พ.ร.บ./ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ (ที่เกี่ยวข้องกับคณะ)

พ.ร.บ.อุดมศึกษา 2562พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลข้อบังคับระเบียบประกาศ (มทร.พระนคร) /ประกาศ (คณะ)พนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี