102202 พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับสถิติ  3(3-0-6)
Linear Algebra for Statistics
ST2102203 ความน่าจะเป็น  3(3-0-6)
Probability
ST2102204 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นสูง 3(3-0-6)
Advanced Statistical Analysis
ST2102205 ระบบฐานข้อมูลเพื่องานสถิติ 3(2-2-5)
Database System for Statistics
ST2102206 ธุรกิจอัจฉริยะ  3(2-2-5)
Business Intelligence
ST2102207 การวิเคราะห์การถดถอย  3(3-0-6)
Regression Analysis
ST2102208 สถิติอนุมาน  3(3-0-6)
Inferential Statistics
ST2102209 วิยุติคณิต  3(3-0-6)
Dicrete Mathematics
ST2102210 โครงสร้างข้อมูลเพื่องานทางสถิติ 3(2-2-5)
Data Structures for Statistics
ST2102211 การเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
Machine Learning and Artificial  Intelligence
ST2102312 การวิจัยดำเนินการ  3(2-2-5)
Operations Research
ST2102313 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  3(2-2-5)
Big Data Analysis
ST2102314 การทำเหมืองข้อมูล  3(2-2-5)
Data Mining
ST2102315 ข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสถิติ  3(3-0-6)
Information and Laws for Statistics
ST2102316 การเตรียมโครงงานสถิติสารสนเทศ 1(0-2-1)
Information Statistics Pre-Project
ST2102317 การเล่าเรื่องข้อมูล  3(2-2-5)
Data Storytelling
ST2102318 โครงงานสถิติสารสนเทศ 3(0-6-3)
Information Statistics Project

• กลุ่มวิชาชีพเลือก 18  หน่วยกิต กำหนดให้ศึกษาดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
ST2103401 สหิจศึกษาทางสถิติสารสนเทศ 6(0-40-0)
(Cooperative Education for Information Statistics)

ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางสถิติสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ.2553 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางสถิติสารสนเทศ

ST2103402 การฝึกงานทางสถิติสารสนเทศ 3(0-40-0)
(Practice for Information Statistics)

และเลือกศึกษาให้ครบ 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

 ST2103303  การวางแผนการทดลอง  3(3-0-6)
Experimental  Design
 ST2103304 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6)
Statistical Quality Control
 ST2103305 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3(3-0-6)
Sampling Techniques
ST2103306 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์  3(3-0-6)
Non-parametric Statistics
ST2103307 การวิเคราะห์หลายตัวแปร  3(3-0-6)
Multivariate Analysis
ST2103308 การจำลองเชิงสถิติ  3(2-2-5)
Statistical Simulation
ST2103309 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเบส์  3(3-0-6)
Bayesian Data Analysis
ST2103310 การวิเคราะห์ข้อมูลนับ  3(3-0-6)
Count Data Analysis
ST2103311 การพยากรณ์และอนุกรมเวลา  3(3-0-6)
Times Series and Forecasting
ST2103312 ต้นแบบเชิงคณิตศาสตร์และสถิติ  3(3-0-6)
Mathematical and Statistical Models
กลุ่มวิชาสารสนเทศและธุรกิจ
ST2103313 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานสถิติ 3(2-2-5)
Digital Technology  for Statistics
ST2103314 คลังข้อมูล  3(2-2-5)
Data  Warehouse
ST2103315 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด  3(2-2-5)
Optimization Techniques
ST2103316 การสร้างภาพข้อมูล  3(2-2-5)
Data Visualization
ST2103317 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและการประยุกต์  3(2-2-5)
Cloud Computing and Application
ST2103318 อินเทอร์เน๊ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  3(2-2-5)
Internet of Things and Applications for Data Analysis
ST2103319 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสารสนเทศ  3(2-2-5)
Information Business Entrepreneur
ST2103320 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศธุรกิจ  3(2-2-5)
Business Information System Analysis and Design
ST2103321 สถิติธุรกิจประกันภัย 3(3-0-6)
Insurance Business Satatistics
ST2103322 การตัดสินใจทางสถิติเชิงธุรกิจ  3(3-0-6)
Business Statistical Decision
ST2103323 การจัดการความรู้และนวัตกรรม  3(3-0-6)
Knowledge Management and Innovation
ST2103324 การจัดการข้อมูลขององค์กร  3(3-0-6)
Enterprise Data Management
ST2103325 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  3(3-0-6)
Customer Relationship Management
ST2103326 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  3(3-0-6)
Small and Medium Business Management
ST2103327 การบริหารการเงินและการบัญชีสำหรับผู้บริหาร  3(3-0-6)
Financial and Accounting Management for Executive

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หรือเลือกศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีความร่วมมือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ดุลพินิจและความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

Download (PDF, 8.69MB)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือ
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า หรือ
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ

Sunisaผศ.ดร.สุนิสา สายอุปราช
- ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
- วท.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
- วท.บ. (คณิตศาสตร์)
yupapinผศ.ดร.ยุพาพิน อติกานต์กุล
- ปร.ด. (สถิติ)
- วท.ม. (สถิติประยุกต์)
- วท.บ. (คณิตศาสตร์)
chawaneeดร.ชวนี สุภิรัตน์
- ปร.ด. (สถิติ)
- วท.ม. (สถิติ)
- วท.บ. (คณิตศาสตร์)
piyathidaดร.ปิยธิดา พันธุนะ
- ปร.ด. (สถิติประยุกต์)
- วท.ม. (สถิติ)
- วท.บ. (คณิตศาสตร์)
chanwitดร.สกุลบุตร เอกวิทยานิพนธ์
- Ph.D (Mathematics)
- M.S. (Mathematics)
- B.S. (Mathematics)
ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา “แบบแหมาจ่าย”
รายภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา (ปกติ)      13,000 บาท

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • นักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนการลงทุน
 • นักวิจัยสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล
 • ผู้สอน/วิทยากรทางด้านสถิติสารสนเทศ
 • นักวิชาการทางสถิติ
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • นักวางแผนระบบงาน
 • นักควบคุมคุณภาพ
สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ

ติดต่อสาขาวิชา : โทร 0-2836-3000 ต่อ 4197
Facebook : สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ RMUTP 
งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 0-2836-3000 ต่อ 4159
Facebook : SciRmutpFB
E-mail : infosci.rmutp@rmutp.ac.th

Loading