ข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔   โดยมีดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายสรุปผลจากผู้บริหาร

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในการตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ปัณณรัตน์  วงศ์พัฒนานิภาส จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ จากผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

 5,084 total views,  67 views today