ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ (ที่เกี่ยวข้องกับคณะ)

พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลข้อบังคับระเบียบประกาศ (มทร.พระนคร) /ประกาศ (คณะ)พนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี