หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

แนะนำหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรหนังสือรับรองหลักสูตรคุณสมบัติผู้สมัครค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโอกาสในการประกอบอาชีพสหกิจศึกษาติดต่อสอบถาม
scirmutp-ims-bannerวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นสาขาสหวิชาประยุกต์ใช้ความรู้จากหลายสาขาวิชา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติต่างๆ ของวัสดุ ตลอดจนการนำไปใช้งาน กระบวนการผลิตต่างๆ และปรับปรุงพัฒนาสมบัติและสร้างวัสดุใหม่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ควบคู่ไปกับการศึกษาความรู้เบื้องต้นทางด้านอุตสาหกรรมโดยสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุ่งเน้นในการศึกษาวัสดุใน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

 1. กลุ่มวัสดุฉลาดคือวัสดุที่สามารถรับรู้และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น เซนเซอร์ วัสดุจำรูป
 2. กลุ่มวัสดุพอลิเมอร์ เช่น ยาง พลาสติก เป็นต้น

วัสดุศาสตร์โดยทั่วไปจะมุ่งความสนใจไปที่สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุในสภาวะที่เป็นของแข็ง อันได้แก่ โครงสร้างระดับอะตอมหรือโมเลกุลของวัสดุ  สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ การนำความร้อน สมบัติทางเคมี สมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติที่ยอมให้แสงผ่าน หรือการผสมผสานกันของบางสมบัติตามที่กล่าวมานี้ สมบัติของวัสดุที่สังเกตง่ายและชัดเจนจะแสดงออกมาในรูปของสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ ส่วนความแตกต่างในระดับโครงสร้างโมเลกุลและอะตอมจะต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนในการตรวจสอบ สำหรับการประเมินสมรรถนะของวัสดุจะเป็นพื้นฐานของงานวิศวกรรมที่จะนำวัสดุนั้นๆไปใช้งาน ส่วนวิชาว่าด้วยวัสดุศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการความรู้ทางเทคโนโลยีของวัสดุสี่ส่วนซึ่งแต่ละส่วนจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเป็นรูปสี่มุมสี่ด้าน (tetrahedron)

SciRMUTP-Buae

การนำวิชาการทางด้านวัสดุศาสตร์ไปใช้งานทางด้านวิศวกรรมอย่างกว้างขวางทำให้เกิดนิยามของวิชาการสาขานี้ใหม่เป็น “วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม” วัสดุที่คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือไม่ก็เกิดอุตสาหกรรมใหม่ อุตสาหกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องมีนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรสาขาวัสดุศาสตร์คอยดูแลแก้ไขปัญหาและวิจัยวัสดุใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ในอุตสาหกรรมนักวัสดุศาสตร์จะมีบทบาทในส่วนของการออกแบบวัสดุ (materials design) การประเมินค่าใช้จ่ายในการผลิตวัสดุนั้นๆ ดูแลกระบวนการทางเทคนิคซึ่งประกอบด้วย การหล่อ การฉีดขึ้นรูป การเชื่อม การใส่ประจุ การเลี้ยงผลึก การลอกฟิล์ม (thin-film deposition) การเป่าแก้ว เป็นต้น และเทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การเอ็กซเรย์ เป็นต้น การจำแนกประเภทวัสดุ ตามสมบัติและโครงสร้างทางเคมี สามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ โลหะ เซรามิกและแก้ว และพอลิเมอร์  แต่ปัจจุบันมีการจำแนกวัสดุกลุ่มใหม่เพิ่มเติมอีก 4 กลุ่มคือ วัสดุเชิงประกอบ วัสดุชีวภาพ สารกึ่งตัวนำและวัสดุฉลาด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขต/คณะ           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ

1.ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Industrial Materials Science

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญา (ไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ (ไทย) :  วท.บ. (วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม)
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Industrial Materials Science)
ฺชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Industrial Materials Science)

