ข่าวกิจกรรม

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การนำสถิติไปใช้ในงานวิจัย”

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การนำสถิติไปใช้ในงานวิจัย”  ให้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้ในครั้งนี้  ซึ่งได้รับเกียรติจาก Prof.Dr. Satoshi Marita  จากคณะแพทย์ศาสตร์ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น และ Prof.Dr.Ying Yuan จาก MD Anderson Cancer  Center, The University of Texas ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี