รถปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

 

รายละเอียดการให้บริการ  อัตราค่าบริการ
1.ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา (อุณหภูมิอากาศ ความชื้น ปริมาณ น้ำฝน ทิศทางลม ความเร็วลม) 1,500 บาท/1 จุด/1 วัน
2.ปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมโครเมตร (PM10) 1,000 บาท/1 จุด/1 วัน
3.ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตร (PM25) 1,000 บาท/1 จุด/1 วัน
4.ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1,500 บาท/1 จุด/1 วัน
5.ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 1,500 บาท/1 จุด/1 วัน
6.ปริมาณก๊าซโอโซน (O3) ภาคพื้นดิน 1,500 บาท/1 จุด/1 วัน
ค่าจัดทำรายงานการตรวจวัด (รายงานภาษาไทย 1 ฉบับ และ CD 1 แผ่น) 1,000 บาท
ค่าบริการนอกพื้นที่ 1.กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,500 บาท/วัน
2.ต่างจังหวัด 5,000 บาท/วัน
3.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 4 บาท/1 กม. ตามระยะทาง
4.ค่าไฟฟ้า 5 บาท/หน่วยตามปริมาณการใช้จริง

Loading