หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

แนะนำหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรหนังสือรับรองหลักสูตรและรับรองคุณวุฒิคุณสมบัติผู้สมัครค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโอกาสในการประกอบอาชีพสหกิจศึกษากิจกรรมติดต่อสอบถาม

วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นสาขาสหวิชาประยุกต์ใช้ความรู้จากหลายสาขาวิชา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติต่างๆ ของวัสดุ ตลอดจนการนำไปใช้งาน กระบวนการผลิตต่างๆ และปรับปรุงพัฒนาสมบัติและสร้างวัสดุใหม่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ควบคู่ไปกับการศึกษาความรู้เบื้องต้นทางด้านอุตสาหกรรมโดยสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุ่งเน้นในการศึกษาวัสดุใน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

 1. กลุ่มวัสดุฉลาดคือวัสดุที่สามารถรับรู้และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น เซนเซอร์ วัสดุจำรูป
 2. กลุ่มวัสดุพอลิเมอร์ เช่น ยาง พลาสติก เป็นต้น

วัสดุศาสตร์โดยทั่วไปจะมุ่งความสนใจไปที่สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุในสภาวะที่เป็นของแข็ง อันได้แก่ โครงสร้างระดับอะตอมหรือโมเลกุลของวัสดุ  สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ การนำความร้อน สมบัติทางเคมี สมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติที่ยอมให้แสงผ่าน หรือการผสมผสานกันของบางสมบัติตามที่กล่าวมานี้ สมบัติของวัสดุที่สังเกตง่ายและชัดเจนจะแสดงออกมาในรูปของสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ ส่วนความแตกต่างในระดับโครงสร้างโมเลกุลและอะตอมจะต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนในการตรวจสอบ สำหรับการประเมินสมรรถนะของวัสดุจะเป็นพื้นฐานของงานวิศวกรรมที่จะนำวัสดุนั้นๆไปใช้งาน ส่วนวิชาว่าด้วยวัสดุศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการความรู้ทางเทคโนโลยีของวัสดุสี่ส่วนซึ่งแต่ละส่วนจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเป็นรูปสี่มุมสี่ด้าน (tetrahedron)

SciRMUTP-Buae

การนำวิชาการทางด้านวัสดุศาสตร์ไปใช้งานทางด้านวิศวกรรมอย่างกว้างขวางทำให้เกิดนิยามของวิชาการสาขานี้ใหม่เป็น “วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม” วัสดุที่คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือไม่ก็เกิดอุตสาหกรรมใหม่ อุตสาหกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องมีนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรสาขาวัสดุศาสตร์คอยดูแลแก้ไขปัญหาและวิจัยวัสดุใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ในอุตสาหกรรมนักวัสดุศาสตร์จะมีบทบาทในส่วนของการออกแบบวัสดุ (materials design) การประเมินค่าใช้จ่ายในการผลิตวัสดุนั้นๆ ดูแลกระบวนการทางเทคนิคซึ่งประกอบด้วย การหล่อ การฉีดขึ้นรูป การเชื่อม การใส่ประจุ การเลี้ยงผลึก การลอกฟิล์ม (thin-film deposition) การเป่าแก้ว เป็นต้น และเทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การเอ็กซเรย์ เป็นต้น การจำแนกประเภทวัสดุ ตามสมบัติและโครงสร้างทางเคมี สามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ โลหะ เซรามิกและแก้ว และพอลิเมอร์  แต่ปัจจุบันมีการจำแนกวัสดุกลุ่มใหม่เพิ่มเติมอีก 4 กลุ่มคือ วัสดุเชิงประกอบ วัสดุชีวภาพ สารกึ่งตัวนำและวัสดุฉลาด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขต/คณะ           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ

1.ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Industrial Materials Science

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญา (ไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ (ไทย) :  วท.บ. (วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม)
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Industrial Materials Science)
ฺชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Industrial Materials Science)

3.โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  131  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดังนี้

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3   หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12  หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3   หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6  หน่วยกิต
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต
ข.หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 23 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 51   หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 21   หน่วยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิต
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication) 3(3-0-6)
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation) 3(3-0-6)
GE2100104 วรรณคดีไทย (Thai Literature) 3(3-0-6)
GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers) 3(3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) 3(3-0-6)
GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2) 3(3-0-6)
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English) 3(3-0-6)
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career) 3(3-0-6)
GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading ) 3(3-0-6)
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening) 3(3-0-6)
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) 3(3-0-6)
GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental oChinese) 3(3-0-6)
GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication) 3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย (Society Dynamics and Modernity) 3(3-0-6)
GE2300102 มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations) 3(3-0-6)
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3(3-0-6)
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม 3(3-0-6)
(Quality of Life and Social Skill Development)
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy) 3(3-0-6)
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) 3(3-0-6)
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics) 3(3-0-6)
GE2300108 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 3(3-0-6)
GE2300109 สันติศึกษา (Peace Studies) 3(3-0-6)
GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
(Information Literacy and Study Skill
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology) 3(3-0-6)
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Thai Studies and Local Wisdom) 3(3-0-6)
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) 3(3-0-6)
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self 3(3-0-6)
Development)
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 3(3-0-6)
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ (Program Development and 3(3-0-6)
Evaluation)
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต (Mind Development for Quality of Life) 3(3-0-6)

