ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Open house และทุนส่งเสริมการศึกษาหลักสูตรระดับป.โท ภาคปกติ

Posted Posted in Event News

ด้วยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดสอนปริญญาโทในหลักสูตรต่างๆ และมีการจัดกิจกรรม Open […]

 8 total views,  8 views today

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาออนไลน์ “นวัตกรรมแบตเตอรี่ปลอดภัยทางเลือกใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

Posted Posted in Event News, ข่าว

ขออนุญาตแจ้งการประชุมสัมมนาออนไลน์ “นวัตกรรมแบตเตอรี่ปลอดภัยทางเลือกใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม […]

 2,896 total views,  116 views today

สนช. ร่วม สอวช.– สภาอุตฯ – บีบีจีไอ สร้างภาคีเครือข่ายเรื่อง SynBio เทคโนโลยีชีวภาพใหม่ ตอบโจทย์เป้าหมายการขับเคลื่อน BCG Economy

Posted Posted in Event News, ข่าว

สนช. ร่วม สอวช.– สภาอุตฯ – […]

 3,075 total views,  65 views today

โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Posted Posted in Event News

การรับรองจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับ พ.ศ.2564) โครงสร้างของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป […]

 91 total views,  1 views today

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๔

Posted Posted in Event News

ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ […]

 93 total views

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564

Posted Posted in Event News

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ที่ อว […]

 88 total views