3.โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  142  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3   หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12   หน่วยกิต
ก.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9   หน่วยกิต
ก.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ก.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2   หน่วยกิต
ข.หมวดวิชาเฉพาะ 104หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาแกน 19 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 55   หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 30   หน่วยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิต
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication) 3(3-0-6)
01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation) 3(3-0-6)
01-001-109 วรรณคดีไทย (Thai Literature) 3(3-0-6)
01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession) 3(3-0-6)
·       กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) 3(3-0-6)
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2) 3(3-0-6)
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English) 3(3-0-6)
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career) 3(3-0-6)
01-002-211 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 (English Reading 1) 3(3-0-6)
01-002-216 การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening) 3(3-0-6)
01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English) 3(3-0-6)
สนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) 3(3-0-6)
01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
3(3-0-6)
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องต้น (Fundamental of Chinese) 3(3-0-6)
01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1) 3(3-0-6)
01-002-222 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1) 3(3-0-6)
01-002-223 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2) 3(3-0-6)
·กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
01-003-101 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) 3(3-0-6)
01-003-102 มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations) 3(3-0-6)
01-003-103 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3(3-0-6)
01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Life and Social Skills) 3(3-0-6)
01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy) 3(3-0-6)
01-003-106 สังคมกับการปกครอง (Society and Government) 3(3-0-6)
01-003-107 สังคมกับสิ่งแวดล้อม (Society and Environment) 3(3-0-6)
01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) 3(3-0-6)
01-003-109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics) 3(3-0-6)
01-003-112 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 3(3-0-6)
01-003-113 สันติศึกษา (Peace Studies) 3(3-0-6)
01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (Information and Study Skills) 3(3-0-6)
01-004-103 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology) 3(3-0-6)
01-004-106 ไทยศึกษา (Thai Studies) 3(3-0-6)
01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) 3(3-0-6)
01-004-109 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development) 3(3-0-6)
·       กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
02-001-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics) 3(3-0-6)
02-001-103 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics) 3(3-0-6)
02-001-104 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life) 3(3-0-6)
02-002-101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life) 3(3-0-6)
02-002-104 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร (Environment and Resource Management) 3(3-0-6)
·       กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
01-005-101 พลศึกษา (Physical Education) 1(0-2-1)
01-005-116 ลีลาศ (Social Dance) 1(0-2-1)
01-005-124 กีฬาประเภททีม (Team Sports) 1(0-2-1)
01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports) 1(0-2-1)
01-006-101 นันทนาการ (Recreation) 1(0-2-1)
01-006-105 นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม (Recreation for Training Courses) 1(0-2-1)
·       หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต ·       กลุ่มวิชาแกน 19 หน่วยกิต ·      กลุ่มวิชาชีพบังคับ 55 หน่วยกิต
02-311-106 แคลคูลัส 1 (Calculus 1) 3(3-0-6)
02-311-107 แคลคูลัส 2 (Calculus 2) 3(3-0-6)
02-411-106 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6)
02-411-107 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-2-1)
02-511-112 ฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics) 3(3-0-6)
02-511-113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics Laboratory) 1(0-2-1)
02-611-103 ชีววิทยาทั่วไป ( General Biology) 3(3-0-6)
02-611-104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-2-1)
02-011-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education) 1(0-2-1)
22-712-101 เคมีอินทรีย์สําหรับวัสดุศาสตร์ (Organic Chemistry for Materials Science) 3(3-0-6)
22-712-102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สําหรับวัสดุศาสตร์                                                                             (Organic Chemistry Laboratory for Materials Science) 1(0-3-0)
22-712-103 ปฏิบัติการโรงงานกลสําหรับนักศึกษาวัสดุศาสตร์
(Workshop for Materials Science Students)
1(0-3-0)
22-712-104 เคมีวิเคราะห์สําหรับวัสดุศาสตร์ (Analytical Chemistry for Materials Science) 3(2-3-4)
