หัวข้องานวิจัยที่เปิดรับพิจารณา

หัวข้องานวิจัยที่เปิดรับพิจารณา เป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาดังต่อไปนี้

  1. วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  2. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  3. วิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
  4. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. นวัตกรรมการศึกษา

กำหนดการส่งผลงาน

รับบทความฉบับเต็ม (Full)Paper5 กรกฎาคม 2564
วันสิ้นสุดรับบทความฉบับเต็ม15 สิงหาคม 2564
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม25 สิงหาคม 2564
วันจัดงานประชุมวิชาการ30 สิงหาคม 2564