หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

แนะนำหลักสูตรจุดเด่นของหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรหนังสือรับรองหลักสูตรและรับรองคุณวุฒิคุณสมบัติผู้สมัครค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผลงานวิจัยโอกาสในการประกอบอาชีพสหกิจศึกษากิจกรรมห้องเรียนทฤษฎี/ห้องปฏิบัติการความร่วมมือกับสถาบันข้อมูลศิษยเก่าติดต่อสอบถาม

วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นสาขาสหวิชาประยุกต์ใช้ความรู้จากหลายสาขาวิชา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติต่างๆ ของวัสดุ ตลอดจนการนำไปใช้งาน กระบวนการผลิตต่างๆ และปรับปรุงพัฒนาสมบัติและสร้างวัสดุใหม่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ควบคู่ไปกับการศึกษาความรู้เบื้องต้นทางด้านอุตสาหกรรมโดยสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุ่งเน้นในการศึกษาวัสดุใน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

 1. กลุ่มวัสดุฉลาดคือวัสดุที่สามารถรับรู้และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น เซนเซอร์ วัสดุจำรูป
 2. กลุ่มวัสดุพอลิเมอร์ เช่น ยาง พลาสติก เป็นต้น

วัสดุศาสตร์โดยทั่วไปจะมุ่งความสนใจไปที่สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุในสภาวะที่เป็นของแข็ง อันได้แก่ โครงสร้างระดับอะตอมหรือโมเลกุลของวัสดุ  สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ การนำความร้อน สมบัติทางเคมี สมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติที่ยอมให้แสงผ่าน หรือการผสมผสานกันของบางสมบัติตามที่กล่าวมานี้ สมบัติของวัสดุที่สังเกตง่ายและชัดเจนจะแสดงออกมาในรูปของสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ ส่วนความแตกต่างในระดับโครงสร้างโมเลกุลและอะตอมจะต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนในการตรวจสอบ สำหรับการประเมินสมรรถนะของวัสดุจะเป็นพื้นฐานของงานวิศวกรรมที่จะนำวัสดุนั้นๆไปใช้งาน ส่วนวิชาว่าด้วยวัสดุศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการความรู้ทางเทคโนโลยีของวัสดุสี่ส่วนซึ่งแต่ละส่วนจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเป็นรูปสี่มุมสี่ด้าน (tetrahedron)

SciRMUTP-Buae

การนำวิชาการทางด้านวัสดุศาสตร์ไปใช้งานทางด้านวิศวกรรมอย่างกว้างขวางทำให้เกิดนิยามของวิชาการสาขานี้ใหม่เป็น “วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม” วัสดุที่คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือไม่ก็เกิดอุตสาหกรรมใหม่ อุตสาหกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องมีนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรสาขาวัสดุศาสตร์คอยดูแลแก้ไขปัญหาและวิจัยวัสดุใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ในอุตสาหกรรมนักวัสดุศาสตร์จะมีบทบาทในส่วนของการออกแบบวัสดุ (materials design) การประเมินค่าใช้จ่ายในการผลิตวัสดุนั้นๆ ดูแลกระบวนการทางเทคนิคซึ่งประกอบด้วย การหล่อ การฉีดขึ้นรูป การเชื่อม การใส่ประจุ การเลี้ยงผลึก การลอกฟิล์ม (thin-film deposition) การเป่าแก้ว เป็นต้น และเทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การเอ็กซเรย์ เป็นต้น การจำแนกประเภทวัสดุ ตามสมบัติและโครงสร้างทางเคมี สามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ โลหะ เซรามิกและแก้ว และพอลิเมอร์  แต่ปัจจุบันมีการจำแนกวัสดุกลุ่มใหม่เพิ่มเติมอีก 4 กลุ่มคือ วัสดุเชิงประกอบ วัสดุชีวภาพ สารกึ่งตัวนำและวัสดุฉลาด

จุดเด่นหลักสูตร
“การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะทางด้านนวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยีวัสดุ และผลิตต้นแบบผลิตภัณธ์จากวัสดุ”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขต/คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ

ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Industrial Materials Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญา (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม)
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Industrial Materials Science)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Industrial Materials Science)

โครงสร้างหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   จำนวน 131  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3   หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12  หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3   หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6  หน่วยกิต
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต
ข.หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 23 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 51   หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 21   หน่วยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิต

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
(Thai for Communication)
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3(3-0-6)
(Thai for Business Communication)
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 3(3-0-6)
(Thai for Presentation)
GE2100104 วรรณคดีไทย 3(3-0-6)
(Thai Literature)
GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)
(Thai Writing for Careers)

 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
(English 1)
GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
(English 2)
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6)
(Technical English)
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)
(English for Career)
GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)
(English Reading)
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)
(English Listening)
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)
(English Conversation)
GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน  3(3-0-6)
(Fundamental Chinese)
GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)
(Chinese for Communication)

