ข่าวกิจกรรม

การสร้างแบบจำลองสามมิติและประติมากรรมดิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเรียนรู้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการการสร้างแบบจำลองสามมิติและประติมากรรมดิจิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการเรียนรู้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนายจินต์จิ สหรัตนพันธ์ อาจารย์สังกัดสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการรออกแบบ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังนี้ 1.ความรู้พื้นเกี่ยวกับดปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติ 2.การสร้างงาน Art Toys รูปทรงเรียบง่าย 3.การสร้าง Art Toys รูปทรงซับซ้อน และ 4.การสร้างงานลอยตัวคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติและปะติมากรรมดิจิทัล  รวมทั้งการเรียนรู้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ

 5,631 total views,  66 views today