Event News

ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนอบรมหลักสูตรสายวิชาการและสายสนับสนุน 3 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-9157528 .086-2740172 หรือทาง Email Adress : wareeporn@ku.th ,Pumiruk-1@hotmail.com