หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

แนะนำหลักสูตรจุดเด่นของหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรหนังสือรับรองหลักสูตรและรับรองคุณวุฒิคุณสมบัติผู้สมัครอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผลงานวิจัยค่าธรรมเนียมการศึกษาโอกาสในการประกอบอาชีพสหกิจศึกษากิจกรรมห้องเรียนทฤษฎี/ห้องปฏิบัติการความร่วมมือกับสถาบันข้อมูลศิษยเก่าติดต่อสอบถาม

ปัจจุบันการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังคงมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความรู้ มีทักษะและมีความสามารถด้านการออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ เพื่อให้มีองค์ความรู้และสามารถสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศชาติ และที่สำคัญบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างมืออาชีพ

จุดเด่นหลักสูตร
“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการพัฒนาซอฟแวร์ และทางด้านแอพพลิเคชั่นและโมบาย”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขต/คณะ                 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ

รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25501941102699
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Science  Program  in  Computer  Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor  of  Science  (Computer  Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc.  (Computer  Science)

โครงสร้างหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   จำนวน 123  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  3 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  2 หน่วยกิต
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6 หน่วยกิต
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ  4 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต 
ข.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาบังคับ 59 หน่วยกิต
ข.2.1 กลุ่มประเด็นทางด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 6 หน่วยกิต
ข.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 14 หน่วยกิต
ข.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 12 หน่วยกิต
ข.2.4 กลุ่มโครงการพื้นฐานของระบบ 18 หน่วยกิต
ข.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 9 หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
ข.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
  (Thai for Communication)
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3(3-0-6)
  (Thai for Business Communication)
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ 3(3-0-6)
  (Thai for Presentation)
GE2100104 วรรณคดีไทย 3(3-0-6)
  (Thai Literature)
GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)
  (Thai Writing for Careers)

 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
  (English 1)  
GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
  (English 2)
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6)
  (Technical English)  
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)
  (English for Careers)
GE2200103 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)
  (English for Careers)  
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
  (English Listening)
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
  (English Conversation)  
GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(3-0-6)
  (Fundamental Chinese)
GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
(Chinese for Communication)

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย 3(3-0-6)
  (Social Dynamics and Modernity)  
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6)
  (Human Relations)
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6)
  (Research Methodology)  
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม 3(3-0-6)
  (Quality of Life and Social Skill Development)
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
  (Society and Economy)  
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
  (Sufficiency Economy Philosophy)
GE2300107 กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ 3(3-0-6)
  (Law and Professional Ethics)  
GE2300108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)
  (ASEAN Studies)
GE2300109 สันติศึกษา 3(3-0-6)
(Peace Studies)
GE2300109 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
(Information Literacy and Study Skills)
GE2400101 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
(General Psychology)
GE2400102 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
(Thai Studies and Local Wisdom)
GE2400103 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
(Personality Development)
GE2400104 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
(Human Behavior and Self Development)
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
(Human Behavior and Self Development)
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3-0-6)
(Qualitative Research)
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ 3(3-0-6)
(Program Development and Evaluation)
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
(Mind Development for Quality of Life)

 

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2500101 พลศึกษา 1(0-2-1)
  (Physical  Education)
GE2500102 ลีลาศ 1(0-2-1)
  (Social  Dance)
GE2500103 กีฬาประเภททีม 1(0-2-1)
  (Team  Sports)
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1)
  (Individual Sports)
GE2500105 นันทนาการ 1(0-2-1)
  (Recreation)

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
  (Fundamental Mathematics)
GE2600102 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
  (Introduction to Statistics)
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
  (Mathematics in Daily Life)
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
  (Science in Daily Life)
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6)
  (Environment and Resource Management)

กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
• กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21 2(2-0-4)
  (World in 21st Century)
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ 2(2-0-4)
  (Self Development for Careers)
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก 2(2-0-4)
  (Life and Positive thinking)
GE2810104 การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)
  (Exercise and Sports  for Health)
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)
  (Activities for Health)


• กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์ 2(2-0-4)
(Miscellaneous Mathematics)
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต 2(2-0-4)
(Science for Living)
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
(Material and Application in Daily Life)