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Materials Science) 3(3-0-6)
22-712-206 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Materials Science Laboratory) 2(0-4-2)
22-712-207 เขียนแบบวัสดุอุตสาหกรรม (Drawing for Industrial Materials) 2(1-2-3)
22-712-208 เทอร์โมไดนามิกส์สําหรับวัสดุ (Thermodynamics for Materials) 3(3-0-6)
22-712-209 กลศาสตร์วัสดุและของไหล (Materials and Fluid Mechanics) 3(3-0-6)
22-712-210 การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
(Product Design and Packaging Technology)
3(2-2-5)
22-712-211 วัสดุนาโนและวัสดุชีวภาพ (Nanomaterials and Biomaterials) 3(3-0-6)
22-712-212 กรรมวิธีการผลิตวัสดุ (Materials Manufacturing) 3(2-2-5)
22-712-213 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ (Materials Characterization) 3(2-2-5)
22-712-314 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและลอจิสติกส์
(Industrial Plant Design and Logistics)
3(3-0-6)
22-712-315 การกัดกร่อนและการสึกหรอ (Corrosion and Wear) 3(3-0-6)
22-712-316 เทคโนโลยีการเคลือบผิว (Surface Coating Technology) 3(3-0-6)
22-712-317 ปฏิบัติการการตรวจสอบแบบไม่ทําลาย (Nondestructive Testing Laboratory) 1(0-3-0)
22-712-318 เทคนิควิจัยสําหรับวัสดุ (Research Technique for Materials) 2(2-0-4)
22-712-319 การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในโรงงาน
(Industrial Quality Control and Safety)
2(2-0-4)
22-712-320 เศรษฐศาสตร์และกฎหมายอุตสาหกรรม ( Industrial Economics and Laws) 2(2-0-4)
22-712-321 การเตรียมโครงงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
(Industrial Materials Science Pre-Project)
2(1-2-3)
22-712-322 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Materials Science Seminar ) 1(0-2-1)
22-712-423 โครงงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Materials Science Project) 3(0-6-0)
·   กลุ่มวิชาชีพเลือก 30 หน่วยกิต
22-713-301 สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
(Co-operative Education in Industrial Materials Science)
6(0-40-0)
22-713-302 การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (Practice for Industrial Materials Science) 3(0-40-0)
•  แขนงวิชาวัสดุพอลิเมอร์
22-714-201 วิทยาการพอลิเมอร์ (Polymer Science) 3(3-0-6)
22-714-302 กระบวนการขึ้นรูปและกระแสวิทยาของพอลิเมอร์ (Polymer Processing and Rheology) 3(3-0-6)
22-714-303 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและกระแสวิทยาของพอลิเมอร์ (Polymer Processing and Rheology Laboratory) 1(0-3-0)
22-714-304 การศึกษาสมบัติของพอลิเมอร์และสารเติมแต่ง
(Polymer Properties and Additives)
3(3-0-6)
22-714-305 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ (Polymer Synthesis) 3(3-0-6)
22-714-306 ปฏิบัติการการสังเคราะห์พอลิเมอร์ (Polymer Synthesis Laboratory) 1(0-3-0)
22-714-307 การศึกษาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ (Polymer Characterization) 3(3-0-6)
22-714-308 ปฏิบัติการการทดสอบสมบัติและหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์
(Polymer Testing and Characterization Laboratory)
1(0-3-0)
22-714-309 เทคโนโลยียาง (Rubber Technology) 3(2-2-5)
22-714-410 พอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบ (Polymer Blends and Composites) 3(3-0-6)
22-714-411 เทคโนโลยีสิ่งทอ (Textile Technology) 3(3-0-6)
22-714-412 การเสื่อมสภาพและการนํากลับมาใช้ใหม่ของพอลิเมอร์
(Polymer Degradation and Recycling)
3(3-0-6)
22-714-413 พอลิเมอร์ทางการแพทย์(Biomedical Polymer) 3(3-0-6)
22-714-414 การออกแบบแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก
(Mould and Plastic Product Designs)
3(2-2-5)
22-714-415 การดัดแปรพอลิเมอร์ (Polymer Modification) 3(3-0-6)
22-714-416 หัวข้อพิเศษทางพอลิเมอร์ 1 (Special Topics in Polymer 1) 3(3-0-6)
22-714-417 หัวข้อพิเศษทางพอลิเมอร์ 2 (Special Topics in Polymer 2) 3(3-0-6)
·    แขนงวิชาวัสดุฉลาด
22-715-201 ผลึกศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Crystallography) 3(3-0-6)
22-715-302 โลหวิทยาทางกายภาพและเคมี และกระบวนการผลิตโลหะ
(Physical and Chemical Metallurgy and Metal Processing)
3(2-3-4)
22-715-303 คณิตศาสตร์สําหรับวัสดุศาสตร์ (Mathematics for Materials Science) 3(3-0-6)
22-715-304 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนํา (Semiconductor Technology) 3(3-0-6)
22-715-305 เซรามิกและแก้ว (Ceramics and Glass) 3(3-0-6)
22-715-306 วัสดุเชิงประกอบและวัสดุจํารูป (Composites and Shape Memory Materials) 3(3-0-6)
22-715-307 อุปกรณ์ตรวจจับทางชีวภาพ (Biological Detecors)t 3(3-0-6)
22-715-308 อิเล็กโทรเซรามิกขั้นพื้นฐาน (Fundamental Electroceramics) 3(3-0-6)
22-715-309 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อ (Tissue and Cell Technology) 3(3-0-6)
22-715-310 สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็กของวัสดุ
(Electrical and Magnetic Properties of Materials)
3(3-0-6)
22-715-411 การประยุกต์ใช้และแนวโน้มของวัสดุฉลาด
(Application and Trends of Smart Materials)
3(2-2-5)
22-715-412 วัสดุเซรามิกชีวภาพ (Bioceramic Materials) 3(3-0-6)
22-715-413 การวัดและการออกแบบเชิงกลเบื้องต้น
(Introduction to Mechanical Measurements and Designs)
3(2-3-4)
22-715-414 สัญญาณทางชีวภาพการแพทย์และการประมวลผลเชิงภาพ
(Biomedical Signal and Image Processing)
3(2-3-4)
22-715-415 หลักการเบื้องต้นของทันตชีววัสดุศาสตร์
(Fundamentals of Dental Biomaterials Science)
3(3-0-6)
22-715-416 ระบบและวัสดุการนําส่งยา (Drug Delivery System and Materials) 3(3-0-6)
22-715-417 หัวข้อพิเศษทางวัสดุฉลาด 1 (Special Topics in Smart Materials 1) 3(3-0-6)
22-715-418 หัวข้อพิเศษทางวัสดุฉลาด 2 (Special Topics in Smart Materials 2) 3(2-3-4)

