พ.ร.บ./ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ (ที่เกี่ยวข้องกับคณะ)

พ.ร.บ.อุดมศึกษา 2562พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลข้อบังคับระเบียบประกาศ (มทร.พระนคร) /ประกาศ (คณะ)พนักงานมหาวิทยาลัยหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณา
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1,329 total views,  3 views today