งานบริการวิชาการแก่สังคม

ภาระงาน
  1. ดำเนินการและควบคุมงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ
  2. ดำเนินการและประสานงานกับบุคลากรภายในคณะ เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (เริ่มตั้งแต่การเขียนแบบเสนอของบประมาณ จนถึงทำเล่มสรุปรายงานผลการดำเนินงาน)
  3. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม และจัดประชุมคณะกรรมการ
โครงการบริการวิชาการ งบประมาณ 2560

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2560  มีจำนวน 6 โครงการ ดังนี้

  • โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงาน เพื่องานบริการชุมชนเชิงกระบือ
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำลูกประคบจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการพัฒนาอาชีพ
  • #
  • #
หลักการและเหตุผลเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการสรุปความพึงพอใจโครงการ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายกำหนดแผนการ เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการให้กับชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน จึงได้รับฟังข้อคิดเห็นจากชุมชนถึงความต้องการที่จะพัฒนาตนเองและความต้องการที่จะเรียนรู้การใช้โปรแกรมที่ช่วยในการจัดทำเอกสารรายงาน โปรแกรมที่ช่วยในการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำงาน โปรแกรมที่ช่วยในการนำเสนองาน เพื่อที่ทางชุมชนนั้นจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินงานบริการชุมชนของตนเอง จากข้อคิดเห็นจากชุมชนผนวกกับความต้องการที่จะพัฒนาตนเองของชุมชน ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงเล็งเห็นถึงความต้องการดังกล่าว และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำความรู้ความสามารถของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และทรัพยากรที่มี ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน โดยการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่องานบริการชุมชนเชิงกระบือ เพื่อให้บุคคลภายในชุมชน เชิงกระบือ และบุคลลทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำนักงาน ได้แก่ โปรแกรมจัดทำเอกสาร โปรแกมนำเสนองาน และ โปรแกรมตารางคำนวณ เพื่อพัฒนาความรู้ ในการจัดทำเอกสารรายงาน การนำเสนองาน และการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้ดี
3.เพื่อให้มีทักษะความรู้ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม
4.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเชิงกระบือ ชุมชนใกล้เคียง และบุคคลทั่วไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ :: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ งานบริการวิชาการแก่สังคม
หัวหน้าโครงการ :: นายศิริชัย สาระมนัส
งบประมาณ :: งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
ระยะเวลาดำเนินงาน :: 29 – 30 เมษายน 2560

ผลผลิต/ผลลัพธ์ (มหาวิทยาลัย)
ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ
1.จำนวนกลุ่มเป้าหมาย
2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการในกระบวนการให้บริการ
3.ผู้ใช้บริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
4.ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการรับบริการ
30  คน
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 87
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 86
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 82
35  คน
ร้อยละ 92
ร้อยละ 87
ร้อยละ 92

การประเมินครั้งนี้แบ่งการประเมินความพึงพอใจออกเป็น 5 ด้าน ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการนำไปใช้ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร, เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี, เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้าร่วมโครงการ โดยรวมพบว่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.9 คิดเป็นร้อยละ 98 ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก
ด้านวิทยากร วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี, วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้, วิทยากรสามารถตอบคำถามได้ตรงประเด็น โดยรวมพบว่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.9 คิดเป็นร้อยละ 98 ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก
ด้านความรู้ความเข้าใจ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้มาก่อนการอบรม, ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม โดยรวมพบว่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.7 คิดเป็นร้อยละ 74 ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก
ด้านารนำไปใช้ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้, สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้อื่น, ความมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยรวมพบว่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 คิดเป็นร้อยละ 87 ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีการแจ้งกำหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน, ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก, เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม, มีการประเมินผลการอบรมอย่างชัดเจน, สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย / พร้อมใช้งาน, บริการอาหาร ของว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม, สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม, ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม โดยรวมพบว่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 คิดเป็นร้อยละ 92 ระดับความคิดเห็น อยู่ในเกณฑ์มาก
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการครั้งนี้ พบว่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.3 ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มาก

หัวข้อ/โครงการที่ต้องการให้จัดอบรมในครั้งต่อไป

  • การโปรแกรมขายของออนไลน์
  • การอบรมโปรแกรม Photoshop
  • การอบรมการใช้มือสมาร์ทโฟน และการใช้งาน Android เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ
[/su_tabs]

ประมวลภาพโครงการ

[/su_spoiler]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำลูกประคบจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการพัฒนาอาชีพ
โครงการค่ายยุวชนเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม
[/su_spoiler] [/su_tab] [/su_tabs]