คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ไพศาล การถาง
คณบดี
ประธานคณะกรรมการ
ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
กรรมการ
นายมาโนช หลักฐานดี
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
นายศิริชัย สาระมนัส
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
นายประยุทธ สุวรรณศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
ดร.ชัชวาล ศรีภักดี
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ เขมวิรัตน์
คณาจารย์ประจำ
กรรมการ
ดร.ณิศรา สุทธิสังข์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา บุญสิทธิ์
คณาจารย์ประจำ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
กรรมการ
นางรติกร บุญเพ็ง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
เลขานุการ
นายนฤมิต คินิมาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต)
กรรมการ
นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ
หัวหน้างานหลักสูตรและงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้ง ที่ 236/2560 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560