กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เรื่อง การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา […]

Loading

โครงการ “ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” กิจกรรมระยะที่ ๒

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา […]

Loading

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

Loading

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เรื่อง “ออฟฟิศซินโดรม” Office Syndrome โดย ผศ.ธนัฎฐา อำนวยวัฒนะกุล

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา […]

Loading

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เรื่อง “ยุคใหม่การดูแลสุขภาพ เพื่ออารมณ์แจ่มใส ความจำดี และนอนหลับฝันดี ด้วยไซโคไบโอติกส์ (Psychobiotics)” โดย ผศ.ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

  งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) […]

Loading

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย” โดย รศ.ดร.กรรณิการ์ ม่วงชู

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

  งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) […]

Loading

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เรื่อง “การถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการองค์ความรู้” โดย ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ และ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรแบบ OBE” โดย ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ ผศ.ดร.เมธิญาณินฆ์ คำขาว และ ดร.นริศรา นาคเมธี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

  งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) […]

Loading

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

Loading

สาขาวิชา HCAT จัดอบรมและฝึกปฏิบัติ “เทคนิคการสกัดน้ำมันหอมระเหย สำหรับงานเครื่องสำอางและการดูแลสุขภาพ”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติ […]

Loading