mou

บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)   ระหว่างบริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด  โดยมีดร.ธนกฤต อัศวลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าขับเคลื่อนช่วยพัฒนาภาคการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา รวมถึงระดับอนุปริญญาให้มีความสามารถในการผลิตบุคลากรป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการบิน

วันที่  17 สิงหาคม 2561
สถานที่  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ศูนย์พณิชการพระนคร

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ
  • การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (Aviation & Aerospace Industry) เพื่อการผลิตนักศึกษา การพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพการศึกษา การวิจัยพัฒนาด้านอากาศยานและเทคโนโลยีดาวเทียม หลักสูตรด้านการบิน ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน การบริหารจัดการภาคพื้นในสนามบิน ศูนย์ภาษาอังกฤษสำหรับการบิน และเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ด้านการบินทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ  เพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และภูมิภาคอาเซียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์กรกำกับดูแลด้านการบินระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ทรัพยากรและบุคลากร ตลอดจนการผลิตบุคลากร หรือพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ที่    ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน พัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
  • การพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรม (Smart Technology & Innovation) เพื่อผลิตนักศึกษา การประยุกต์การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพพัฒนาเป็นระบบอัจฉริยะ การวิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรม และนำผลงานวิจัยพัฒนามาใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น การแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ทรัพยากรและบุคลากร ให้สอดคล้องเป็นไปตามการพัฒนาอุตสาหกรรม 0 หรือพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน พัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณ ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต

ระยะเวลาดำเนินงาน : ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่สองฝ่ายลงนามร่วมกันและจะต้องอัตโนมัติเป็นระยะเวลาเท่ากันตามเงื่อนไข

บันทึกข้อตกลงระหว่าง : มทร.พระนคร กับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด

ประมวลภาพ