บัณฑิตกิตติมศักดิ์

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556

คุณสมบูรณ์ พัชรโสภาคย์
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557

คุณเจษฎาภรณ์ ผลดี
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี