สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Division of Science)

แนะนำสาขาวิชาStaffห้องปฏิบัติการPublicationหลักสูตรรายวิชาDownloadLaboratory Safety
scirmutp-science-banner
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชาคือ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ กลุ่มวิชาเคมี และกลุ่มวิชาชีววิทยา ซึ่งมีภาระกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษาของคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทั้ง 9 คณะในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นด้านวิชาการ ประกอบกับการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการแสวงหาคำตอบบนฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (STEM)


SciRMUTP-Physics

 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (Sub-Division of Physics)

วิชาฟิสิกส์ (อังกฤษ: Physics, กรีก: φυσικός [phusikos], “เป็นธรรมชาติ” และ φύσις [phusis], “ธรรมชาติ”) เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสสารและพลังงาน เป็นศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสสารกับพลังงาน ฟิสิกส์เป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบันฟิสิกส์อาจกล่าวได้ว่าเป็น แก่นของวิทยาศาสตร์ (fundamental science) ซึ่งสามารถใช้อธิบายและทำนายพฤติกรรมของปรากฎการณ์ธรรมชาติได้ด้วยกฎต่างๆ ทางฟิสิกส์เช่น กลศาสตร์ควอนตัม, อุณหพลศาสตร์ หรือทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น ปัจจุบันฟิสิกส์อาจแบ่งได้หลายแขนงวิชา เช่นฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์ของไหล ชีวฟิสิกส์ (biophysics)


SciRMUTP-Chemistry

กลุ่มวิชาเคมี (Sub-Division of Chemistry)

เคมี (Chemistry) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ที่ว่า “khemeia” ซึ่งถูกดัดแปลงมาจากคำว่า “khumos” โดยมีความหมายว่า “juice of plant” สำหรับพจนานุกรม Webster’s New World Dictionary ได้ให้ความหมายของคำ “chemistry” ไว้ดังนี้ “the science in which substances are examined to find out what they are made of, how they act under different conditions, and how they are combined or separated to/from other substances” สรุปได้คือ “ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสสาร ว่าสสารนั้นๆ ทำมาจากอะไร สามารถทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆ ได้อย่างไร” สาขาเคมีสามารถแบ่งเป็นแขนงวิชา เช่น เคมีอินทรีย์ (organic chemistry) เคมีอนนิทรีย์ (inorganic chemistry) เคมีฟิสิกส์ (physical chemistry) ชีวเคมี (biochemistry) เคมีวิเคราะห์ (analytical chemistry)


SciRMUTP-Biology

กลุ่มวิชาชีววิทยา (Sub-Division of Biology)

ชีววิทยา (Biology) คือ ศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆอย่างมีเหตุและผล ซึ่งศึกษาทั้งในเรื่อง ด้านโครงสร้าง ด้านการทำงาน ด้านการเจริญเติบโต ด้านวิวัฒนาการ ด้านถิ่นกำเนิด ด้านอนุกรมวิธาน ด้านการกระจายพันธุ์ และด้านอื่นๆอีกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต โดยจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุมีผลในทุกแง่ทุกมุมของสิ่งมีชีวิตโดยละเอียด ซึ่งจะพึ่งพาการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยในการศึกษาสิ่งมีชีวิตต่างๆ
คำว่าชีววิทยาเป็นคำที่มาจากภาษากรีก จากคำว่า “bios” ที่แปลว่า สิ่งมีชีวิต และ “logos” ที่แปลว่า วิชา หรือการศึกษาอย่างมีเหตุผล


 

 

scirmutp-teacher-physics

scirmutp-teacher-chem

scirmutp-teacher-biology

ห้องปฏิบัติการเคมี
ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับการจัดการเรียนสอนจำนวน 4 ห้อง และมีห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ 1 ห้อง ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้เห็นความสำคัญของการการทดลองทางวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการชีววิทยาจำนวน 1 ห้อง  สำหรับจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติของนักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของการการทดลองทางวิทยาศาสตร์

2016
2015
2014
2013
2010
หมวดวิชาเฉพาะ

esprel-book1

แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
(Safety Guideline for Laboratory)
  [ดาวน์โหลด]
ผู้เขียน: โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”
พิมพ์ครั้งแรก: พฤษภาคม 2555
ISBN: 978-974-326-613-3
สาระโดยย่อ: เนื้อหาโดยสรุปของกระบวนการและวิธีดำเนินงานด้านต่างๆ ของการพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ บนพื้นฐานที่ครอบคลุม และครบวงจร พร้อมเอกสารความรู้ประกอบด้วย รายละเอียดของวิธีดำเนินการของขั้นตอนต่างๆ


esprel-book2

คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2
[Lab Safety Inspection Manual, Second Edition]
    [ดาวน์โหลด]
ผู้เขียน: โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”
พิมพ์ครั้งแรก: สิงหาคม 2558
ISBN: 978-616-551-954-0
สาระโดยย่อ:รายการสำรวจสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (Checklist) เป็นเครื่องมือหนึ่งสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการสำรวจและประเมินสภาพห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง 7 องค์ประกอบ พร้อมคำอธิบายประกอบการกรอก Checklist แต่ละองค์ประกอบ


 

esprel-book3

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ : พัฒนาได้อย่างไร
ใช้จริยธรรมสร้างความตระหนักรู้สู่วัฒนธรรม
    [ดาวน์โหลด]
ผู้เขียน: รศ.สุชาตา ชินะจิตร
พิมพ์ครั้งแรก: พฤษภาคม 2555

สาระโดยย่อ: บทสรุปภาพรวมจากผลการดำเนินงานของ “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” (Enhancement of Safety Practice in Research Laboratory in Thailand, ESPReL) และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย


 

esprel-book4

บนเส้นทางระบบมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ    [ดาวน์โหลด]
ผู้เขียน: รศ.สุชาตา ชินะจิตร
พิมพ์ครั้งแรก: พฤษภาคม 2556

สาระโดยย่อ: บทสรุปภาพรวม จากผลการดำเนินงานของ “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL)” สร้างความพร้อมเพื่อการประกาศเป็นนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยต่อไป