ฝ่ายกิจการนักศึกษา

บุคลากรงานทุนการศึกษางานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษางานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรมงานกีฬางานวิชาทหารงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษางานศิลปวัฒนธรรมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพงานสวัสดิการ และการบริการนักศึกษางานทรานสคริปและกิจกรรมดาวน์โหลดเอกสารการร่วมงานและกิจกรรม / คำสั่ง
เกียรติภูมินายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร
Mr.Keattiphoom Sengsamut
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่: หัวหน้าพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
หัวหน้ากีฬา
หัวหน้าวิชาทหาร
ปฏิบัติหน้าที่ศิลปวัฒนธรรม
ปฏิบัติหน้าที่ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณฝ่ายกิจการนักศึกษา และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในงาน และ/หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา
ติดต่อ : 02-665-3777 ต่อ 7501
e-mail : keattiphoom.s@rmutp.ac.th
kanoknartนางสาวกนกนาท ทรัพย์พานิช
Miss Kanoknart Suppanit
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
หัวหน้าทุนการศึกษา
หัวหน้าแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
หัวหน้าสวัสดิการและบริการนักศึกษา
หัวหน้าทรานสคริปต์กิจกรรม
ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณฝ่ายกิจการนักศึกษา และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในงาน และ/หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา
ติดต่อ : 02-665-3777 ต่อ 7501
e-mail : kanoknart.s@rmutp.ac.th

รายละเอียดทุนการศึกษา ..NEW..

ทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด :  เปิดรับทุนใหม่เป็นกรณีพิเศษ ระดับปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  นักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับทุนการศึกษาฯ โดยสามารถดาวโหลดเอกสารการสมัครได้ที่  https://thaicity4social.com/ และส่งใบสมัครได้ทาง E-mail : CSR@THAICITY.CO.TH  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 091 119 8101 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ดาวโหลด
<<ใบสมัคร>>

ทุนการศึกษาของอายิโนะโมะโต๊ะ นักศึกษาที่สนใจสมัครทุนการศึกษาจากมูลนิธิ อายิโนะโมะโต๊ะ ในโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”ปีที่ 16  ในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์  0 2642 6826 เบอร์มือถือ 081-1495-346 , 081-149-5301

มูลนิธิทิสโก้  เพื่อการกุศล :  ประกาศรับทุนการศึกษา (ทุนใหม่) ประจำปีการศึกษา 2565  นักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับทุนและรับเอกสารใบสมัคร (พร้อมกับแนบหลักฐานให้ครบถ้วน)  ได้ที่คุณกนกนาท ทรัพย์พานิช  ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 2 หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร. 092 735 7342 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 
ดาวโหลด
<<ใบสมัคร>>
ศึกษารายละเอียด
<<คุณสมบัติ >>

ประมวลภาพการมอบทุน

ทุนมูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ ในโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

 

ทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์บัณฑิต)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์บัณฑิต)

คู่มือการดำเนินงานระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล(DSL) สำหรับผู้กู้ยืม ขั้นตอนแรกนักศึกษาต้อง ลงทะเบียนขอเข้าใช้งานระบบ DSL                            

กำหนดการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

 

ขั้นตอนการเตรียมพร้อมการลงนามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 

การอัพโหลไฟล์เอกสารกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ ขั้นตอนการแนบหลักฐาน (กยศ.)

 

การจัดส่งเอกสารกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 

แบบฟอร์มบันทึกเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กยศ.

 

แบบฟอร์มบันทึกเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา-กยศ.
Download: แบบฟอร์มบันทึกเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (กยศ.)

 

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ข้อบังคับวินัยนักศึกษา มทร.พระนคร

การแต่งกายของนักศึกษา มทร.พระนคร

การแต่งกายชุดนักศึกษา ปกติ มทร.พระนคร
การแต่งกายชุดนักศึกษา ในงานพิธี มทร.พระนคร

การแต่งกายภาคปฏิบัติ มทร.พระนคร

การแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.พระนคร

ระเบียบ / ประกาศ  สามารดาวน์โหลดข้อมูลได้

ระเบียบว่าด้วยการส่งนักกีฬาและคุณสมบัติผู้แข่งขันกีฬา,จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร  “พระนครเกมส์”

การแนะนำส่งเสริมเผยแพร่การเล่นดนตรีไทยและสากล

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษา หรือเรียนรู้  (เกณฑ์ทหาร)

นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.) เมื่อมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์จะต้องทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษา หรือเรียนรู้ (เกณฑ์ทหาร) ในปีถัดไป จะต้องทำการผ่อนผัน ก่อนที่จะถึงกำหนดวันทำการตรวจเลือก ถ้านักศึกษาไม่ไปทำการขอผ่อนผันตามวัน เวลา และสถานที่ในหมายเรียก (สด.35) นักศึกษาจะมีความผิด ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันมีดังนี้

