โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างการบริหารทางวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

โครงสร้างสาขาวิชา/หมวดวิชา

สาขาวิชา

หมวดวิชา

– กลุ่มคณิตศาสตร์
– กลุ่มสถิติ

Loading