คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งแต่งตั้ง ที่ 236/2560 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ดร.ไพศาล การถาง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
Jirasakดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
กรรมการ
Thanapongดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
Prayuthนายประยุทธ สุวรรณศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
Manochนายมาโนช หลักฐานดี
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
Sirichaiนายศิริชัย สาระมนัส
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
Chatchawalดร.ชัชวาล ศรีภักดี
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กรรมการ
nisaraดร.ณิศรา สุทธิสังข์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
กรรมการ
ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
กรรมการ
Duangjaiผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ เขมวิรัตน์
คณาจารย์ประจำ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา บุญสิทธิ์
คณาจารย์ประจำ
กรรมการ
somchaiรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายนฤมิต คินิมาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
Ratikornนางรติกร บุญเพ็ง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
เลขานุการ
ajcharaนางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