ข่าว

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรับตรง (ปวช. – ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรับตรง (ปวช. – ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 

ทางมหาวิทยาลัยจึง ขอยกเลิกการเข้ารายงานตัว นักศึกษาใหม่ ที่ศูนย์เทเวศร์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ให้นักศึกษาใหม่ที่มีรายชื่อในประกาศ ศึกษาปะหน้าประกาศผลอย่างเคร่งครัด

ตรวจสอบรายชื่อ
ขั้นตอนรายงานตัว

ขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ผ่านอีเมล์