คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งแต่งตั้ง ที่ 767/2557 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557

Paisanคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ไพศาล การถาง
ประธานกรรมการ
Jirasakรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์
กรรมการ
Thanapongรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์
กรรมการ
Prayuthรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายประยุทธ สุวรรณศรี
กรรมการ
Manochหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
นายมาโนช หลักฐานดี
กรรมการ
Sirichaiหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นายศิริชัย สาระมนัส
กรรมการ
Chatchawalหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ดร.ชัชวาล ศรีภักดี
กรรมการ
nisaraหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ดร.ณิศรา สุทธิสังข์
กรรมการ
Datchaneeหัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
ดร.ดัชชนี ไกรศิริ
กรรมการ
Duangjaiกรรมการคณาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ เขมวิรัตน์
กรรมการ
worapotนายวรพจน์ โหรวิชิติ
กรรมการ
somchaiกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
tippabanกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Ratikornหัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางรติกร บุญเพ็ง
เลขานุการ
ajcharaหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ
ผู้ช่วยเลขานุการ