งานบริการวิชาการแก่สังคม

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการบริการวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย หลักสูตร “Visual Inspection Level-II”

 

  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Welding  Qualification of ASME Section IX”

 

[/su_tab] [/su_tabs]