ข่าว

มอบรางวัลการประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ให้แก่ นายณัฐวุฒิ เชื้อปรางค์ นางสาวศุกฤตา ราชวงศ์นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา และ นายอานนท์ นุชอนงค์ นางสาววรรณรดา สุวรรณกาญจน์ นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการวันสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ผ่านมา) ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 14 ปี ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)