สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร)

แนะนำหลักสูตรรายละเอียดหลักสูตรคุณสมบัติผู้สมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรดาวน์โหลด
scirmutp-ims-bannerวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นสาขาสหวิชาประยุกต์ใช้ความรู้จากหลายสาขาวิชา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุ ตลอดจนการนำไปใช้งาน กระบวนการผลิตต่างๆ และปรับปรุงพัฒนาสมบัติและสร้างวัสดุใหม่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ควบคู่ไปกับการศึกษาความรู้เบื้องต้นทางด้านอุตสาหกรรมโดยวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุ่งเน้นวัสดุในการศึกษาวัสดุใน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

  1. กลุ่มวัสดุฉลาดคือวัสดุที่สามารถรับรู้และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น เซนเซอร์ วัสดุจำรูป
  2. กลุ่มวัสดุพอลิเมอร์ เช่น ยาง พลาสติก เป็นต้น

วัสดุศาสตร์โดยทั่วไปจะมุ่งความสนใจไปที่คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุในสภาวะที่เป็นของแข็งอันได้แก่ โครงสร้างระดับอะตอมหรือโมเลกุลของวัสดุ คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ การนำความร้อน คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้า คุณสมบัติที่ยอมให้แสงผ่าน หรือการผสมผสานกันของบางคุณสมบัติตามที่กล่าวมานี้ คุณสมบัติของวัสดุที่สังเกตง่ายและชัดเจนจะแสดงออกมาในรูปของคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ ส่วนความแตกต่างในระดับโครงสร้างโมเลกุลและอะตอมจะต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนในการตรวจสอบ สำหรับการประเมินสมรรถนะของวัสดุจะเป็นพื้นฐานของงานวิศวกรรมที่จะนำวัสดุนั้นๆไปใช้งาน ส่วนวิชาว่าด้วยวัสดุศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการความรู้ทางเทคโนโลยีของวัสดุสี่ส่วนซึ่งแต่ละส่วนจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเป็นรูปสี่มุมสี่ด้าน (tetrahedron)

SciRMUTP-Buae

การนำวิชาการทางด้านวัสดุศาสตร์ไปใช้งานทางด้านวิศวกรรมอย่างกว้างขวางทำให้เกิดนิยามของวิชาการสาขานี้ใหม่เป็น “วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม” วัสดุที่คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือไม่ก็เกิดอุตสาหกรรมใหม่ อุตสาหกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องมีนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรสาขาวัสดุศาสตร์คอยดูแลแก้ไขปัญหาและวิจัยวัสดุใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ในอุสาหกรรมนักวัสดุศาสตร์จะมีบทบาทในส่วนของ การออกแบบวัสดุ (materials design) การประเมินค่าใช้จ่ายในการผลิตวัสดุนั้นๆ ดูแลกระบวนการทางเทคนิคซึ่งประกอบด้วย การหล่อ การม้วน การเชื่อม การใส่ประจุ การเลี้ยงผลึก การลอกฟิล์ม (thin-film deposition) การเป่าแก้ว เป็นต้น และเทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การเอ็กซเรย์ เป็นต้น ประเภทของวัสดุวัสดุศาสตร์สามารถแบ่งออกได้เป็นสาขาวิชาตามประเภทของวัสดุ ได้แก่ โลหะวัสดุผสมสารกึ่งตัวนำ เซรามิกพอลิเมอร์วัสดุชีวภาพ วัสดุเชิงก้าวหน้าวัสดุฉลาด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Industrial Materials Science
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  วท.บ. (วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม)
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Industrial Materials Science)
ฺชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Industrial Materials Science)


จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3   หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12   หน่วยกิต
ก.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9   หน่วยกิต
ก.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ก.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2   หน่วยกิต
ข.หมวดวิชาเฉพาะ 104หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาแกน 19 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 55   หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 30   หน่วยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิต
  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication) 3(3-0-6)
01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation) 3(3-0-6)
01-001-109 วรรณคดีไทย (Thai Literature) 3(3-0-6)
01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession) 3(3-0-6)
·       กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) 3(3-0-6)
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2) 3(3-0-6)
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English) 3(3-0-6)
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career) 3(3-0-6)
01-002-211 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 (English Reading 1) 3(3-0-6)
01-002-216 การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening) 3(3-0-6)
01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English) 3(3-0-6)
สนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) 3(3-0-6)
01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน (English for Communication
in Daily Life)
3(3-0-6)
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องต้น (Fundamental of Chinese) 3(3-0-6)
01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1) 3(3-0-6)
01-002-222 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1) 3(3-0-6)
01-002-223 การแปลภาษาจีนเป็นไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2) 3(3-0-6)
·กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
01-003-101 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) 3(3-0-6)
01-003-102 มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations) 3(3-0-6)
01-003-103 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3(3-0-6)
01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Life and Social Skills) 3(3-0-6)
01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy) 3(3-0-6)
01-003-106 สังคมกับการปกครอง (Society and Government) 3(3-0-6)
01-003-107 สังคมกับสิ่งแวดล้อม (Society and Environment) 3(3-0-6)
01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) 3(3-0-6)
01-003-109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics) 3(3-0-6)
01-003-112 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 3(3-0-6)
01-003-113 สันติศึกษา (Peace Studies) 3(3-0-6)
01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (Information and Study Skills) 3(3-0-6)
01-004-103 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology) 3(3-0-6)
01-004-106 ไทยศึกษา (Thai Studies) 3(3-0-6)
01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) 3(3-0-6)
01-004-109 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development) 3(3-0-6)
·       กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
02-001-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics) 3(3-0-6)
02-001-103 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics) 3(3-0-6)
02-001-104 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life) 3(3-0-6)
02-002-101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life) 3(3-0-6)
02-002-104 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร (Environment and Resource Management) 3(3-0-6)
·       กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
01-005-101 พลศึกษา (Physical Education) 1(0-2-1)
01-005-116 ลีลาศ (Social Dance) 1(0-2-1)
01-005-124 กีฬาประเภททีม (Team Sports) 1(0-2-1)
01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports) 1(0-2-1)
01-006-101 นันทนาการ (Recreation) 1(0-2-1)
01-006-105 นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม (Recreation for Training Courses) 1(0-2-1)
·       หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต ·       กลุ่มวิชาแกน 19 หน่วยกิต ·       กลุ่มวิชาชีพบังคับ 55 หน่วยกิต
02-311-106 แคลคูลัส 1 (Calculus 1) 3(3-0-6)
02-311-107 แคลคูลัส 2 (Calculus 2) 3(3-0-6)
02-411-106 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6)
02-411-107 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-2-1)
02-511-112 ฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics) 3(3-0-6)
02-511-113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics Laboratory) 1(0-2-1)
02-611-103 ชีววิทยาทั่วไป ( General Biology) 3(3-0-6)
02-611-104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-2-1)
02-011-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education) 1(0-2-1)
22-712-101 เคมีอินทรีย์สําหรับวัสดุศาสตร์ (Organic Chemistry for Materials Science) 3(3-0-6)
22-712-102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สําหรับวัสดุศาสตร์ (Organic Chemistry Laboratory for Materials Science) 1(0-3-0)
22-712-103 ปฏิบัติการโรงงานกลสําหรับนักศึกษาวัสดุศาสตร์ (Workshop for Materials Science Students) 1(0-3-0)
22-712-104 เคมีวิเคราะห์สําหรับวัสดุศาสตร์ (Analytical Chemistry for Materials Science) 3(2-3-4)
วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Materials Science) 3(3-0-6)
22-712-206 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Materials Science Laboratory) 2(0-4-2)
22-712-207 เขียนแบบวัสดุอุตสาหกรรม (Drawing for Industrial Materials) 2(1-2-3)
22-712-208 เทอร์โมไดนามิกส์สําหรับวัสดุ (Thermodynamics for Materials) 3(3-0-6)
22-712-209 กลศาสตร์วัสดุและของไหล (Materials and Fluid Mechanics) 3(3-0-6)
22-712-210 การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (Product Design and Packaging Technology) 3(2-2-5)