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย 3(3-0-6)
(Society Dynamics and Modernity)
GE2300102 มนุษย์สัมพันธ์ 3(3-0-6)
(Human Relations)
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6)
(Research Methodology)
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม 3(3-0-6)
(Quality of Life and Social Skill Development)
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
(Society and Economy)
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
(Sufficiency Economy Philosophy)
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ 3(3-0-6)
(Law and Professional Ethics)
GE2300108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)
(ASEAN Studies)
GE2300109 สันติศึกษา 3(3-0-6)
(Peace Studies)
GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
(Information Literacy and Study Skill
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
(General Psychology)
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
(Thai Studies and Local Wisdom)
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
(Personality Development)
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
(Human Behavior and Self Development)
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3-0-6)
(Qualitative Research)
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ 3(3-0-6)
(Program Development and Evaluation)
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
(Mind Development for Quality of Life)

 

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2500101 พลศึกษา 1(0-2-1)
(Physical Education)
GE2500102 ลีลาศ 1(0-2-1)
(Social Dance)
GE2500103 กีฬาประเภททีม 1(0-2-1)
(Team Sports)
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1)
(Individual Sports)
GE2500105 นันทนาการ 1(0-2-1)
(Recreation)

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
(Fundamental Mathematics)
GE2600102 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction to Statistics)
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
(Mathematics in Daily Life)
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
(Science in Daily Life)
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6)
(Environment and Resource Management)

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต
• กลุ่มวิชาบูรณาการ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE28001101 ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร 4(4-0-8)
(Creative and Communication Skills)

• กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21 2(2-0-4)
(World in 21st Century)
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ 2(2-0-4)
(Self Development for Careers)
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก 2(2-0-4)
(Life and Positive Thinking)
GE2810104 การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)
(Exercise and Sports for Health)
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)
(Activities for Health)

 

• กลุ่มบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์ 2(2-0-4)
(Miscellaneous Mathematics)
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต 2(2-0-4)
(Science for Living)
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช่ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
(Material and Application in Daily Life)

 

หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต ประกอบด้วย
• กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 23 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2031103 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
(Calculus 1)
ST2031104 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
(Calculus 2)
ST2031108 เคมี1 3(3-0-6)
(Chemistry 1)
ST2041109 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-2-1)
(Chemistry Laboratory 1)
ST2041110 เคมี2 3(3-0-6)
(Chemistry 2)
ST2041111 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-2-1)
(Chemistry Laboratory 2)
ST2051111 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
(General Physics)
ST2051112 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-2-1)
(General Physics Laboratory)
ST2051113 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
(General Biology)
ST2061104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-2-1)
(General Biology Laboratory)
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2071301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)
(Preparation for Cooperative Education)

 

• กลุ่มวิชาชีพบังคับ 51 หน่วยกิต ประกอบด้วย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2071301 วัสดุศาสตร์ 3(3-0-6)
(Materials Science)
ST2072202 สมบัติและการทดสอบวัสดุ 3(2-2-5)
(Properties and Testing of Materials)  
ST2072203 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6)
(Mechanics of Materials)
ST2072204 ปฏิบัติการโรงงานสำหรับนักศึกษาวัสดุศาสตร์ 1(0-2-1)
(Manufacturing Workshop for Materials Science Students)
ST2072205 เขียนแบบสำหรับวัสดุศาสตร์ 1(0-3-0)
(Drawing for Materials Science)
ST2072206 โลหะวิทยา 3(3-0-6)
(Metallurgy)
ST2072207 เทคโนโลยีแก้วและเซรามิก 3(3-0-6)
(Glass and Ceramic Technology)
ST2072208 วิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 3(3-0-6)
(Polymer Science and Technology)
ST2072209 กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)
(Product Manufacturing Process)
ST2072210 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ 1(0-3-0)
(Product Processing Laboratory)
ST2072211 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุและการตรวจสอบ 3(3-0-6)
(Materials Characterizations and Inspections)
ST2072212 ผลิกศาสตร์ 3(3-0-6)
(Crystallography)
ST2072213 การสร้างแบบจำลองต้นแบบอย่างรวดเร็ว 2(1-2-3)
(Rapid Prototyping Model)
ST2072214 การกัดกร่อนและการสึกหรอ 3(3-0-6)
(Corrosion and Wear)
ST2072215 จลนพลศาสตร์และปรากฏการณ์การถ่ายโอนทางวัสดุ 3(3-0-6)
(Kinetics and Transport Phenomena in Materials)
ST2072216 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 1(0-2-1)
(Seminar in Industrial Materials Science)
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2072217 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก 3(3-0-6)
(Electro ceramic Materials)
ST2072218 เทคโนโลยีการเคลือบผิว 3(2-2-5)
(Surface Coating Technology)
ST2072219 ปฏิบัติการการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย 1(0-3-0)
(Nondestructive Testing Laboratory)
ST2072220 การเตรียมโครงงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 2(1-2-3)
(Industrial Materials Science Pre-Project)
ST2072421 โครงงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 3(0-6-3)
(Industrial Materials Science Project)