  1. อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ (นับปี พ.ศ.ที่เกิด)
  2. มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์
  3. กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า แต่จะต้องไม่สูงกว่าปริญญาโท
  4. นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันแล้ว ในปีต่อไปไม่ต้องดำเนินการขอผ่อนผันอีก แต่จะต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกเป็นประจำทุกปี
  5. นักศึกษาใหม่ที่เคยดำเนินการขอผ่อนผันแล้วจากสถานศึกษาเดิม เมื่อได้เข้ามาศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะต้องดำเนินการขอผ่อนผันใหม่พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่่นในการขอผ่อนผัน
ส่วนที่ 1 ผ่อนผัน

ส่งเอกสารข้อมูลก่อน 30 เมษายน พ.ศ.2564 – 30 กันยายน 2564
(เกิดตามปีพ.ศ. ถึงเกณฑ์ เช่น ปัจจุบันอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์  หรือผู้เกิดปี พ.ศ. 2544 ต้องทำการขอผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2564) นักศึกษาที่ทำการขอผ่อนผันมีเอกสารดังนี้

 1. เอกสาร สด.9 ตัวจริง  แสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
 2. ถ่ายสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 3 ฉบับ  เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 3. ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ  เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 4. ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ (ถ่ายเฉพาะหน้าหน้าอย่างเดียว) เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 5. ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หน้า-หลัง) จำนวน 3 ฉบับ  เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 6. ถ่ายสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 3 ฉบับ  เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 7. ถ่ายสำเนา สด.10 ในกรณีแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร จำนวน 3 ฉบับ  เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
ส่วนที่ 2  สำหรับผู้ผ่อนผันแล้วขอใช้สิทธิ์ต่อ

ส่งเอกสารข้อมูลก่อน 30 เมษายน พ.ศ.2564 – 30 กันยายน 2564
สำหรับผู้ที่ได้รับการผ่อนผันมาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2544 เอกสารดังต่อไปนี้

 1. ถ่ายสำเนาใบรับรองผล การตรวจเลือกฯ แบบสด.43 จำนวน 1 ฉบับ เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 2. ถ่ายสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 1 ฉบับ เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 3. ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายเฉพาะหน้าหน้าอย่างเดียว) เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 4. ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 5. ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หน้า-หลัง) จำนวน 1 ฉบับ เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
 6. ถ่ายสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 1 ฉบับ เซ็นชื่อสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน

ยื่นเอกสารได้ที่ Link : https://shorturl.asia/yOpJR

ส่วนที่ 3 การขอผ่อนผันทหารเข้ากองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อให้กับนักศึกษา

การผ่อนผันให้แก่ผู้ที่ถูกเป็นทหารเพื่อลาศึกษาต่อ นักศึกษาที่ไม่ได้รับการผ่อนผัน เมื่อไปตรวจเลือกทหารและถูกเข้ากองประจำการ จะมีสิทธิได้รับการผ่อนผันให้ลาศึกษาต่อได้เฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาและในสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น ถ้าสำเร็จการศึกษาหรือต้องออกจากสถานศึกษานั้น ๆ หรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์แล้ว ก็ให้กลับเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการตามสังกัดและจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ
1 เป็นผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งใหม่แต่อยู่ในระหว่างรอฟังผลสอบ
2 เป็นผู้ที่ไม่ได้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกตามกฎหมายเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเพราะประสบอุบัติเหตุหรือป่วย
3 กรณีที่ไม่ใช่ความผิดของนักศึกษาและเป็นเหตุให้นักศึกษาไม่ได้รับสิทธิผ่อนผัน เช่น เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาส่งรายชื่อเพื่อขอผ่อนผันผิดพลาดหรือตกหล่น , หรือเอกสารหายระหว่างส่งไปยังจังหวัดภูมิลำเนาทหาร,หรือส่งภายหลังการตรวจเลือกเสร็จสิ้นแล้ว

นักศึกษาผู้ใดซึ่งได้รับการผ่อนผันอยู่แล้วไปยื่นคำร้องขอสละสิทธิการผ่อนผันเพื่อเข้ารับการตรวจเลือก กรณีนี้ถ้าถูกเข้ากองประจำการไม่มีสิทธิผ่อนผันให้ลาศึกษาต่อ เพราะเป็นความสมัครใจของเจ้าตัวเอง

การยื่นเรื่องขอผ่อนผัน  กรณีก่อนรายงานตัวเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามกำหนดในหมายนัดของนายอำเภอ ให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ โดยผ่านกรมและกระทรวงเจ้าสังกัดแล้วให้กระทรวงเจ้าสังกัดแจ้งต่อกระทรวงกลาโหม  แต่ถ้าเข้ากองประจำการแล้วให้ยื่นเรื่องขอลาศึกษาต่อจากต้นสังกัด(หน่วยทหาร) เสนอตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกระทรวงกลาโหม ส่วนการจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินั้นเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ถ้าอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหน่วยทหารต้นสังกัดจะออกบัตรอนุญาตลาแบบ 2 ให้ไว้เป็นหลักฐาน

