สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร)

แนะนำหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรคุณสมบัติผู้สมัครระบบการศึกษาอาจารย์ประจำหลักสูตรดาวน์โหลดโอกาสในการประกอบอาชีพสหกิจศึกษาติดต่อสอบถาม
scirmutp-comscience-banner

ปัจจุบันการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังคงมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความรู้ มีทักษะและมีความสามารถด้านการออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ เพื่อให้มีองค์ความรู้และสามารถสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศชาติ และที่สำคัญบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างมืออาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Computer Science
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science(Computer Science)
ฺชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc.(Computer Science)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 139 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
     ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
     ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
     ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
    ก.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
    ก.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
    ข.1 กลุ่มวิชาแกน 18 หน่วยกิต
    ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59 หน่วยกิต
    ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 24 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication) 3(3-0-6)
01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ (Thai for Presentation) 3(3-0-6)
01-001-109 วรรณคดีไทย(Thai Literature) 3(3-0-6)
01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession) 3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) 3(3-0-6)
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2) 3(3-0-6)
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English) 3(3-0-6)
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career) 3(3-0-6)
01-002-211 การอ่านภาษาอังกฤษ 1(English  Reading 1) 3(3-0-6)
01-002-216 การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening) 3(3-0-6)
01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English) 3(3-0-6)
01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) 3(3-0-6)
01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน(English for Communication in Daily Life) 3(3-0-6)
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องต้น (Fundamental of Chinese) 3(3-0-6)
01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร(Chinese for Communication 1) 3(3-0-6)
01-002-222 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 1(Chinese to Thai Translation 1) 3(3-0-6)
01-002-223 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2) 3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
01-003-101 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) 3(3-0-6)
01-003-102 มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) 3(3-0-6)
01-003-103 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3(3-0-6)
01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Life and Social Skills) 3(3-0-6)
01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy) 3(3-0-6)
01-003-106 สังคมกับการปกครอง (Society and Government) 3(3-0-6)
01-003-107 สังคมกับสิ่งแวดล้อม (Society and Environment) 3(3-0-6)
01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) 3(3-0-6)
01-003-109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics) 3(3-0-6)
01-003-112 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 3(3-0-6)
01-003-113 สันติศึกษา (Peace Studies) 3(3-0-6)
01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า(Information and Study Skills) 3(3-0-6)
01-004-103 จิตวิทยาทั่วไป(General Psychology) 3(3-0-6)
01-004-106 ไทยศึกษา (Thai Studies) 3(3-0-6)
01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development ) 3(3-0-6)
01-004-109 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน(Human Behavior and Self Development) 3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
02-001-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics) 3(3-0-6)
02-001-103 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics) 3(3-0-6)
02-001-104 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Mathematics in Daily Life) 3(3-0-6)
02-002-101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Science in Daily Life) 3(3-0-6)
02-002-104 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร(Environment and Resource Management) 3(3-0-6)
 • กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาแกน 18 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59 หน่วยกิต
01-005-101 พลศึกษา (Physical Education) 1(0-2-1)
01-005-116 ลีลาศ (Social  Dance) 1(0-2-1)
01-005-124 กีฬาประเภททีม (Team  Sports) 1(0-2-1)
01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports) 1(0-2-1)
01-006-101 นันทนาการ (Recreation) 1(0-2-1)
01-006-105 นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม (Recreation for Training Courses) 1(0-2-1)
02-311-106 แคลคูลัส 1(Calculus 1) 3(3-0-6)
02-311-107 แคลคูลัส 2(Calculus 2) 3(3-0-6)
02-311-112 หลักสถิติ (Principle of Statistics) 3(3-0-6)
02-511-101 หลักฟิสิกส์ (Principle of Physics) 3(3-0-6)
02-511-102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์ (Principle of Physics Laboratory) 1(0-2-1)
02-411-101 หลักเคมี (Principle of Chemistry) 3(3-0-6)
02-411-102 ปฏิบัติการหลักเคมี (Principle of Chemistry Laboratory) 1(0-2-1)
02-011-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา(Preparation for Co-operative Education) 1(0-2-1)
02-212-101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer Science) 3(3-0-6)
02-212-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming 1) 3(2-2-5)
02-212-103 ตรรกะดิจิทัล (Digital Logic) 3(2-2-5)
02-212-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2(Computer Programming 2) 3(2-2-5)
02-212-105 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms) 3(3-0-6)
02-212-207 ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี(Computer System and Assembly Language) 3(2-2-5)
02-212-208 ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) 3(2-2-5)
02-212-209 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ (Object-Oriented Software Development) 3(2-2-5)
02-212-210 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์(Computer Organization and Architecture) 3(3-0-6)
02-212-211 คณิตศาสตร์ดิสครีต (Discrete Mathematics) 3(3-0-6)
02-212-212 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี(Design and Analysis of Algorithms) 3(3-0-6)
02-212-213 ภาษาการเขียนโปรแกรม (Programming Languages) 3(2-2-5)
02-212-214 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) 3(2-2-5)
02-212-215 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Data Communication and Network) 3(3-0-6)
02-212-316 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Numerical Method) 3(2-2-5)
02-212-317 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 3(3-0-6)
02-212-318 ระบบสารสนเทศ (Information Systems) 3(3-0-6)
02-212-319 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Seminar in Computer Science) 1(0-3-1)
02-212-320 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 3(2-2-5)
02-212-321 การเตรียมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์(Computer Science Pre-Project) 1(0-2-1)
02-212-422 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Project) 3(0-6-3)
 • กลุ่มวิชาชีพเลือก 24 หน่วยกิต
02-213-417 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์(Co-operative Education for Computer Science) 6(0-40-0)
02-213-418 การฝึกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์(Practice for Computer Science) 3(0-40-0)
02-213-301 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application Programming) 3(2-2-5)
02-213-302 ภาษาโปรแกรมทางเลือก (Alternative Programming Language) 3(2-2-5)
02-213-303 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่(Mobile Application Development) 3(2-2-5)
02-213-304 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 3(3-0-6)
02-213-305 การใช้โปรแกรมสำหรับสำนักงานสมัยใหม่(Application of Software for Modern Office) 3(2-2-5)
02-213-306 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์(Human Computer Interaction) 3(3-0-6)
02-213-307 ไมโครคอนโทรเลอร์และอินเตอร์เฟส (Microcontroller and Interfacing) 3(2-2-5)
02-213-308 การสร้างตัวแปลภาษา (Compiler Construction) 3(2-2-5)
02-213-309 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ (Computer Security) 3(3-0-6)
02-213-310 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Law) 3(3-0-6)
02-213-311 ระบบฐานข้อมูลแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์(Client/Server Database Systems) 3(2-2-5)
02-213-312 การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) 3(3-0-6)
02-213-313 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) 3(2-2-5)
02-213-414 การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) 3(2-2-5)
02-213-415 เรขภาพคอมพิวเตอร์ (Computer Graphics) 3(2-2-5)
02-213-416 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์(Selected Topic in Computer Science) 3(2-2-5)
 คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ หรือ ศิลป์-ภาษา
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า

