ข่าวกิจกรรม

โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสื่อดิจิทัลกับวัฒนธรรมไทย

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสื่อดิจิทัลกับวัฒนธรรมไทย ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี  ในวันศุกร์ที่  6 ธันวาคม   2562 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมเห็นคุณค่าของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ปลูกจิตสำนึกถึงหน้าที่ในการสืบสานประวัติศาสตร์ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์