ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการ  และสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่) […]

Loading

โครงการ “ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” กิจกรรมระยะที่ ๒

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา […]

Loading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมประชุมปรึกษาหารือ EdPEx กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

Posted Posted in ข่าว

เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓  มีนาคม […]

Loading

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร เข้าร่วมโครงการ Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality (ASIA -AQ) ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ องค์การนาซา (NASA)

Posted Posted in ข่าว

ดร.วรนุช ดีละมัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

Loading

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

Loading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่การคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567

Posted Posted in Event News, ข่าวรับสมัครงาน

Loading

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

Loading

กองกลาง ประกาศรับสมัครพนักงานช่างซ่อมบำรุง (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา

Posted Posted in Event News

กองกลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานช่างซ่อมบำรุง (จ้างเหมาบริการ) จำนวน […]

Loading

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2567 

Posted Posted in Event News

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2567  […]

Loading

สาขาวิชา HCAT จัดอบรมและฝึกปฏิบัติ “เทคนิคการสกัดน้ำมันหอมระเหย สำหรับงานเครื่องสำอางและการดูแลสุขภาพ”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติ […]

Loading