 

หมวดวิชาเฉพาะ  94 หน่วยกิต ประกอบด้วย
• กลุ่มวิชาแกน 20 หน่วยกิต ประกอบด้วย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2021101 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
ST2021102 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(2-2-5)
(Numerical Method)
ST2031103 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
(Calculus 1)
ST2031104 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
(Calculus 2)
ST2031112 หลักสถิติ 3(3-0-6)
(Principles of Statistics)
ST2051101 หลักฟิสิกส์ 3(3-0-6)
(Principles of Physics)
ST2051102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์ 1(0-2-1)
(Principles of Physics Laboratory)
ST2021301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)
(Preparation for Cooperative Education)

 

• กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 62 หน่วยกิต ประกอบด้วย
• กลุ่มประเด็นทางด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2022101 ระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
(Information Systems)
ST2022102 กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
(Information Technology Law)

 

• กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 14 หน่วยกิต ประกอบด้วย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2022103 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Human-Computer Interaction)
ST2022104 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
(Database Systems)
ST2022105 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
(System Analysis and Design)
ST2022106 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-3-0)
(Seminar in Computer Science)
ST2022107 การเตรียมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1)
(Computer Science Pre-Project)
ST2022108 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)
(Computer Science  Project)

 

• กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต  ประกอบด้วย

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
ST2022109 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
 (Computer Programming)
ST2022110 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)
(Data Structure and Algorithms)
ST2022111 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ 3(2-2-5)
(Application Software  Development)
ST2022112 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)
(Design and Analysis  of Algorithms)
ST2022113 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
(Software  Engineering)

 

• กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 18  หน่วยกิต ประกอบด้วย

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
ST2022114 ภาษาการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)
(Programming Languages)
ST2022115 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
(Artificial  Intelligence)
ST2022116 เรขภาพคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
(Computer Graphics)
ST2022117 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 3(2-2-5)
(Object-Oriented Software Development)
ST2022118 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
(Operating  Systems)
ST2022119 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6)
(Data Communication and  Networks)

 

• กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 9  หน่วยกิต ประกอบด้วย

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
ST2022120 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction to  Computer Science)
ST2022121 ตรรกะดิจิทัล 3(2-2-5)
(Digital  Logic)
ST2022122 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Computer Organization and Architecture)

• กลุ่มวิชาเลือก 12  หน่วยกิต กำหนดให้ศึกษาดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต
ST2023301 สหิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6(0-40-0)
(Cooperative Education for Computer Science)

ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ.2553 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

ST2023302 การฝึกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-40-0)
(Computer Science Practice)

และเลือกศึกษาให้ครบ 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

 ST2023303 โปรแกรมสำหรับสำนักงานสมัยใหม่ 3(2-2-5)
(Software for  Modern Office)
ST2023304 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5)
(Web Application Programming)
ST2023305 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
(Mobile Application Development)
ST2023306 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 3(2-2-5)
(Alternative Programming Language)
ST2023307 การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5)
(Information Retrieval)
ST2023308 ไมโครคอนโทรเลอร์และอินเตอร์เฟส 3(2-2-5)
(Microcontroller and Interfacing)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

คำอธิบายรายวิชา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2561)

Download (PDF, 5.61MB)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

Download (PDF, 365KB)

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

Download (PDF, 47KB)

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

Download (PDF, 886KB)

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

Download (PDF, 49KB)

ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

Download (PDF, 253KB)

การรับรองจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Download (PDF, 751KB)

 

Download (PDF, 6.8MB)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Sirichaiนายศิริชัย สาระมนัส
- วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สุรเชษฐ์นายสุรเชษฐ์ เรืองประโคน
- ค.อ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
natiyaดร.ณัฐติญา ไข่ติยากุล
-D.Eng สาขา Information and Communication Technology Asian Institute of
Technology (AIT)
-วท.ม.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
-B.Eng สาขา Electrical Engineering (Power) Sirindhorn International Institute
of Technology (SIIT) Thammasat University
นิภาพรผศ.นิภาพร ปัญญา
- ศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
papatsonนางภภัสสร สิงหธรรม
- ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานวิจัย : การเพิ่มประสิทธิภาพงานทร้พยากรบุคคลด้วยแดชบอร์ดเทคโนโลยี

