หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (Division of Mathematics and Statistics)

 


แนะนำสาขาบุคลากร
หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชาคือ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และกลุ่มวิชาสถิติ ซึ่งมีภารกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานและวิชาแกนทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติให้แก่นักศึกษาของคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสาขาวิชา เนื่องด้วยวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างย่ิงต่อการศึกษาวิชาอื่นๆ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้จัดการเรียนการสอนทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาแกนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ เพื่อมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพสมดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หัวหน้าหมวด
chawaneeดร.ชวนี สุภิรัตน์
Dr.Chawanee Suphirat
ตำแหน่ง : หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
E-mail : chawanee.s@rmutp.ac.th
กลุ่มคณิตศาสตร์
chanwitดร.สกุลบุตร เอกวิทยานิพนธ์
Dr.Sakulbuth Ekvittayaniphon
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
Email : sakulbuth.e@rmutp.ac.th
Suneeผศ.สุนีย์ สัมมาทัต
Asst.Prof.Sunee Sammatat
E-mail : sunee.sa@rmutp.ac.th
Srivilaiนางศรีวิไล พวกน้อย
Mrs.Srivilai Phuaknoy
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดี
E-mail : srivilai.p@rmutp.ac.th
pichayaผศ.พิชญา พุกผาสุข
Asst.Prof.Pitchaya Pukbhasuk
E-mail : pitchaya.p@rmutp.ac.th
penapaผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง
Asst.Prof.Pennapa Suwanbamrung
E-mail : pennapa.s@rmutp.ac.th
kannikaผศ.ดร.กรรณิการ์ ม่วงชู
Asst.Prof.Dr.Kannikar Muangchoo
E-mail : ni_003@hotmail.com, kanikar.m@rmutp.ac.th
panikaผศ.พรรณิการ์ มีอ่อน
Asst.Prof.Pannika Mee-On
E-mail : Phannika.mee-on@hotmail.com
sukjitผศ.ดร.สุขจิตร ตั้งเจริญ
Asst.Prof.Dr.Sukjit Tangcharoen
E-mail : sukjit.t@rmutp.ac.th
wareewanนางสาววรีวรรณ์ วิเศษสิงห์ (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
Ms.Wareewan Wisedsing
E-mail : wareewan.w@rmutp.ac.th
ดร.ณิศรา สุทธิสังข์
Dr.Nisara Suthisung
E-mail : nisara.s@rmutp.ac.th
chanwitผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์
Asst.Prof.Dr.Chanwit Prabpayak
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดี
E-mail : chanwit.p@rmutp.ac.th
Sunisaดร.สุนิสา สายอุปราช
Dr.Sunisa Saiuparad
E-mail : sunisa.s@rmutp.ac.th
kajonsakนายขจรศักดิ์ บำรุงสินมั่น
Mr.Khajohnsak Bamrungsinman
E-mail : khajohnsak.b@rmutp.ac.th
กลุ่มสถิติ
piyathidaดร.ปิยธิดา พันธุนะ
Dr.Piyatida Phanthuna
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มวิชาสถิติ
E-mail : piyatida.r@rmutp.ac.th
chawaneeดร.ชวนี สุภิรัตน์
Dr.Chawanee Suphirat
E-mail : chawanee.s@rmutp.ac.th
pakinผศ.ภาคิณ อังศุนิศ
Asst.Prof.Pakin Angsunit
E-mail : kanit.a2919@gmail.com
yupapinผศ.ดร.ยุพาพิน อติกานต์กุล
Asst.Prof.Dr.Yupapin Atikankul
E-mail : yupapin.a@rmutp.ac.th
kritsadaดร.กฤษฎา เหล็กดี
Dr.Kritsada Lekdee
E-mail : krisada.l@rmutp.ac.th
naruedeeดร.นฤดี สมิทธ์ปรีชา
Dr.Narudee Smithpreecha
E-mail : narudee.s@rmutp.ac.th
siamผศ.สยาม ลางคุลเสน
Asst.Prof.Siam Langkunsen
E-mail : siam.l@rmutp.ac.th
fuangนางสาวเฟื่องลัดดา โสภา
Ms.Faungladda Sopa
E-mail : faungludda.s@rmutp.ac.th

 4,392 total views,  1 views today