สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Division of Science)

แนะนำสาขาวิชาStaffห้องปฏิบัติการPublicationเครื่องมือวิเคราะห์DownloadLaboratory Safetyบัญชีสารเคมีออนไลน์
scirmutp-science-banner

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชาคือ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ กลุ่มวิชาเคมี และกลุ่มวิชาชีววิทยา ซึ่งมีภาระกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษาของคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทั้ง 9 คณะในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นด้านวิชาการ ประกอบกับการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการแสวงหาคำตอบบนฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (STEM)

SciRMUTP-Physics SciRMUTP-Chemistry SciRMUTP-Biology
Staff
scirmutp-teacher-physics

scirmutp-teacher-chem

scirmutp-teacher-biology

ห้องปฏิบัติการเคมี ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับการจัดการเรียนสอนจำนวน 4 ห้อง และมีห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ 1 ห้อง ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้เห็นความสำคัญของการการทดลองทางวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการชีววิทยาจำนวน 1 ห้อง  สำหรับจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติของนักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของการการทดลองทางวิทยาศาสตร์

 ผลงานตีพิมพ์
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2010
 เอกสารแนะนำ

esprel-book1

แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
(Safety Guideline for Laboratory)
  [ดาวน์โหลด]
ผู้เขียน: โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”
พิมพ์ครั้งแรก: พฤษภาคม 2555
ISBN: 978-974-326-613-3
สาระโดยย่อ: เนื้อหาโดยสรุปของกระบวนการและวิธีดำเนินงานด้านต่างๆ ของการพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ บนพื้นฐานที่ครอบคลุม และครบวงจร พร้อมเอกสารความรู้ประกอบด้วย รายละเอียดของวิธีดำเนินการของขั้นตอนต่างๆ


esprel-book2

คู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2
[Lab Safety Inspection Manual, Second Edition]
    [ดาวน์โหลด]
ผู้เขียน: โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”
พิมพ์ครั้งแรก: สิงหาคม 2558
ISBN: 978-616-551-954-0
สาระโดยย่อ:รายการสำรวจสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (Checklist) เป็นเครื่องมือหนึ่งสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการสำรวจและประเมินสภาพห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง 7 องค์ประกอบ พร้อมคำอธิบายประกอบการกรอก Checklist แต่ละองค์ประกอบ


esprel-book3

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ : พัฒนาได้อย่างไร
ใช้จริยธรรมสร้างความตระหนักรู้สู่วัฒนธรรม
    [ดาวน์โหลด]
ผู้เขียน: รศ.สุชาตา ชินะจิตร
พิมพ์ครั้งแรก: พฤษภาคม 2555

สาระโดยย่อ: บทสรุปภาพรวมจากผลการดำเนินงานของ “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” (Enhancement of Safety Practice in Research Laboratory in Thailand, ESPReL) และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย


esprel-book4

บนเส้นทางระบบมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ    [ดาวน์โหลด]
ผู้เขียน: รศ.สุชาตา ชินะจิตร
พิมพ์ครั้งแรก: พฤษภาคม 2556

สาระโดยย่อ: บทสรุปภาพรวม จากผลการดำเนินงานของ “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL)” สร้างความพร้อมเพื่อการประกาศเป็นนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยต่อไป


รายการ