 

• กลุ่มวิชาชีพเลือก   21  หน่วยกิต    กำหนดให้ศึกษาดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2073401 สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 6(0-40-0)
(Cooperative Education for Industrial Materials Science)

ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ  พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

ST2073402 การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 3(0-40-0)
(Practice for Industrial Materials Science)

เลือกศึกษาให้ครบ  21  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาวัสดุชีวภาพ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2073303 วัสดุนาโนและวัสดุชีวภาพ 3(3-0-6)
(Nanomaterials and Biomaterials)
ST2073304 วัสดุเซรามิกชีวภาพ 3(3-0-6)
(Bioceramic Materials)
ST2073305 ทันตชีววัสดุศาสตร์ 3(3-0-6)
(Dental Biomaterials Science)
ST2073306 เทคโนโลยียาง 3(2-2-5)
(Rubber Technology)
ST2073307 พลาสติกชีวภาพ 3(3-0-6)
(Bioplastics)
ST2073308 วัสดุสำหรับเครื่องสำอาง 3(2-2-5)
(Materials for Cosmetics)

 

กลุ่มวิชาบรรจุภัณฑ์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2073309 เทคโนโลยีและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6)
(Packaging Technology and Innovation)
ST2073310 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5)
(Product Design)
ST2073311 การเสื่อมสภาพและการนำกลับมาใช้ใหม่ของพอลิเมอร์ 3(3-0-6)
(Polymer Degradation and Recycling)

 

กลุ่มวิชาเสริมทักษะด้านอุตสาหกรรม

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2073312 การซ่อมบำรุงและการตรวจสอบในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
(Maintenance and Inspection in Industrial Works)
ST2073313 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรมสำหรับวัสดุศาสตร์ 3(2-2-5)
(Computer and Programming for Materials Science)
ST2073314 การออกแบบการทดลองสำหรับวัสดุศาสตร์ 3(3-0-6)
(Experimental Design for Materials Science)
ST2073315 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและลอจิสติกส์ 3(3-0-6)
(Industrial Plant Design and Logistics)
ST2073316 เศรษฐศาสตร์และกฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Industrial Economics and Laws)

 

กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2073317 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 3(3-0-6)
(Special Topics in Industrial Materials Science 1)
ST2073318 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 3(3-0-6)
(Special Topics in Industrial Materials Science 2)


หมวดวิชาเลือกเสรี 6   หน่วยกิต

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ระดับปริญญาตรี

 

คำอธิบายรายวิชา      รายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สำนักงาน ก.พ.
ปรับปรุงวัสดุศาสตร์

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

วัสดุ

การรับรองจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Download (PDF, 1007KB)

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

Download (PDF, 49KB)

การรับรองจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Download (PDF, 158KB)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา “แบบแหมาจ่าย”
รายภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา (ปกติ)      13,000 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

jirasakดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
- ปร.ด. เทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
kantimaผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล
- ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิไลวรรณผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล
- วท.ด. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.บ. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Thanapongผศ.ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์
- ปร.ด. สาขาวิชา Materials Science มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.ม. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.บ. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
- ปร.ด.ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ.ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานวิจัย : ผลึกแก้วเซรามิกชีวภาพนาโน สำหรับประยุกต์ใช้รักษาโรคมะเร็ง
นักวิจัย : รศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล อาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

รศ.ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล อาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้ศึกษาวิจัยการควบคุมขนาดของอนุภาคสารแม่เหล็กในแก้วเซรามิกชีวภาพ  โดยทำการพัฒนากระบวนการผลิตแก้วเซรามิกชีวภาพ ที่ประกอบไปด้วยผลึกของสารแม่เหล็กออกไซด์ ซึ่งการควบคุมขนาดและชนิดของผลึก ด้วยการใช้กระบวนการทางความร้อน (heat treatment) ในการปลูกผลึกในแก้วชีวภาพ  ซึ่งขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย การเตรียมแก้วเซรามิกชีวภาพ 45S5 ที่เป็นแก้วทางการค้าและมีการเติมสารแม่เหล็กที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย จากนั้นจึงทำการปลูกผลึกในแก้ว เพื่อให้เปลี่ยนโครงสร้างเป็นแก้วเซรามิกที่มีผลึกนาโนของแม่เหล็ก โดยผลจากการวิจัยในห้องปฎิบัติการพบว่า แก้วเซรามิกที่ได้มีเฟสองค์ประกอบที่สามารถเข้าได้กันกับสารละลายเลือดเทียม โดยสามารถแตกตัวให้ไอออนที่สร้างเซลล์กระดูก แสดงถึงความเข้ากันได้ทางชีวภาพของชิ้นงาน อีกทั้งสมบัติทางแม่เหล็กที่วัดได้แสดงถึงความเป็นแม่เหล็กแบบชั่วคราว และเมื่อให้ค่าสนามแม่เหล็กซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ชิ้นงานแก้วเซรามิกสามารถสร้างความร้อนได้และเมื่อทำการทดสอบความเป็นพิษในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต พบว่าสารตัวอย่างที่สังเคราะห์ทั้งหมดไม่มีความเป็นพิษกับเซลล์ทุกเงื่อนไข