นักวิจัย : ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟแดชบอร์ด โดยใช้ข้อมูลทรัพยากรบุคคลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นกรณีศึกษา ข้อมูลทรัพยากรบุคคลถูกจัดเก็บและรวบรวมในรูปแบบไฟล์ข้อมูล ด้วยเทคนิคการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ และดำเนินการนำข้อมูลทรัพยากรบุคคล ข้อมูลภาระงานสอน ข้อมูลตัวดัชนีชี้วัดความสำเร็จมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อพัฒนาแดชบอร์ดนำเสนอข้อมูล ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย การจัดเตรียมข้อมูล การสร้างแดชบอร์ดข้อมูล การเผยแพร่แดชบอร์ด และการประเมินผล โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ประสิทธิภาพการกรองข้อมูลด้วยตัวกรองถูกต้องร้อย 98 นอกจากนั้นสามารถช่วยฝ่ายบุคลากรของคณะในการปรับปรุงกระบวนการสรรหา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตัวดัชนีชี้วัดความสำเร็จตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของบุคลากร และยังสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานการศึกษาที่ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน ปัจจุบันผลงานวิจัยได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในงานบุคลาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเข้าถึงได้จากลิงก์เว็บ https://sci.rmutp.ac.th/บริหารงานบุคคล หรือ  https://lookerstudio.google.com/reporting/96556622-2c50-4287-9532-cb08622f263f/page/p_vmk6cgggvc

ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา “แบบแหมาจ่าย”
รายภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา (ปกติ)      13,000 บาท

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 • ผู้ดูแลเครื่องแม่ข่าย
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
 • ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถานประกอบการสหกิจศึกษา

co-primeบริษัทไพร์มโซลูชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด
โทร. 0-2100-3347 โทรสาร 0-2100-3345-6
co-sfบริษัทเอสเอฟ คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
โทร. 026117111 # 223, 236
co-caraboaบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
โทร. 0-2636-6111 # 801
co-totบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
TOT Public Company Limited
ส่วนปฏิบัติการเคเบิลใยแก้วนาแสงนครหลวง
โทร 06-1389-1233
co-siwebสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทร. 0-2201-7266 โทรสาร 0-2201-7268
co-tgsบริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
TGS Enterprise Network Limited (Thailand)
โทร. 027159022
co-primeบริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด
โทร 02-331-3838 โทรสาร 02-331-3880-2

co-primeบริษัท แมกนิทูด พลัส จำกัด
โทร 088-277-0134
co-primeบริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด
โทร 02-298-0625-32
โทรสาร 02-298-0053

Sellsuki Co. Ltd.
โทร 02-026-3250 โทรสาร 02-511-5611
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
โทร 02-2388555 โทรสาร 02-61502754
การไฟฟ้านครหลวง สาขาบางบัวทอง
โทร 02-8343200 โทรสาร 02-8343291
บริษัท บุญรอดบริเวอรี่จำกัด
โทร 02-242-4000 โทรสาร 02-6692089
บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด
โทร 02-9339750-1 โทรสาร 02-9336490
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสารสนเทศบุคคล
โทร. 02436110-1416
บริษัท เวสเทร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 035277000, 025291789
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
โทร02-5288888 โทรสาร 02-5289228

โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต (News S-Curve) หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมที่ 2  “การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SQL”  ระหว่างวันที่ 26 – 27   พฤศจิกายน 2565

โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 18 -19 ธันวาคม 2564

โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 28 – 29  พฤศจิกายน 2563

โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสื่อดิจิทัลกับวัฒนธรรมไทย ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี  วันศุกร์ที่  6 ธันวาคม   2562

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อสาขาวิชา: โทร 0-2836-3000 ต่อ 4211
งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 0-2836-3000 ต่อ 4159
Facebook : SciRmutpFB
E-mail : infosci@rmutp.ac.th

Loading