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2500101 พลศึกษา (Physical Education) 1(0-2-1)
GE2500102 ลีลาศ (Social Dance) 1(0-2-1)
GE2500103 กีฬาประเภททีม (Team Sports) 1(0-2-1)
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports) 1(0-2-1)
GE2500105 นันทนาการ (Recreation) 1(0-2-1)

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics) 3(3-0-6)
GE2600102 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics) 3(3-0-6)
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life) 3(3-0-6)
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life) 3(3-0-6)
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร (Environment and Resource 3(3-0-6
Management)

กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • กลุ่มวิชาบูรณาการ
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE28001101 ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร (Creative and Communication Skills) 4(4-0-8)
 • กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21 (World in 21st Century) 2(2-0-4)
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ (Self Development for Careers) 2(2-0-4)
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking) 2(2-0-4)
GE2810104 การออกกำลังกายและกีใาเพื่อสุขภาพ (Exercise and Sports for Health) 2(2-0-4)
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health) 2(2-0-4)
 • กลุ่มบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous Mathematics) 2(2-0-4)
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต (Science for Living) 2(2-0-4)
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช่ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
(Material and Application in Daily Life)

หมวดวิชาเฉพาะ 
95 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 23 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2031103 แคลคูลัส 1 (Calculus 1) 3(3-0-6)
ST2031104 แคลคูลัส 2 (Calculus 2) 3(3-0-6)
ST2031108 เคมี1 (Chemistry 1) 3(3-0-6)
ST2041109 ปฏิบัติการเคมี 1 (Chemistry Laboratory 1) 1(0-2-1)
ST2041110 เคมี2 (Chemistry 2) 3(3-0-6)
ST2041111 ปฏิบัติการเคมี 2 (Chemistry Laboratory 2) 1(0-2-1)
ST2051111 ฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics) 3(3-0-6)
ST2051112 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics Laboratory) 1(0-2-1)
ST2051113 ชีววิทยาทั่วไป ( General Biology) 3(3-0-6)
ST2061104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-2-1)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2071301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)
(Preparation for Cooperative Education)
 • กลุ่มวิชาชีพบังคับ 51 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2071301 วัสดุศาสตร์ (Materials Science) 3(3-0-6)
ST2072202 สมบัติและการทดสอบวัสดุ (Properties and Testing of Materials)   3(2-2-5)
ST2072203 กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of Materials) 3(3-0-6)
ST2072204 ปฏิบัติการโรงงานสำหรับนักศึกษาวัสดุศาสตร์ 1(0-2-1)
(Manufacturing Workshop for Materials Science Students)
ST2072205 เขียนแบบสำหรับวัสดุศาสตร์ (Drawing for Materials Science) 1(0-3-0)
ST2072206 โลหะวิทยา (Metallurgy) 3(3-0-6)
ST2072207 เทคโนโลยีแก้วและเซรามิก (Glass and Ceramic Technology) 3(3-0-6)
ST2072208 วิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (Polymer Science and Technology) 3(3-0-6)
ST2072209 กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ (Product Manufacturing Process) 3(3-0-6)
ST2072210 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ 1(0-3-0)
(Product Processing Laboratory)
ST2072211 การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุและการตรวจสอบ 3(3-0-6)
(Materials Characterizations and Inspections)
ST2072212 ผลิกศาสตร์ (Crystallography) 3(3-0-6)
ST2072213 การสร้างแบบจำลองต้นแบบอย่างรวดเร็ว(Rapid Prototyping Model)  2(1-2-3)
ST2072214 การกัดกร่อนและการสึกหรอ (Corrosion and Wear) 3(3-0-6)
ST2072215 จลนพลศาสตร์และปรากฏการณ์การถ่ายโอนทางวัสดุ 3(3-0-6)
(Kinetics and Transport Phenomena in Materials)
ST2072216 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 1(0-2-1)
(Seminar in Industrial Materials Science)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2072217 วัสดุอิเล็กโทรเซรามิก (Electroceramic Materials) 3(3-0-6)
ST2072218 เทคโนโลยีการเคลือบผิว (Surface Coating Technology) 3(2-2-5)
ST2072219 ปฏิบัติการการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย 1(0-3-0)
(Nondestructive Testing Laboratory)
ST2072220 การเตรียมโครงงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 2(1-2-3)
(Industrial Materials Science Pre-Project)
ST2072421 โครงงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 3(0-6-3)
(Industrial Materials Science Project)
 • กลุ่มวิชาชีพเลือก   21  หน่วยกิต    กำหนดให้ศึกษาดังนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2073401 สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 6(0-40-0)
(Cooperative Education for Industrial Materials Science)
ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ  พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
ST2073402 การฝึกงานทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 3(0-40-0)
(Practice for Industrial Materials Science)
เลือกศึกษาให้ครบ  21  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