เอกสารที่ใช้ในการผ่อนผันทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ 
1.สำเนาเอกสารแสดงผลการตรวจเลือก สด.43  จำนวน 3 ฉบับ
2.สำเนาหมายนัดให้เข้ารับราชการทหาร สด.40 จำนวน 3 ฉบับ
3.สำหนาหนังสือสำคัญ สด.9  จำนวน 3 ฉบับ
4.หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 3 ฉบับ
5.เสาเนาบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ จำนวน 3 ฉบับ
6.สำเนาประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ณ สถาบัน/สถานศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
7.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
8.สำนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
9.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564  กิจกรรมการเรียนรู้การยกเว้นการรับราชการทหารกองประจำปีการระหว่างการเรียนรู้ ขั้นตอนการรายงานวิชาทหารฯ ประจำปีการศึกษา 2564

ติดต่อ/สอบถามข้อมูล ได้ที่  ฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร(เล็ก)
งานวิชาทหาร  โทรศัพท์ติดต่อ 02 836 3000 ต่อ 7501
หรือติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ 0615509874

line กลุ่มวิชาทหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุที่ 29 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูล รหัส 55, 56, 57 และ 60 (ภาคสมทบ) ให้กรอกแล้วเสร็จก่อนวันซ้อมย่อยคณะฯ หากสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02 836 3000 ต่อ 4202 และสามารถใช้บริการได้หลายช่องทางดังนี้

 1. https://sci.rmutp.ac.th
 2. http://gg.gg/aah8f
 3. QR CODE

ประชาสัมพันธ์
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 50 – 56 สามารถเข้าบริการปรับปรุงฐานข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้ที่

 1. QR CODE

2.  ลิงค์  http://gg.gg/aai85

สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา

 • จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ และโครงการไหว้ครู
 • นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
 • การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
 • สัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
 • พิธีฝึกซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร
 • จัดทำแผน และโครงการ/กิจกรรมประจำปีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่กำหนดไว้
 • ควบคุม ดูแล และประสานงานการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา
 • ควบคุม ดูแล และประสานงานการจัดงาน และดำเนินงานของชมรมต่างๆ ในสโมสรนักศึกษา

คำสั่ง

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35

กำหนดการซ้อมย่อยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ระเบียบการแต่งกาย

ประมวลภาพกิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม

 • การจัดทำเอกสารงานศิลปวัฒนธรรม/โครงการ/กิจกรรมตามผลผลิตด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • ดำเนินงานตามโครงงาน/กิจกรรม ศึกษาข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ/ดำเนินโครงการ/กิจกรรม สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก

คำสั่ง

รายงานผลการดำเนินโครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี 24 ธันวาคม 2564
 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนปากเกร็ด , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต , โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 23 ธันวาคม 2564
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ผ่านGoogle  Meet 2 ธันวาคม 2564

งาน RMUTP JOB FAIR 2020

RMUTP Job Fair 2020 ??
ภายในงานจะได้พบกับบริษัทชั้นนำทั่วประเทศกว่า 80 แห่ง ที่จะมาให้บริการนักศึกษา พร้อมแนะนำการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน รวมทั้งแนวทางในการประกอบอาชีพ?วันที่ 23 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 ศูนย์พณิชยการพระนคร #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ลงทะเบียนเวลา 12.00 – 13.00 น. (รอบบ่ายนะคะ) #RMUTP #JobFair #สมัครงาน

ขั้นตอนทรานสคริปต์กิจกรรม

 • ลงทะเบียนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย
 • ประสานงานกับงานระบบทรานสคริปต์กิจกรรม
 • ทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานทรานสคริปต์กิจกรรม โดยดำเนินการขออนุมัติรหัส และชั่วโมงกิจกรรม และส่งแผนกิจกรรมต่างๆ ให้มหาวิทยาลัย
 • จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การรับชั่วโมงกิจกรรม
 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมเข้าระบบสารสนเทศทรานสคริปต์กิจรรมนักศึกษา (Activity Transcripts)
 • ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงและกิจกรรมให้นักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัย

การตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข่าวกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Transcript Activity)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) KM กิจกรรมให้ความรู้สู่ชั่วโมงกิจกรรม

Download (PDF, 662KB)

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ/คำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565

กิจกรรมร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสืบสานวันสำคัญของชาติ “วันพืชมงคล” กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา”  

 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงนามถวายพระพร กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสืบสานวันสำคัญของชาติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันมหาจักรีบรมราชวงศ์ กิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายประสูติ
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสืบสานวันสำคัญของชาติ “ฉัตรมงคล”

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ/คำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม
รายชื่อคำสั่งคณะกรรมการโครงการต่างๆ

 3,809 total views,  4 views today