รายการอัตราค่าเช่าทรัพย์สิน

แนะนำระเบียงครุภัณฑ์ระเบียงพื้นที่เช่าและห้องประชุมระเบียงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดให้บริการเช่าทรัพย์สิน อาทิ
ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการวิจัย ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์และสังเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และวิศวกรรม
พื้นที่เช่าและห้องประชุม เพื่อดำเนินกิจกรรมการประชุม  การอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับ หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และ/หรือระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน

ระเบียบว่าด้วยการให้บริการสังคม

ห้องประชุม

ห้องประชุม

พื้นที่เช่า

พื้นที่เช่า หมายเลข8

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 1381  ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 02 836 3000 ต่อ 4155
อีเมล : infosci@rmutp.ac.th

ผู้รับผิดชอบ :
คุณพัทลาณี  วรดิษฐ์ โทร. 02 836 3000 ต่อ 4194
คุณสุวภา น้อยจาก  โทร. 02 836 3000 ต่อ 4194

Faculty of Science and Technology
Rajamangala Universuty of Technology Phra Nakhon
1381 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bang Sue,
Bangkok 10800
Tel: (+66) 2836 – 3000 ext. 4155
E-mail : infosci@rmutp.ac.th

Responsible Person :
Mrs.Pattalanee Waradith Tel: (+66) 2836-3000 -4194
Miss suwapha Noichark Tel: (+66) 2836- 3000-4194

 ข้อมูลแผนที่

Loading