การรับสมัคร

ะบบการศึกษา

 • หลักสูตร ภาษาไทย
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาไม่น้อยกว่า  4  ปีการศึกษา และไม่เกิน  8  ปีการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • ประมาณ 13,000 บาท / ภาคการศึกษา

ทุนการศึกษา

 • ทุน กยศ.
 • ทุนสนับสนุนจากหน่วยภาครัฐ/เอกชน
 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
Sirichaiนายศิริชัย สาระมนัส
- วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สุรเชษฐ์นายสุรเชษฐ์ เรืองประโคน
- ค.อ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เมธิญาณินฆ์ดร.เมธิญาณินฆ์ คำขาว
- Dr.-Ing/Doktor – Ingenieurin Fern University in Hagen
- วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต
niphapornนางนิภาพร ปัญญา
- วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
papatsonนางภภัสสร สิงหธรรม
- ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 โอกาสในการประกอบอาชีพ 
 • นักพัฒนาระบบ (system developer)
 • โปรแกรมเมอร์ (programmer)
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ (system analyst)
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ หรือนักพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ผู้ออกแบบและดูแลระบบฐานข้อมูล
 • ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
 • นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • อาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานประกอบการสำหรับสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

co-primeบริษัทไพร์มโซลูชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Prime Solution ans Services Co.,Ltd
เลขที่ 200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2100-3347 โทรสาร 0-2100-3345-6
co-catบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
CAT Telecom Public Company Limited
ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี 53/58 หมู่ 8 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง ต.บางกระสอ จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2104-1000 โทรสาร. 0-2104-1080
co-sfบริษัทเอสเอฟ คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 10 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร. 026117111 # 223, 236
co-caraboaบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร. 0-2636-6111 # 801
co-totบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
TOT Public Company Limited
ส่วนปฏิบัติการเคเบิลใยแก้วนาแสงนครหลวง
89/2 หมู่ 3 อาคาร 4 ชั้น 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร 06-1389-1233
co-siwebสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0-2201-7266 โทรสาร 0-2201-7268
co-tgsบริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
TGS Enterprise Network Limited (Thailand)
เลขที่ 2922/221 อาคารชาญอิสระ 2 ชั้น 14 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร. 027159022
 • ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 0-2836-3004
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โทร 0-2836-3014 หรือ 0-2836-3000 ต่อ 4211
 • Facebook : SciRmutpFB
 • E-mail : sci.rmutp@rmutp.ac.th