ฝ่ายกิจการนักศึกษา

บุคลากรงานทุนการศึกษางานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษางานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรมงานกีฬางานวิชาทหารงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษางานศิลปวัฒนธรรมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพงานสวัสดิการ และการบริการนักศึกษางานทรานสคริปและกิจกรรมขั้นตอนการทำงาน Work Flow
ฐิตาภานางสาวฐิตาภา เนื่องนิยม
Miss Titapa Nuengniyom
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่: หัวหน้าศิลปวัฒนธรรม หัวหน้าทรานสคริปต์กิจกรรม ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณฝ่ายกิจการนักศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายในงาน และ/หรือ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4202
e-mail : titapa.n@rmutp.ac.th
เกียรติภูมินายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร
Mr.Keattiphoom Sengsamut
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่: หัวหน้าพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม หัวหน้าวิชาทหาร หัวหน้ากีฬา หัวหน้าศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายในงาน และ/หรือ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ติดต่อ :02-836-3000 ต่อ 4202
e-mail : keattiphoom.s@rmutp.ac.th
นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์
Miss Thitirat Rattanaprapan
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่: แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ทุนการศึกษา สวัสดิการและบริการนักศึกษา สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายในงาน และ/หรือ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ติดต่อ :02-836-3000 ต่อ 4202
e-mail : Thitirat.r@rmutp.ac.th

รายละเอียดทุนการศึกษา ..NEW..

ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม: มูลนิธิตั้งเซ็กกิม สนับสนุนทุนการศึกษา ร่วมประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต”

ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ทุนสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น(three hearts) ใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานกิจการนักศึกษานะคะ สำหรับน้องๆ ที่สนใจ ขอให้ส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 25 ก.ย. 63
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่นี่  และดาวโหลดใบสมัคร

ทุนการศึกษาของธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุนๆละ 10,000 บาทต่อปีการศึกษา จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนให้ติดต่อสาขาฯ เพื่อขอใบสมัครและกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มประวัติผู้รับทุนการศึกษา และส่งกลับภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่

ทุนการศึกษาของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ด้วยทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จะมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563  จึงขอเชิญขวนนักศึกษาที่สนใจขอรับทุน กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  ซึ่งอาจารย์ผู้ดูแลทุนการศึกษา หรืออาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องให้ความคิดเห็น พร้อมเซนต์ชื่อรับรองให้แก่นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุน ในข้อ 17  และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน และส่งได้ที่งานกองทุนฯ  ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น  2  ภายในวันที่ 7 มกราคม 2563  ดาวโหลดใบสมัครและคุณสมบัติ

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
1. คัดเลือกนิสิต นักศึกษา และบัณฑิต ตามประกาศมูลนิธิฯ ฉบับที่ 1/2562 และคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2562 สามารถกรอกข้อมูลผู้สมควรได้รับรางวัล เฉพาะประเภทที่เกี่ยวข้องกับสถาบันของท่าน พร้อมแนบเอกสารประกอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.tabfund.sc.chula.ac.th/logtype.php ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ขอให้ท่านลงทะเบียน /ก่อนนำเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล ที่เว็บไซต์ http://www.tabfund.sc.chula.ac.th/regis.php
2.ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตามประกาศฉบับที่ 2/2562 หากมีผู้สนใจที่สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา โดยกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.tabfund.sc.chula.ac.th/regist5.php ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562

ทุนการศึกษาของอายิโนะโมะโต๊ะ นักศึกษาที่สนใจสมัครทุนการศึกษาจากมูลนิธิ อายิโนะโมะโต๊ะ ในโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถดาวโหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://ajinomotofoundation.or.th/help-student-to-graduate-2016/ โดยส่งหลักฐานได้ที่สาขาฯ ภายในวันที่ 11 -12 ธันวาคม 2561 โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์  0 2247 7000 ต่อ 1569 (คุณภาวัต), 1517 (คุณนครินทร์) หรือ  0 2247 9547 (สายตรง)

ทุนการศึกษาของมทร.พระนคร นักศึกษาที่สนใจรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีคุณสมบัติ ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์  และประเภทกิจกรรมดีเด่น  โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้สมัครได้ที่สาขาวิชาฯ  หรือดาวโหลดใบสมัครส่งที่สาขาฯ ภายในวันที่  19  กันยายน  2561 เพื่อรวบรวมส่งกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ดำเนินการต่อไป หากมีข้อสงสัยหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ให้ศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่
ดาวโหลดใบสมัคร ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
ดาวโหลดใบสมัคร ประเภทกิจกรรมดีเด่น 

ประมวลภาพการมอบทุน

ทุนมูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ ในโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”


ทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562
(ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์บัณฑิต)

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสเรียนต่อโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา ให้แก่เยาวชนซึ่งดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษา แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกภาคการศึกษา

คุณสมบัติผู้กู้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสัมภาษณ์ กยศ. ประจำปีการศึกษา 1/2563 ..NEW..

