คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ไพศาล การถาง
คณบดี
ประธานคณะกรรมการ
ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
กรรมการ
นายมาโนช หลักฐานดี
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
นายประยุทธ สุวรรณศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
นายศิริชัย สาระมนัส
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ เขมวิรัตน์
คณาจารย์ประจำ
กรรมการ
ดร.ชัชวาล ศรีภักดี
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา บุญสิทธิ์
คณาจารย์ประจำ
กรรมการ
นายขจรศักดิ์ บำรุงสินมั่น
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
กรรมการ
นายนฤมิต คินิมาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต)
กรรมการ
นางรติกร บุญเพ็ง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
เลขานุการ
นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ
หัวหน้างานหลักสูตรและงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้ง ที่ 236/2560 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560