ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle

งานบริการวิชาการแก่สังคม  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle  ให้แก่บุคลากรสายผู้สอนและเจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 3 »