หนังสือที่ระลึก ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

หนังสือที่ระลึก
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
ณ พระราชวังทาชิโชซอง เมืองทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

SciRMUTP-Bhutan-01

SciRMUTP-Bhutan-02

SciRMUTP-Bhutan-03

SciRMUTP-Bhutan-04

SciRMUTP-Bhutan-05

SciRMUTP-Bhutan-06

SciRMUTP-Bhutan-07

SciRMUTP-Bhutan-08

SciRMUTP-Bhutan-09

SciRMUTP-Bhutan-10

SciRMUTP-Bhutan-11

SciRMUTP-Bhutan-12

SciRMUTP-Bhutan-13