ข่าวกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ “หลักสูตรการติดต่อสื่อสารออนไลน์”

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ (บริการวิชาการแก่สังคม) ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ “หลักสูตรการติดต่อสื่อสารออนไลน์” ให้กับชุมชนศรีบุญยืน โดยอบรมหัวข้อ การทำงานของเฟสบุ๊ค วิธีการสร้าง/เปิดเพจขายของบนเฟสบุ๊ค การใส่รูปภาพโปรไฟล์ การตั้งรูปโปรไฟล์และภาพปกเฟสบุ๊คระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวตอร์ ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร