ข่าวกิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ครั้งที่ 2 และโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2  และโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.ไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และเยี่ยมชมบูธนิทรรรศการสิ่งประดิษฐ์ ผลงานด้านการวิจัย และบทความด้านวิชาการ  การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลของการวิจัย เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้นักศึกษาใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562  ณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร