ร้องเรียนจรรยาบรรรณ วินัย การทุจริต และประพฤติมิชอบ (สำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป)

ร้องเรียน

คำแนะนำและช่องทางการร้องเรียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดช่องทางให้มีการร้องเรียนจรรยาบรรณ วินัย ทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากร นักศึกษา โดยได้กำหนดช่องทาง การร้องเรียนไว้ 4 ช่องทาง ดังนี้

 1. ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (https://sci.rmutp.ac.th/) หัวข้อ “ร้องเรียนจรรยาบรรรณ วินัย การทุจริต และประพฤติมิชอบ (สำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป)”
 2. ช่องทางการร้องเรียนทางกล่องรับเรื่องร้องเรียน (ตู้เทา) บริเวณชั้น 2 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรง งานบริหารทั่วไป (บริหารงานบุคคล) โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4194
 4. ช่องทางการร้องเรียนเป็นหนังสือทางระบบสารบรรณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น

 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา
 2. ชื่อหรือตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
 3. ข้อกล่าวหาการกระทำความผิด
 4. บรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงวันเวลา ที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหาร้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง มีพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่ เป็นผู้ใด อย่างไร
 5. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ – สกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล (e-mail) ของผู้กล่าวหาที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้
 6. ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ ก็โปรดระบุให้ชัดเจนด้วย
 7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบงานบริหารทั่วไป (บริหารงานบุคคล) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน

Loading