ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2564 งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  ณ ห้องประชุมดอกคูณ  ชั้น ๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร  บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดและให้โอวาทนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาทั้ง ๓  สาขาวิชาคือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  และสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนในการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา  แนวทางการแก้ไข  และข้อเสนอแนะ ให้คณาจารย์และเพื่อนๆ ได้ทราบ  พร้อมกับแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 3 สาขาฯ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา  ดังนี้

รางวัลที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  เรื่อง การพัฒนาระบบและเว็บไซต์
ผู้จัดทำ นายมณฑวรรษ ศรีไพบูลย์ และนายชลันธร สุขสงวน
รางวัลที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  เรื่อง  การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ผู้จัดทำ นายภาณุวัฒน์  ชาวชายโขง  นายฉัตรณรงค์  เลี่ยนชอบ และนางสาวนารีรัตน์  มีมาก
รางวัลที่ 3 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
เรื่อง  การปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลายบริษัทเอสเคเอ็นดีทีแอนด์อินสเปคชั่นจำกัด
ผู้จัดทำ นายคณาพงษ์ พึ่งเพ็ญ นายจักรพงศ์ พาหา และนายอินทนนท์ อภิชญานัฏฐากุล

 101,586 total views,  21 views today