ขอเชิญเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 7

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประชาสัมพันธ์งาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี […]

Loading

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการ  และสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่) […]

Loading

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมหารือแนวทาง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

Posted Posted in ข่าว

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ […]

Loading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมประชุมปรึกษาหารือ EdPEx กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

Posted Posted in ข่าว

เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓  มีนาคม […]

Loading

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร เข้าร่วมโครงการ Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality (ASIA -AQ) ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ องค์การนาซา (NASA)

Posted Posted in ข่าว

ดร.วรนุช ดีละมัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

Loading

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สายวิชาการ)

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

Loading

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

Loading

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร ลงนามบันทึกสัญญาทุนสนับสนุนธุรกิจ Startup กิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Company by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี ๒๕๖๖

Posted Posted in ข่าว

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

Loading