สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (Division of Mathematics and Statistics)


แนะนำสาขาคณาจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชาคือ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และกลุ่มวิชาสถิติ ซึ่งมีภารกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานและวิชาแกนทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติให้แก่นักศึกษาของคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสาขาวิชา เนื่องด้วยวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างย่ิงต่อการศึกษาวิชาอื่นๆ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้จัดการเรียนการสอนทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาแกนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ เพื่อมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพสมดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หัวหน้าสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขจิตร ตั้งเจริญ
Asst.Prof.Dr.Sukjit Tangcharoen
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
E-mail : sukjit.t@rmutp.ac.th
กลุ่มคณิตศาสตร์
panikaผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณิการ์ มีอ่อน
Asst.Prof.Pannika Mee-On
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
E-mail : Phannika.mee-on@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุขจิตร ตั้งเจริญ
Asst.Prof.Dr.Sukjit Tangcharoen
E-mail : sukjit.t@rmutp.ac.th
kannikaรองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ม่วงชู
Assoc.Prof.Dr.Kannikar Muangchoo
E-mail : ni_003@hotmail.com, kanikar.m@rmutp.ac.th
penapaผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง
Asst.Prof.Pennapa Suwanbamrung
E-mail : pennapa.s@rmutp.ac.th
Sunisaผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา สายอุปราช
Asst.Prof.Dr.Sunisa Saiuparad
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดี
E-mail : sunisa.s@rmutp.ac.th
wareewanนางสาววรีวรรณ์ วิเศษสิงห์
Ms.Wareewan Wisedsing
E-mail : wareewan.w@rmutp.ac.th
chanwitผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์
Asst.Prof.Dr.Chanwit Prabpayak
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดี
E-mail : chanwit.p@rmutp.ac.th
nisaraผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิศรา สุทธิสังข์
Asst.Prof.Dr.Nisara Suthisung
E-mail : nisara.s@rmutp.ac.th
chanwitดร.สกุลบุตร เอกวิทยานิพนธ์
Dr.Sakulbuth Ekvittayaniphon
Email : sakulbuth.e@rmutp.ac.th
kajonsakนายขจรศักดิ์ บำรุงสินมั่น
Mr.Khajohnsak Bamrungsinman
E-mail : khajohnsak.b@rmutp.ac.th
กลุ่มสถิติ
yupapinผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพิน อติกานต์กุล
Asst.Prof.Dr.Yupapin Atikankul
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มวิชาสถิติ
E-mail : yupapin.a@rmutp.ac.th
chawaneeดร.ชวนี สุภิรัตน์
Dr.Chawanee Suphirat
E-mail : chawanee.s@rmutp.ac.th
piyathidaดร.ปิยธิดา พันธุนะ
Dr.Piyatida Phanthuna
E-mail : piyatida.r@rmutp.ac.th
naruedeeดร.นฤดี สมิทธ์ปรีชา
Dr.Narudee Smithpreecha
E-mail : narudee.s@rmutp.ac.th
siamผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ลางคุลเสน
Asst.Prof.Siam Langkunsen
E-mail : siam.l@rmutp.ac.th
fuangนางสาวเฟื่องลัดดา โสภา
Ms.Faungludda Sopa
E-mail : faungludda.s@rmutp.ac.th

Loading