ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ(SISC)

แนะนำSISCรายการเครื่องมือ/อัตราค่าบริการการขอใช้บริการติดต่อศูนย์เครื่องมือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ (Scientific Instrument and Service Center,(SISC) เพื่อเป็นแหล่งให้บริการทดสอบ วิเคราะห์ตัวอย่างและให้บริการสังคม สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเครื่องมือทดสอบและวิเคราะห์จำแนกเป็นกลุ่มใหญ่คือ

  • กลุ่มเครื่องมือพื้นฐานการทดลอง
  • กลุ่มเครื่องมือเตรียมตัวอย่าง
  • กลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ
  • ห้องฝึกอบรมและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และรายการซอฟต์แวร์
ภาพประกอบรายการข้อมูลจำเพาะรายละเอียดอัตราค่าบริการ
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ไอน้ำนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำและและแรงดันสูงความ 45 ลิตร
อุณหภูมิฆ่าเชื้อ 105-135Coความดัน 0.26 Mpa
มีค่าความถูกต้อง +/-0.5 oC ที่อุณหภูมิ 121 oC
ให้สำหรับอบฆ่าเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ขนาดเล็กสำหรับตัวอย่าง และเครื่องมือที่ทนความร้อนเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
หน่วย(บาท/ครั้ง)
50*
100**
150***

เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ
ขนาด 10 ไมครอน
เก็บตัวอย่างฝุ่นขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน
อัตราการไหล 40L/min
ใช้กระดาษกรองขนาด 6*8 นิ้ว
อุณหภูมิในการวัดค่าอยู่ในช่วงการตรวจวัด -30 ถึง +50 oc
ความคลาดเคลื่อน 0.16 oc
เก็บตัวอย่างฝุ่นขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน
จำนวน 1 ตัวอย่าง
ใช้ระยะเวลา 8-24 ชั่วโมง
หน่วย(บาท/ครั้ง)
50*
100**
150***
เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี (GC/MS)เป็นเครื่องมือสำหรับแยกวิเคราะห์หาชนิด
และปริมาณสารในสภาวะแก๊สใช้เทคนิคโครมาโตกราฟี
และตัวตรวจวัด (Detector) เป็นแบบเครื่องวิเคราะห์
มวลสาร (Mass Spectrometer)
วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารตัวอย่าง1,500บาท/ชม.
เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ ขนาด 100 ไมครอน TSP)เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวม
(ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน)
อัตราการไหล 40L/min
ใช้กระดาษกรองขนาด 6*8 นิ้ว
อุณหภูมิในการวัดค่าอยู่ในช่วงการตรวจวัด -30 ถึง ± 50oc
เก็บตัวอย่างฝุ่นรวมขนาด
ไม่เกิน 100 ไมครอน
จำนวน 1 ตัวอย่าง
ใช้ระยะเวลา 8-24 ชั่วโมง
หน่วย (บาท/จุด/
ตัวอย่าง)
250*
500**
600***
เครืองเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง ขนาด 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หัว Inlet
เป็นรุ่นที่ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาด 10 ไมครอน
อัตราการไหล 16.67 L/minute ใช้กระดาษกรองขนาด 37 mm.
หรือ 47 mm. อุณหภูมิในการวัดค่าอยู่ในช่วงการตรวจวัด -30 ถึง +50oC
ความคลาดเคลื่อน ±0.16 oC
เก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดไม่เกิน
2.5 ไมครอน จำนวน 1 ตัวอย่างใช้ระยะเวลา 8-24 ชั่วโมง
หน่วย (บาท/จุด/ตัวอย่าง)
250*
500**
600***
ชุดสถานีตรวจวัดสภาพและคุณภาพอากาศวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
วัดทิศทางและความเร็วลม
วัดปริมาณน้ำฝน
วัดความดันบรรยากาศ
ตรวจวัดและบันทึกข้อมูลแบบ real-time
ตรวจวัดสภาพอากาศภายในอาคารระยะเวลา อย่างน้อย 24 ชั่วโมงหน่วย(บาท/จุด/
ตัวอย่าง
600*
1200**
1,500***
เครื่องวัดความเร็วลมและคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพแบบ Multifunction
สำหรับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารตรวจวัดความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสงตรวจวัดสภาพอากาศภายในอาคารหน่วย(บาท/จุด/
ตัวอย่าง
600*
1200**
1,500***
เครื่องเก็บตัวอย่างเชื้อจุลชีพในบรรยากาศเก็บตัวอย่างแบบ active sampling มีปั๊มดูดอากาศในตัว อัตราการไหล 30L/minute
ใช้จานเพาะเชื้อขนาดมาตรฐาน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ซม. เพาะเชื้อ
ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ Agar
เก็บตัวอย่างเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคาร ใช้เวลา
20นาที/ตัวอย่าง
หน่วย(บาท/
ตัวอย่าง
175*
350**
400***
เครื่องย่อยไนโตรเจน
(Block Digestion Unit)
สามารถให้ความร้อนได้สูงสุดถึง 430 oC สามารถย่อยสารตัวอย่างได้ครั้งละ 8 ตัวอย่างหลอดตัวอย่าง (Digestion tibe)
ขนาด 250 มิลลิเมตร
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเคิล
วิเคราะห์ TKN600บาท/ตัวอย่าง
เครื่องกลั่นไนโตรเจน
(vapodest 30s)
เป็นเครื่องกลั่นแบบอัตโนมัติใช้เวลากลั่น 2 -4 นาที มีระบบไตเตรตแบบอัตโนมัติ หลังจากการกลั่นสามารถเติม น้ำ ด่าง และบอริก แอซิดได้อัตโนมัติ สามารถดูดสารที่ทำการกลั่น และไตเตรตแล้วทิ้งได้ แบบอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน สามารถทำการดูดจ่ายสารละลายด่างได้ในขณะที่ทำการกลั่น ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถตั้งระดับไอน้ำได้ในช่วง 30-100% มีระบบวาล์วควบคุมน้ำเย็น-สามารถมองเห็นการทำงานระหว่างการกลั่น
วิเคราะห์แอมโมเนีย600 บาท/ตัวอย่าง
เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไขมันสามารถสกัดหาปริมาณไขมันในสารตัวอย่างได้ครั้งละ 4 ตัวอย่าง
ชุดควบแน่น (Coil condenser)ทำด้วยแก้วภายในขดเป็นเกลียว เชื่อมต่อกับบริเวณ PTFE cylinder เพื่อทำให้การควบแน่นตัวทำลายเป็นไปอย่างสมบูรณ์
มีระบบ Solvent recovery เก็บตัวทำละลายลงในถังเก็บ (Solvent recovery tank) ที่อยู่ภายในเครื่อง โดยมี Level indicator บอกระดับปริมาตร ตัวทำละลายภายในถังเก็บ และมีวาล์วสำหรับไขตัวทำละลายออก เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้
สามาถใช้ได้กับ Thimble หลายขนาด เพื่อความเหมาะสมในการวิเคราะห์ตัวอย่างชนิดต่างๆ
ชุดควบคุมปริมาณการไหลของน้ำหล่อเย็นเพื่อความประหยัดในการใช้งาน อุณหภูมิสูงเกินในการทำงานได้3 ช่วง คือ 135 oC 200 oC และ 300 oC ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเคิล
หาค่าปริมาณไขมัน&น้ำมัน600 บาท/ตัวอย่าง
อ่างทำน้ำร้อน ควบคุมอุณหภูมิ (water Bath)Temperature Range 5 oC above ambient to 100 oC
Temperature Variation ±0.2 oC
Temperature Distribution ±0.1 oC
Temperature Stability ±1 oC
Digital Control
วิเคราะห์ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)300 บาท/ชั่วโมง
เครื่องวัดระดับเสียงมาตรวัดระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ตามมาตรฐาน IEC 60804 และ ICE 61672
เปรียบเทียบมาตรฐานด้วย
Acoustic calibrator ตามมาตรฐาน ICE 60942
โดยใช้ความถี่ 1000 Hz ความถี่ดัง 114 เดซิเบล
สามารถตรวจวัดระดับเสียงได้ในช่วง 20-137 เดซิเบล
ตรวจวัดระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พศ.2550)หน่วย(บาท/
ตัวอย่าง
200*
400**
500***
เครื่องวัดก๊าซ 6 ชนิดสามารถตรวจวัดก๊าซได้สูงสุด 6 ชนิดได้แก่ CO3 ก๊าซไวไฟ O2, SO2, H2S, CO
ตรวจวัดก๊าซด้วยระบบเซนเซอร์อินฟาเรด ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน-20 ถึง 50 องศาเซลเซียส สามารถทำงานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
ตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซในอาคาร/อุตสาหกรรมหน่วย(บาท/
ตัวอย่าง
200*
400**
500***
Jar test รุ่น JR 4D & JR
6D (Digital Contol)
จำนวนหัวกวน 6 หัว ใบกวนทำจากสแตนเลส โครงสร้างโลหะเคลือบสีกันสนิม
อุณหภูมิสถานที่ใช้งาน -20 oC -
+60 oC ความชื้นสถานที่ใช้งาน Max 80% RH (noncondensate)
ปรับตั้งความเร็วรอบ 20 ถึง 300 รอบ ต่อนาที ปรับได้ละเอียดครั้งละ 1 รอบ ความเที่ยงตรงของความเร็วรอบ ±0.5% Rdg. +1dg
ระบบการควบคุมความเร็วรอบ Digital Contoller ระบบการตั้งเวลาการทำงาน
1.ต่อเนื่อง (continuous Mode)
2.ตั้งเวลาทำงาน (Time Mode) ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที ปรับได้ครั้งละ 1 นาที
ระบบแสงสว่าง Fluorescent Lamp with Electronic Starter
แรงดันไฟฟ้าทำงาน 220 VAC, 50Hz , 0.5A
Jar test1,200 บาท/ชม.
Rotary EvaporatorCondenserกลั่นระเหยสารแบบหมุน1,200 บาท/ชม.

 

  • xxxxx
  • xxxxx
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เลขที่ 1381  ถ.ประชาราษฎร์ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร.02 836 3000  
อีเมล : infosci@rmutp.ac.th

Faculty of Science and Technology
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
1381 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok 10800
Tel : (+66) 2836-3000 ext. 4610
E-mail : infosci@rmutp.ac.th

 ข้อมูลแผนที่