คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Jirasakดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
คณบดี
ประธานคณะกรรมการ
ดร.ไพศาล การถาง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
กรรมการ
สุรเชษฐ์นายสุรเชษฐ์ เรืองประโคน
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
กรรมการ
kanawutดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
Dr.Kanawut Inkaew
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
นายนฤมิต คินิมาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต)
กรรมการ
piyapongผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
กรรมการ
Sirichaiนายศิริชัย สาระมนัส
คณาจารย์ประจำ
กรรมการ
woravithchanผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
กรรมการ
นางรติกร บุญเพ็ง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
เลขานุการ
chawaneeดร.ชวนี สุภิรัตน์
หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
กรรมการ
นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ
หัวหน้างานหลักสูตรและงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้ง ที่ 236/2560 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

 448 total views,  1 views today