 • กลุ่มวิชาวัสดุชีวภาพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2073303 วัสดุนาโนและวัสดุชีวภาพ (Nanomaterials and Biomaterials) 3(3-0-6)
ST2073304 วัสดุเซรามิกชีวภาพ (Bioceramic Materials) 3(3-0-6)
ST2073305 ทันตชีววัสดุศาสตร์ (Dental Biomaterials Science) 3(3-0-6)
ST2073306 เทคโนโลยียาง (Rubber Technology) 3(2-2-5)
ST2073307 พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) 3(3-0-6)
ST2073308 วัสดุสำหรับเครื่องสำอาง (Materials for Cosmetics) 3(2-2-5)
 • กลุ่มวิชาบรรจุภัณฑ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2073309 เทคโนโลยีและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6)
(Packaging Technology and Innovation)
ST2073310 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) 3(2-2-5)
ST2073311 การเสื่อมสภาพและการนำกลับมาใช้ใหม่ของพอลิเมอร์ 3(3-0-6)
(Polymer Degradation and Recycling)
 • กลุ่มวิชาเสริมทักษะด้านอุตสาหกรรม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2073312 การซ่อมบำรุงและการตรวจสอบในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
 (Maintenance and Inspection in Industrial Works)
ST2073313 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรมสำหรับวัสดุศาสตร์ 3(2-2-5)
(Computer and Programming for Materials Science)
ST2073314 การออกแบบการทดลองสำหรับวัสดุศาสตร์ 3(3-0-6)
(Experimental Design for Materials Science)
ST2073315 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและลอจิสติกส์ 3(3-0-6)
(Industrial Plant Design and Logistics)
ST2073316 เศรษฐศาสตร์และกฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Industrial Economics and Laws)
 • กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2073317 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 3(3-0-6)
(Special Topics in Industrial Materials Science 1)
ST2073318 หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 3(3-0-6)
(Special Topics in Industrial Materials Science 2)
 • หมวดวิชาเลือกเสรี 6   หน่วยกิต
  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ระดับปริญญาตรี

Download : คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
Download : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สำนักงาน ก.พ.
ปรับปรุงวัสดุศาสตร์

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

วัสดุ

การรับรองจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Download (PDF, 1007KB)

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

Download (PDF, 49KB)

การรับรองจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Download (PDF, 158KB)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาปกติ13,000 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557

jirasakดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
- ปร.ด. เทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
kantimaผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล
- ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิไลวรรณผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล
- วท.ด. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.บ. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Thanapongผศ.ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์
- ปร.ด. สาขาวิชา Materials Science มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.ม. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.บ. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
- ปร.ด.ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ.ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โอกาสในการประกอบอาชีพ
 • เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการผลิตในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
 • นักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
 • นักพัฒนาและปรับปรุงวัสดุ
 • นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้ช่วยวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และในสถานศึกษาต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและให้คำปรึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุ และ/หรือสารเติมแต่งสำหรับวัสดุในบริษัทผู้ผลิต และ/หรือจัดจำหน่าย
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัสดุแบบไม่ทำลาย
 • ผู้ประกอบการอิสระ
สถานประกอบการสหกิจศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุดุแห่งชาติ (MTEC)
โทร.02-5646501-5
โทรสาร 02-5646500
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
โทร.02-4200027 โทรสาร 02 - 4205189
Conimex Co., LTD
โทร 02-7380-305 โทรสาร 02-738-0318
บริษัท วี.ซี.เอส. จำกัด (สำนักงานใหญ่)
โทรศัพท์ 02-913-0500-3 โทรสาร 02-587-8979
บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
โทร 02-6295562 ต่อ 634 - 636
โทรสาร 0-2896-2380
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
โทร 035 277 000
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสารสนเทศบุคคล
โทร. 0 2436 4831

รางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจดีเด่น ประเภท โครงงาน/ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

กิจกรรมวัสดุศาสตร์กับสถาปัตกรรมไทย ในวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562 ณ  รัตนโกสินทร์ จังหวัดราชบุรี

 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร 0-2836-3000 หรือ 0-2836-3004
 • งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 0-2836-3004 ต่อ 4159
 • Facebook : SciRmutpFB
 • E-mail : sci.rmutp@rmutp.ac.th

 1,923 total views,  1 views today