Download หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาด้านช่างอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ภาคการศึกษาปกติ13,000 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน5,500 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
-ปร.ด.ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-วท.บ.ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
kantimaผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล
- ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิไลวรรณผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล
- วท.ด. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.บ. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
jirasakดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
- ปร.ด. เทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
napathดร.ณภัทร อัลเบิตต์
- ปร.ด. สาขาวิชา Materials Science and Engineering มหาวิทยาลัยมหิดล
- วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Thanapongดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์
- ปร.ด. สาขาวิชา Materials Science มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.ม. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.บ. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โอกาสในการประกอบอาชีพ
 • นักวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านวัสดุในบริษัท
 • นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • นักชำนาญการด้านการกัดกร่อนและการสึกหรอ
 • ผู้ควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และวัสดุก่อสร้าง
สถานประกอบการสหกิจศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุดุแห่งชาติ (MTEC)
โทร.02-5646501-5
โทรสาร 02-5646500
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
โทร.02-4200027 โทรสาร 02 - 4205189
Conimex Co., LTD
โทร 02-7380-305 โทรสาร 02-738-0318
บริษัท วี.ซี.เอส. จำกัด (สำนักงานใหญ่)
โทรศัพท์ 02-913-0500-3 โทรสาร 02-587-8979
บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
โทร 02-6295562 ต่อ 634 - 636
โทรสาร 0-2896-2380
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
โทร 035 277 000
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร 0-2836-3000 หรือ 0-2836-3004
 • งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 0-2836-3004 ต่อ 4159
 • Facebook : SciRmutpFB
 • E-mail : sci.rmutp@rmutp.ac.th