22-712-211 วัสดุนาโนและวัสดุชีวภาพ (Nanomaterials and Biomaterials) 3(3-0-6)
22-712-212 กรรมวิธีการผลิตวัสดุ (Materials Manufacturing) 3(2-2-5)
22-712-213 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ (Materials Characterization) 3(2-2-5)
22-712-314 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและลอจิสติกส์ (Industrial Plant Design and Logistics) 3(3-0-6)
22-712-315 การกัดกร่อนและการสึกหรอ (Corrosion and Wear) 3(3-0-6)
22-712-316 เทคโนโลยีการเคลือบผิว (Surface Coating Technology) 3(3-0-6)
22-712-317 ปฏิบัติการการตรวจสอบแบบไม่ทําลาย (Nondestructive Testing Laboratory) 1(0-3-0)
22-712-318 เทคนิควิจัยสําหรับวัสดุ (Research Technique for Materials) 2(2-0-4)
22-712-319 การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในโรงงาน (Industrial Quality Control and Safety) 2(2-0-4)
22-712-320 เศรษฐศาสตร์และกฎหมายอุตสาหกรรม ( Industrial Economics and Laws) 2(2-0-4)
22-712-321 การเตรียมโครงงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Materials Science Pre-Project) 2(1-2-3)
22-712-322 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Materials Science Seminar ) 1(0-2-1)
22-712-423 โครงงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Materials Science Project) 3(0-6-0)
·       กลุ่มวิชาชีพเลือก 30 หน่วยกิต
22-713-301 สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (Co-operative Education in Industrial Materials Science) 6(0-40-0)
22-713-302 การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (Practice for Industrial Materials Science) 3(0-40-0)
22-714-201 วิทยาการพอลิเมอร์ (Polymer Science) 3(3-0-6)
22-714-302 กระบวนการขึ้นรูปและกระแสวิทยาของพอลิเมอร์ (Polymer Processing and Rheology) 3(3-0-6)
22-714-303 ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปและกระแสวิทยาของพอลิเมอร์ (Polymer Processing and Rheology Laboratory) 1(0-3-0)
22-714-304 การศึกษาสมบัติของพอลิเมอร์และสารเติมแต่ง (Polymer Properties and Additives) 3(3-0-6)
22-714-305 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ (Polymer Synthesis) 3(3-0-6)
22-714-306 ปฏิบัติการการสังเคราะห์พอลิเมอร์ (Polymer Synthesis Laboratory) 1(0-3-0)
22-714-307 การศึกษาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ (Polymer Characterization) 3(3-0-6)
22-714-308 ปฏิบัติการการทดสอบสมบัติและหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ (Polymer Testing and Characterization Laboratory) 1(0-3-0)
22-714-309 เทคโนโลยียาง (Rubber Technology) 3(2-2-5)
22-714-410 พอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบ (Polymer Blends and Composites) 3(3-0-6)
22-714-411 เทคโนโลยีสิ่งทอ (Textile Technology) 3(3-0-6)
22-714-412 การเสื่อมสภาพและการนํากลับมาใช้ใหม่ของพอลิเมอร์ (Polymer Degradation and Recycling) 3(3-0-6)
22-714-413 พอลิเมอร์ทางการแพทย์(Biomedical Polymer) 3(3-0-6)
22-714-414 การออกแบบแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก (Mould and Plastic Product Designs) 3(2-2-5)
22-714-415 การดัดแปรพอลิเมอร์ (Polymer Modification) 3(3-0-6)
22-714-416 หัวข้อพิเศษทางพอลิเมอร์ 1 (Special Topics in Polymer 1) 3(3-0-6)
22-714-417 หัวข้อพิเศษทางพอลิเมอร์ 2 (Special Topics in Polymer 2) 3(3-0-6)
·       แขนงวิชาวัสดุฉลาด
22-715-201 ผลึกศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Crystallography) 3(3-0-6)
22-715-302 โลหวิทยาทางกายภาพและเคมี และกระบวนการผลิตโลหะ (Physical and Chemical Metallurgy and Metal Processing) 3(2-3-4)
22-715-303 คณิตศาสตร์สําหรับวัสดุศาสตร์ (Mathematics for Materials Science) 3(3-0-6)
22-715-304 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนํา (Semiconductor Technology) 3(3-0-6)
22-715-305 เซรามิกและแก้ว (Ceramics and Glass) 3(3-0-6)
22-715-306 วัสดุเชิงประกอบและวัสดุจํารูป (Composites and Shape Memory Materials) 3(3-0-6)
22-715-307 อุปกรณ์ตรวจจับทางชีวภาพ (Biological Detecors)t 3(3-0-6)
22-715-308 อิเล็กโทรเซรามิกขั้นพื้นฐาน (Fundamental Electroceramics) 3(3-0-6)
22-715-309 เทคโนโลยีเซลล์และเนื้อเยื่อ (Tissue and Cell Technology) 3(3-0-6)
22-715-310 สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็กของวัสดุ(Electrical and Magnetic Properties of Materials) 3(3-0-6)
22-715-411 การประยุกต์ใช้และแนวโน้มของวัสดุฉลาด (Application and Trends of Smart Materials) 3(2-2-5)
22-715-412 วัสดุเซรามิกชีวภาพ (Bioceramic Materials) 3(3-0-6)
22-715-413 การวัดและการออกแบบเชิงกลเบื้องต้น (Introduction to Mechanical Measurements and Designs) 3(2-3-4)
22-715-414 สัญญาณทางชีวภาพการแพทย์และการประมวลผลเชิงภาพ (Biomedical Signal and Image Processing) 3(2-3-4)
22-715-415 หลักการเบื้องต้นของทันตชีววัสดุศาสตร์(Fundamentals of Dental Biomaterials Science) 3(3-0-6)
22-715-416 ระบบและวัสดุการนําส่งยา (Drug Delivery System and Materials) 3(3-0-6)
22-715-417 หัวข้อพิเศษทางวัสดุฉลาด 1 (Special Topics in Smart Materials 1) 3(3-0-6)
22-715-418 หัวข้อพิเศษทางวัสดุฉลาด 2 (Special Topics in Smart Materials 2) 3(2-3-4)
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

jirasakดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
- ปร.ด. เทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
kantimaดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล
- ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิไลวรรณดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล
- วท.ด. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.บ. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
-ปร.ด.ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ.ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
napathดร.ณภัทร อัลเบิตต์
- ปร.ด. สาขาวิชา Materials Science and Engineering มหาวิทยาลัยมหิดล
- วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Thanapongดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์
- ปร.ด. สาขาวิชา Materials Science มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.ม. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.บ. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่