ข่าวกิจกรรม

โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยจัดอบรมเพิ่มทักษะทางด้านการควบคุมดูแลระบบปฏิบัติการเครือข่ายและส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้นำมาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์ และนำไปใช้ในการประยุกต์กับการทำงานทางด้านที่เกี่ยวข้องเมื่อสำเร็จการศึกษา โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29   พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 7,380 total views,  83 views today