สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (Division of Industrial Materials Science)


แนะนำสาขาคณาจารย์ห้องเรียนทฤษฎี/ห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Materials Science) เป็นสาขาสหวิชาประยุกต์ใช้ความรู้จากหลายสาขาวิชา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุ ตลอดจนการนำไปใช้งาน กระบวนการผลิตต่างๆ และปรับปรุงพัฒนาสมบัติและสร้างวัสดุใหม่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ควบคู่ไปกับการศึกษาความรู้เบื้องต้นทางด้านอุตสาหกรรมโดยวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุ่งเน้นวัสดุในการศึกษาวัสดุใน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. กลุ่มวัสดุฉลาดคือวัสดุที่สามารถรับรู้และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น เซนเซอร์ วัสดุจำรูป
2. กลุ่มวัสดุพอลิเมอร์ เช่น ยาง พลาสติก เป็นต้น

การนำวิชาการทางด้านวัสดุศาสตร์ไปใช้งานทางด้านวิศวกรรมอย่างกว้างขวางทำให้เกิดนิยามของวิชาการสาขานี้ใหม่เป็น “วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม” วัสดุที่คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือไม่ก็เกิดอุตสาหกรรมใหม่ อุตสาหกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องมีนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรสาขาวัสดุศาสตร์คอยดูแลแก้ไขปัญหาและวิจัยวัสดุใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ในอุสาหกรรมนักวัสดุศาสตร์จะมีบทบาทในส่วนของ การออกแบบวัสดุ (materials design) การประเมินค่าใช้จ่ายในการผลิตวัสดุนั้นๆ ดูแลกระบวนการทางเทคนิคซึ่งประกอบด้วย การหล่อ การม้วน การเชื่อม การใส่ประจุ การเลี้ยงผลึก การลอกฟิล์ม (thin-film deposition) การเป่าแก้ว เป็นต้น และเทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การเอ็กซเรย์ เป็นต้น ประเภทของวัสดุวัสดุศาสตร์สามารถแบ่งออกได้เป็นสาขาวิชาตามประเภทของวัสดุ ได้แก่ โลหะวัสดุผสมสารกึ่งตัวนำ เซรามิกพอลิเมอร์วัสดุชีวภาพ วัสดุเชิงก้าวหน้าวัสดุฉลาด

kantimaผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล
Asst.prof.Dr.Kantima Chaochanchaikul
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
E-mail : kantima.c@rmutp.ac.th
Jirasakดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
Dr.Jirasak Tharajak.
E-mail : jirasak.t@rmutp.ac.th
Thanapongผศ.ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์
Asst.Prof.Dr.Thanapong Sareein
E-mail : thanapong.s@rmutp.ac.th
ponlakritดร.พลกฤษณ์ คุ้มกล่ำ
Dr.Ponlakrit Kumklam
E-mail : ponlakrit.k@rmutp.ac.th
wilaiwanรศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล
Assoc.Prof.Dr.Wilaiwan Leenakul
E-mail : wilaiwan.l@rmutp.ac.th
piyapongผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
Asst.Prof.Dr.Piyapong Pankaew
E-mail : piyapong.p@rmutp.ac.th
polkritดร.ภูมิรัตน์ นวรัตน์
Dr. Poomirat Nawarat
E-mail : Poomirat.n@rmutp.ac.th

Loading