สารจากคณบดี

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรับใช้สังคมและพร้อมเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์เชิงประจักษ์อย่างสูงสุดด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์บนฐานการวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีของไทย เพื่อเกิดเป็นฐานความรู้ของชุมชน สังคมและประเทศชาติ

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้วยปรัชญาที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และมีคุณธรรม ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยให้ความสำคัญยิ่งกับบัณฑิตทั้งด้านการเรียนการสอนการฝึกทักษะปฏิบัติและสหกิจศึกษา ด้วยถือว่าบัณฑิตคือหัวใจที่สำคัญของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัจจุบันกำลังคนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศกำลังขาดแคลน โดยเฉพาะกลุ่มบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถทำงานได้จริง

       สำหรับด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้นการทำงานวิจัยและเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเชิงประจักษ์ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่อชุมชนและสังคมได้ นอกจากนี้ การบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้นการสร้างมูลค่าและอาชีพให้แก่ชุมชนด้วยความตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

      ดังนั้น ในนามของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผมมีความยินดีและขอต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์นี้ สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถามกรุณาติดต่อเราผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ตลอดเวลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอ และจักขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งในข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นอันก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

       ดร.ไพศาล  การถาง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มิถุนายน 2559