สำนักงานคณบดี

ratikornชื่อ-สกุล

ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางรติกร บุญเพ็ง
Mrs.Ratikon Boonpeng
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4158
e-mail ratikon.b@rmutp.ac.th