คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ไพศาล การถาง
คณบดี
ประธานคณะกรรมการ
ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
กรรมการ
สุรเชษฐ์นายสุรเชษฐ์ เรืองประโคน
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
นายประยุทธ สุวรรณศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
นายมาโนช หลักฐานดี
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
กรรมการ
ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
หัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
กรรมการ
นายนฤมิต คินิมาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต)
กรรมการ
ดร.ชัชวาล ศรีภักดี
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา บุญสิทธิ์
คณาจารย์ประจำ
กรรมการ
pakinผศ.ภาคิณ อังศุนิศ
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
กรรมการ
Sirichaiนายศิริชัย สาระมนัส
คณาจารย์ประจำ
กรรมการ
นางรติกร บุญเพ็ง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
เลขานุการ
นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ
หัวหน้างานหลักสูตรและงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้ง ที่ 236/2560 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560