คลิกดูรายละเอียด ขั้นตอนตอนในระบบ E-Studentloan การยื่นแบบขอกู้ยืม

ปฏิทินสำหรับผู้กู้ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 1. สำหรับผู้กู้รายใหม่ และ ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานการศึกษา
 2. สำหรับผู้กู้รายเก่า 
 3. สำหรับผู้กู้รายใหม่ และ ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานการศึกษา(รอบเพิ่มเติม)
แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้รายใหม่ (ไม่เคยกู้) ยื่นเอกสาร ดังนี้
 1. คำขอยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พิมพ์แบบผ่านระบบเท่านั้น
 2. แบบฟอร์มแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดาวโหลดเอกสาร  แบบฟอร์มกยศ. 101
 3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน  ดาวโหลดเอกสาร  แบบฟอร์มกยศ. 102
  พร้อมสำเนาบัตรของผู้รับรองรายได้ เซ็นชื่อรับรองด้วยปากกาสีน้ำเงิน
  3.1 กรณีทำงานประจำ เช่น พนักงานบริษัทฺ ,รับราชการ  ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนออกให้ไม่เกิน 60 วันหรือสลิปเงินเดือน  เดือนล่าสุด ออกให้โดยหน่วยงานที่สังกัด
  3.2 กรณีที่บิดามารดา มีอาชีพรับจ้างหรืออื่นๆ ต้องหาผู้รับรองรายได้ในแบบ(กยศ102) รับรองโดยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พร้อมแนบบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ เซ็นชื่อรับรองด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ จำนวน 1 ฉบับ    เซ็นชื่อรับรองด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 1 ฉบับ เซ็นชื่อรับรองด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน 1 ฉบับ เซ็นชื่อรับรองด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 7. หลักฐานการหย่าร้าง (กรณีบิดา มารดาแยกทางกัน)
 8. กรณีบิดาหรือมารดา เสียชีวิต ต้องมีเอกสารใบมรณบัตรแสดง
 9. วาดแผนที่อยู่อาศัยของบิดาและมารดาของผู้กู้ยืมฯ พร้อมรูปถ่ายภายในและภายนอกบริเวณบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  ดาวโหลดเอกสาร   แบบฟอร์มแผนที่
 10. แบบบันทึกเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา ดาวโหลดเอกสาร  แบบบันทึกเข้าร่วม
  ต้องมีภาพการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบ เทอมละ 36 ชั่วโมง  (1 ปีการศึกษา = 72 ชั่วโมง)
 11. ผลการเรียนล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ
 12. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์  ดาวโหลดเอกสาร  แบบฟอร์มกยศ. 103
แบบฟอร์มการกู้ยืมสำหรับผู้กู้รายเก่า เทอม 2/2563  เอกสารมีดังนี้
 1. คำขอยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พิมพ์แบบผ่านระบบกยศเท่านั้น
 2. แบบฟอร์มแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดาวหลดเอกสาร  แบบฟอร์มกยศ 101 
 3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน ดาวโหลดเอกสาร   แบบฟอร์มกยศ 102
  พร้อมสำเนาบัตรของผู้รับรองรายได้ เซ็นชื่อรับรองด้วยปากกาสีน้ำเงิน
  3.1 กรณีทำงานประจำ เช่น พนักงานบริษัทฺ ,รับราชการ  ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนออกให้ไม่เกิน 60 วันหรือสลิปเงินเดือน  เดือนล่าสุด ออกให้โดยหน่วยงานที่สังกัด
  3.2 กรณีที่บิดามารดา มีอาชีพรับจ้างหรืออื่นๆ ต้องหาผู้รับรองรายได้ในแบบ(กยศ102) รับรองโดยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พร้อมแนบบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ เซ็นชื่อรับรองด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้     จำนวน 1 ฉบับ   เซ็นชื่อรับรองด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา   จำนวน 1 ฉบับ  เซ็นชื่อรับรองด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน 1 ฉบับ เซ็นชื่อรับรองด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 7. หลักฐานการหย่าร้าง (กรณีบิดา มารดาแยกทางกัน)
 8. กรณีบิดาหรือมารดา เสียชีวิต ต้องมีเอกสารใบมรณบัตรแสดง
 9. วาดแผนที่อยู่อาศัยของบิดาและมารดาของผู้กู้ยืมฯ พร้อมรูปถ่ายภายในและภายนอกบริเวณบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  ดาวโหลดเอกสาร   แบบฟอร์มแผนที่
 10. แบบบันทึกเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา ดาวโหลดเอกสาร  แบบบันทึกเข้าร่วม
  ต้องมีภาพการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบ เทอมละ 18 ชม. (1 ปีการศึกษา 36 ชม.)
 11. ผลการเรียนล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ
 12. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์  ดาวโหลดเอกสาร  แบบฟอร์มกยศ. 103
แบบฟอร์มสำหรับผู้กู็รายเก่า (เก่าย้ายสถานการศึกษา) เอกสารมีดังนี้
 1. คำขอยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พิมพ์แบบผ่านระบบกยศเท่านั้น
 2. แบบฟอร์มแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดาวโหลดเอกสาร  แบบฟอร์มกยศ 101 
 3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน ดาวโหลดเอกสาร   แบบฟอร์มกยศ 102
  พร้อมสำเนาบัตรของผู้รับรองรายได้ เซ็นชื่อรับรองด้วยปากกาสีน้ำเงิน
  3.1 กรณีทำงานประจำ เช่น พนักงานบริษัทฺ ,รับราชการ  ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนออกให้ไม่เกิน 60 วันหรือสลิปเงินเดือน  เดือนล่าสุด ออกให้โดยหน่วยงานที่สังกัด
  3.2 กรณีที่บิดามารดา มีอาชีพรับจ้างหรืออื่นๆ ต้องหาผู้รับรองรายได้ในแบบ(กยศ102) รับรองโดยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พร้อมแนบบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ เซ็นชื่อรับรองด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ จำนวน 1 ฉบับ     เซ็นชื่อรับรองด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 1 ฉบับ   เซ็นชื่อรับรองด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน 1 ฉบับ เซ็นชื่อรับรองด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 7. หลักฐานการหย่าร้าง (กรณีบิดา มารดาแยกทางกัน)
 8. กรณีบิดาหรือมารดา เสียชีวิต ต้องมีเอกสารใบมรณบัตรแสดง
 9. วาดแผนที่อยู่อาศัยของบิดาและมารดาของผู้กู้ยืมฯ พร้อมรูปถ่ายภายในและภายนอกบริเวณบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  ดาวโหลดเอกสาร   แบบฟอร์มแผนที่
 10. แบบบันทึกเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา ดาวโหลดเอกสาร  แบบบันทึกเข้าร่วม
  ต้องมีภาพการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบ เทอมละ 36 ชั่วโมง  (1 ปีการศึกษา = 72 ชั่วโมง)
 11. ผลการเรียนล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ
 12. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์  ดาวโหลดเอกสาร  แบบฟอร์มกยศ. 103

 ข่าวสารประชาสมพันธ์

 

 

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา

เครื่องแต่งกายปกติของนักศึกษาชายและหญิง

เครื่องแบบการแต่งกายงานพิธี
เครื่องแบบการแต่งกาย ภาคปฏิบัติ
เครื่องแต่งกายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.พระนคร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 

ระเบียบการแต่งกาย

นักศึกษาชาย         นักศึกษาหญิง

ระเบียบ / ประกาศ  สามารดาวน์โหลดข้อมูลได้

ระเบียบว่าด้วยการส่งนักกีฬาและคุณสมบัติผู้แข่งขันกีฬา,จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร  “พระนครเกมส์”

***ข้อมูลประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 14  ระหว่างวันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

การแนะนำส่งเสริมเผยแพร่การเล่นดนตรีไทยและสากล

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษา หรือเรียนรู้  (เกณฑ์ทหาร)

นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.) เมื่อมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์จะต้องทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษา หรือเรียนรู้ (เกณฑ์ทหาร) ในปีถัดไป จะต้องทำการผ่อนผัน ก่อนที่จะถึงกำหนดวันทำการตรวจเลือก ถ้านักศึกษาไม่ไปทำการขอผ่อนผันตามวัน เวลา และสถานที่ในหมายเรียก (สด.35) นักศึกษาจะมีความผิด ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันมีดังนี้

  1. อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ (นับปี พ.ศ.ที่เกิด)
  2. มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์
  3. กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า แต่จะต้องไม่สูงกว่าปริญญาโท
  4. นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันแล้ว ในปีต่อไปไม่ต้องดำเนินการขอผ่อนผันอีก แต่จะต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกเป็นประจำทุกปี
  5. นักศึกษาใหม่ที่เคยดำเนินการขอผ่อนผันแล้วจากสถานศึกษาเดิม เมื่อได้เข้ามาศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะต้องดำเนินการขอผ่อนผันใหม่พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่่นในการขอผ่อนผัน
ส่วนที่ 1 ผ่อนผันครั้งแรก

ส่งเอกสารข้อมูลก่อน 18 กันยายน พ.ศ.2563  ก่อนเวลา 15.30 น.
(เกิดตามปีพ.ศ. ถึงเกณฑ์ เช่น ปัจจุบันอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์  หรือผู้เกิดปี พ.ศ. 2543 ต้องทำการขอผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2563) นักศึกษาที่ทำการขอผ่อนผันมีเอกสารดังนี้

