คณะกรรมการบริหาร

ดร.ไพศาล การถาง
Dr.Paisan Kanthang
คณบดี
Dean
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 158
E-mail : paisan.ka@rmutp.ac.th
Jirasakดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
Dr.Jirasak Tharajak
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
Deputy Dean for Administrative and Planning Affairs
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4194
E-mail : jirasak.t@rmutp.ac.th
Srivilaiนางศรีวิไล พวกน้อย
Mrs.Srivilai Phuaknoy
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4146
E-mail : srivilai.p@gmail.com
Sunisaดร.สุนิสา สายอุปราช
Dr.Sunisa Saiuparad
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4156,4159
E-mail : sunisa.s@rmutp.ac.th
kanawutดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
Dr.Kanawut Inkaew
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4156,4159
E-mail : kanawut.i@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์
Asst.Prof.Dr.Chanwit Prabpayak
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194
E-mail: chanwit.p@rmutp.ac.th
สุรเชษฐ์นายสุรเชษฐ์ เรืองประโคน
Mr.Surachet Rouangprakhon
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Head of Division, Computer Science
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4211
E-mail : surachet_r@hotmail.com
Manochนายมาโนช หลักฐานดี
Mr.Monoch Lakthandee
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Environmental Science and Technology
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4189
Email : mnl.dee@gmail.com
Jirasakดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
Dr.Jirasak Tharajak
หัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Material Science
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4194
E-mail : jirasak.t@rmutp.ac.th
pakinผศ.ภาคิณ อังศุนิศ
Asst.Prof.Pakin Angsunit
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
Division of Mathematics and Statistics
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4197
E-mail : kanit.a2919@gmail.com
Chatchawalดร.ชัชวาล ศรีภักดี
Dr.Chatchawal Sripakdee
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
Head of Division, Science
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4630
E-mail : chatchawal.s@rmutp.ac.th
Ratikornนางรติกร บุญเพ็ง
Mrs.Ratikon Boonpeng
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Chief, Dean Office
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4158
E-mail : ratikon.b@hotmail.com