คณะกรรมการบริหาร

ดร.ไพศาล การถาง
Dr.Paisan Kanthang
คณบดี
Dean
ติดต่อ 02-836-3003,02-836-3009
E-mail : paisan.ka@rmutp.ac.th
Jirasakดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
Dr.Jirasak Tharajak
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
Deputy Dean for Administrative and Planning Affairs
ติดต่อ 02-836-3001
E-mail : jirasak.t@rmutp.ac.th
Prayuthนายประยุทธ สุวรรณศรี
Mr.Prayuth Suwanasri
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Deputy Dean for Student Affairs
ติดต่อ 02-836-3005
E-mail : prayuth_su@rmutp.ac.th
Srivilaiนางศรีวิไล พวกน้อย
Mrs.Srivilai Phuaknoy
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4624
E-mail : srivilai.p@gmail.com
kanawutดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
Dr.Kanawut Inkaew
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4616,4617
E-mail : kanawut.i@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์
Asst.Prof.Dr.Chanwit Prabpayak
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194
E-mail: chanwit.p@rmutp.ac.th
สุรเชษฐ์นายสุรเชษฐ์ เรืองประโคน
Mr.Surachet Rouangprakhon
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Head of Division, Computer Science
ติดต่อ 02-8363014
E-mail : surachet_r@hotmail.com
Manochนายมาโนช หลักฐานดี
Mr.Monoch Lakthandee
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Environmental Science and Technology
ติดต่อ 02-836-3015
Email : mnl.dee@gmail.com
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
Asst.Prof.Dr.Piyapong Pankaew
หัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
Head of Division, Industrial Materials Science
ติดต่อ 02-8363016
E-mail : piyapong.physics@hotmail.com
นายขจรศักดิ์ บำรุงสินมั่น
Mr.Khajohnsak Bamrungsinman
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
Head of Division, Mathematics and Statistics
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4197
E-mail : hojohnhub@gmail.com
Chatchawalดร.ชัชวาล ศรีภักดี
Dr.Chatchawal Sripakdee
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
Head of Division, Science
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4630
E-mail : chatchawal.s@rmutp.ac.th
Ratikornนางรติกร บุญเพ็ง
Mrs.Ratikon Boonpeng
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Chief, Dean Office
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4603
E-mail : ratikon.b@hotmail.com