 1. เอกสาร สด.9 ตัวจริง  แสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
 2. ถ่ายสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 4 ฉบับ  เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 3. ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ  เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 4. ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 4 ฉบับ (ถ่ายเฉพาะหน้าหน้าอย่างเดียว) เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 5. ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หน้า-หลัง) จำนวน 4 ฉบับ  เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 6. ถ่ายสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 4 ฉบับ  เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 7. ถ่ายสำเนา สด.10 ในกรณีแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร จำนวน 4 ฉบับ  เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
ส่วนที่ 2  สำหรับผู้ผ่อนผันแล้วขอใช้สิทธิ์ต่อ

ส่งเอกสารข้อมูลก่อน 18 กันยายน พ.ศ.2563  ก่อนเวลา 15.30 น.
สำหรับผู้ที่ได้รับการผ่อนผันมาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2542 เอกสารดังต่อไปนี้

 1. ถ่ายสำเนา สด.9 (หน้า-หลัง) จำนวน 1 ฉบับ แสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
 2. ถ่ายสำเนาใบรับรองผล การตรวจเลือกฯ แบบสด.43 จำนวน 1 ฉบับ เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 3. ถ่ายสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 1 ฉบับ เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 4. ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายเฉพาะหน้าหน้าอย่างเดียว) เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 5. ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 6. ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หน้า-หลัง) จำนวน 1 ฉบับ เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 7. ถ่ายสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 1 ฉบับ เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 8. ถ่ายสำเนา สด.10 ในกรณีแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร จำนวน 1 ฉบับ เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุที่ 29 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูล รหัส 55, 56, 57 และ 60 (ภาคสมทบ) ให้กรอกแล้วเสร็จก่อนวันซ้อมย่อยคณะฯ หากสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02 836 3000 ต่อ 4202 และสามารถใช้บริการได้หลายช่องทางดังนี้

 1. http://sci.rmutp.ac.th
 2. http://gg.gg/aah8f
 3. QR CODE

ประชาสัมพันธ์
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 50 – 56 สามารถเข้าบริการปรับปรุงฐานข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้ที่

 1. QR CODE

2.  ลิงค์  http://gg.gg/aai85

สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา

 • จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ และโครงการไหว้ครู
 • นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
 • การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
 • สัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
 • พิธีฝึกซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร
 • จัดทำแผน และโครงการ/กิจกรรมประจำปีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่กำหนดไว้
 • ควบคุม ดูแล และประสานงานการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา
 • ควบคุม ดูแล และประสานงานการจัดจั้น และดำเนินงานของชมรมต่างๆ ในสโมสรนักศึกษา

คำสั่ง

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ศิลปวัฒนธรรม

 • การจัดทำเอกสารงานศิลปวัฒนธรรม/โครงการ/กิจกรรมตามผลผลิตด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • ดำเนินงานตามโครงงาน/กิจกรรม ศึกษาข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ/ดำเนินโครงการ/กิจกรรม สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก

โครงการศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ 2562 (งบประมาณรายจ่าย)

คำสั่ง

ชื่อโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ
โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมด้านการจัดสภาพแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 สิงหาคม 2563
ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ รร.สตรีนนทบุรี 5 กันยายน 2561
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา(ภายใน) ประจำปีการศึกษา 2561 25 มิถุนายน 2561
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา(ภายนอก) 9 – 10 กรกฎาคม 2561

งาน RMUTP JOB FAIR 2020

RMUTP Job Fair 2020 🔍🔍
ภายในงานจะได้พบกับบริษัทชั้นนำทั่วประเทศกว่า 80 แห่ง ที่จะมาให้บริการนักศึกษา พร้อมแนะนำการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน รวมทั้งแนวทางในการประกอบอาชีพ📌วันที่ 23 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 ศูนย์พณิชยการพระนคร #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ลงทะเบียนเวลา 12.00 – 13.00 น. (รอบบ่ายนะคะ) #RMUTP #JobFair #สมัครงาน

ขั้นตอนทรานสคริปต์กิจกรรม

 • ลงทะเบียนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย
 • ประสานงานกับงานระบบทรานสคริปต์กิจกรรม
 • ทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานทรานสคริปต์กิจกรรม โดยดำเนินการขออนุมัติรหัส และชั่วโมงกิจกรรม และส่งแผนกิจกรรมต่างๆ ให้มหาวิทยาลัย
 • จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การรับชั่วโมงกิจกรรม
 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมเข้าระบบสารสนเทศทรานสคริปต์กิจรรมนักศึกษา (Activity Transcripts)
 • ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงและกิจกรรมให้นักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัย

การตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข่าวกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Transcript Activity)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 618 total views,  3 views today