ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทย์ฯ ราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ จังหวัดเพชรบุรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชบุรี นำโดย ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาฯ และเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานผ่านกิจกรรมศึกษาดูงาน ส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานเป็นทีม สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และชี้แนะแนวทางการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำเกษตรครบวงจรอย่างพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศึกษาดูงานนวัตกรรมพลังงานทดแทน กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และการเพาะกล้าไม้ กิจกรรมประกวดแฟชั่นชุดรักษ์โลก และฝึกอบรมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช และการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ป่าชายเลน (แหลมผักเบี้ย)

Loading