ผลงานวิจัย : การประดิษฐ์เซรามิกขั้นสูงสำหรับประยุกต์วัสดุทันตกรรม เพิ่มโอกาสเพิ่มทางเลือกให้ผู้มีปัญหาทางทันตกรรม
นักวิจัย : รศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล อาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

รศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล อาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงทำการศึกษาโครงสร้างกายภาพและสมบัติเชิงกลของ แก้วเซรามิก ชนิดลิเทียมไดซิลิเกต สำหรับการประยุกต์ใช้ในทางทันตกรรม (The studying of Microstructure and Mechanical Properties of Lithium disilicate Glass-ceramic System For Dental Applications) โดยนำเซรามิกที่มีความแข็งแรงสูงมาใช้ในการบูรณะฟัน สามารถรับแรงบดเคี้ยวได้ดี มีสีสันสวยใสแสงสามารถทะลุผ่านและสะท้อนออกมาได้ใกล้เคียงกับสีฟันธรรมชาติมากขึ้นที่สำคัญราคาไม่สูงเกินไป ซึ่งเป็นกระบวนการควบคุมการเกิดผลึก (Controlled Crystallization) ด้วยกระบวนการทางความร้อน (heat treatment) ร่วมกับการใส่สารสร้างนิวเคลียส (Nucleating Agent) ไว้ในเซรามิกให้เป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการเกิดผลึก (Crystallization) โดยเมื่อนำเซรามิกนี้ไปหลอมที่อุณหภูมิและระยะเวลาที่กำหนดจะเกิดผลึกที่มีรูปร่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneity) และมีปริมาณผลึกจำนวนมากกระจายอยู่ในชั้นเซรามิก ซึ่งปริมาณของผลึกที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลให้ความแข็งแรงของเซรามิกเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน  ซึ่งเพียงพอที่จะนำมาใช้ทำครอบฟันเซรามิกทั้งซี่ได้

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการผลิตในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
 • นักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
 • นักพัฒนาและปรับปรุงวัสดุ
 • นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้ช่วยวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และในสถานศึกษาต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและให้คำปรึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุ และ/หรือสารเติมแต่งสำหรับวัสดุในบริษัทผู้ผลิต และ/หรือจัดจำหน่าย
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัสดุแบบไม่ทำลาย
 • ผู้ประกอบการอิสระ
สถานประกอบการสหกิจศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุดุแห่งชาติ (MTEC)
โทร.02-5646501-5
โทรสาร 02-5646500
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
โทร.02-4200027 โทรสาร 02 - 4205189
Conimex Co., LTD
โทร 02-7380-305 โทรสาร 02-738-0318
บริษัท วี.ซี.เอส. จำกัด (สำนักงานใหญ่)
โทรศัพท์ 02-913-0500-3 โทรสาร 02-587-8979
บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
โทร 02-6295562 ต่อ 634 - 636
โทรสาร 0-2896-2380
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
โทร 035 277 000
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสารสนเทศบุคคล
โทร. 0 2436 4831

โครงการบูรณาการเทคโนโลยีสู่นักวัสดุศาสตร์มืออาชีพ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการ การสร้างและการลงสีประติมากรรมอาร์ตทอยส์จากเรซิ่นและซิลิโคนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม   ระหว่างวันที่  12-13 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การสร้างแบบจำลองสามมิติและประติมากรรมดิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเรียนรู้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ  ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม และ 23-24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการบูรณาการวัสดุสู่ชุมชน วันที่ 12 ธันวาคม 2564

รางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจดีเด่น ประเภท โครงงาน/ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

กิจกรรมวัสดุศาสตร์กับสถาปัตกรรมไทย ในวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562 ณ  รัตนโกสินทร์ จังหวัดราชบุรี

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

ติดต่อสาขาวิชา : โทร 0-2836-3000
Facebook : IMATSci 
งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 0-2836-3000 ต่อ 4159
Facebook : SciRmutpFB
E-mail : infosci@rmutp.ac.th

Loading