กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ

พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาพ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลข้อบังคับประกาศ (มทร.พระนคร) /ประกาศ (คณะ)ระเบียบหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณา

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและวิจัย

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ภาพรวม)

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและวิจัย

Loading