สำนักงานคณบดี

ratikornนางรติกร บุญเพ็ง
Mrs.Ratikon Boonpeng
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4158
e-mail ratikon.b@rmutp.ac.th