ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS2 : โควตา (วุฒิม.6)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS2 : โควตา (วุฒิม.6) และขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/TCAS2-nonEXAM.pdf