ทำเนียบคณบดี

Surapornนางสุรพร กิตติสารวัณโณ
คณบดี
Mrs.Suraporn Kittisarawanno
Dean
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 2 ก.พ.2550 -1 ก.พ.2554
wichaiว่าที่ร้อยตรีวิชัย โกศัลวัฒน์
คณบดี
Mr.Wichai Kosanwat
Dean
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 2 ก.พ.2554 - 2 ต.ค.2554
pratuengtipผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทืองทิพย์ โรจนวิภาต
รักษาการแทนคณบดี
Asst.Prof.Pratungtip Rojanavipat
Acting Dean
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 ต.ค.2554-25 ม.ค.2555
amaraผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว
คณบดี
Asst.Prof.Dr.Amara Amornkaew
Dean
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 26 ม.ค.2555 - 25 ม.ค. 2559
Paisanดร.ไพศาล การถาง
คณบดี
Dr.Paisan Kangthang
Dean
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 26 ม.ค.2559 - จนถึงปัจจุบัน